Barn som pårørende – 4. Delprosedyre samhandling

Utgitt av:
Sørlandet sykehus og BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Versjon:
3.0

Siste litteratursøk:

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
De som gir helsehjelp til pasienter med mindreårige barn/søsken. Ledere for helsepersonell som ivaretar barn som pårørende.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter som har mindreårige barn eller søsken

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Gjelder når:

 • barna kan ha behov for oppfølging utenfor helseforetaket
 • pasienten utskrives/kontakt avsluttes
 • pasienten er i poliklinisk behandling

Bidrar til:

 • tidlig samarbeid om støtte og oppfølging utenfor helseforetaket
 • at eksterne instanser får tilstrekkelig informasjon for å gi barna oppfølging (1 - 4)

Fremgangsmåte

Samhandling

(4-6)

Samhandling om informasjon og oppfølging utenfor helseforetaket

Innhent gyldig samtykke ved kontakt med personer/instanser utenfor helseforetaket.

 • Samarbeid med pasient/foreldre/barn om ønsker og behov for å informere andre, og for støtte eller oppfølging av andre utenfor helseforetaket (f.eks. venner, naboer, barnehage/skole, fastlege, helsestasjon, skolehelsetjeneste) (7-11).
 • Hvis barna kan ha behov for tiltak fra barneverntjenesten, utover forhold som utløser opplysningsplikten, vurder dette sammen med pasient/foreldre/barn. Gi veiledning om vanlige frivillige tiltak: Råd og støtte til foreldre, avlastning og økonomisk bistand. Tilby hjelp med å opprette kontakt med barneverntjenesten.
 • Avtal hva familien/barna selv ønsker å gjøre og hva de ønsker helsepersonell skal gjøre.
 • Oppdater personer/instanser som bidrar i barnas oppfølging når helseforetaket har ny relevant informasjon.

Ved utskrivelse og/eller langvarig poliklinisk kontakt

 • Oppsummer og evaluer oppfølgingen av barna sammen med pasient/foreldre/barn (8).
 • Avtal eventuell videre oppfølging; hva pasient/foreldre/barn skal gjøre og hva helsepersonell skal gjøre.

Vurder om barnas behov for informasjon og oppfølging er tilstrekkelig ivaretatt.

Ved behov se delprosedyrene Kartlegging av barn som pårørende/Tiltak for barn som pårørende.

Dokumenter i pasientens journal

 • relevante og nødvendige opplysninger fra gjennomførte tiltak (4, 5)
 • helsepersonells vurdering av om mindreårige barn er godt nok ivaretatt (4, 5)
 • skriftlig eller muntlig samtykke (5, 12)
 • eventuelle henvisninger av mindreårige barn (inkludert helsehjelp for barnet) (4, 12)
 • eventuell bekymringsmelding til barneverntjenesten (4, 12)

Inkluder kartlagte opplysninger om mindreårige barn i epikrise og pleie- og omsorgsmelding (4, 12).

Referanser

 1. Helse- og omsorgsdepartementet (2009). Samhandlingsreformen: rett behandling - på rett sted - til rett tid. (Meld. St nr. 47. (2008 - 2009)).
 2. Helse- og omsorgsdepartementet. Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak. Nasjonal veileder 2011.
 3. (2018-2019) MS. Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
 4. Helsedirektoratet. IS-2587 Veileder om pårørende i helse-og omsorgstjenesten. 2017.
 5. Helsepersonelloven. Lov om helsepersonell m.v (LOV-1999-07-02-64). 1999.
 6. Spesialisthelsetjenesteloven. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m (LOV-1999-07-02-61). 1999.
 7. Ruud T, Birkeland B, Faugli A, Hagen KA, Helman A, Hilsen M, et al. Barn som pårørende - Resultater fra en multisenterstudie. Oslo: Akershus universitetssykehus, Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssykehus), Rogaland A-senter, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør, BarnsBeste; 2015.
 8. D'Urso A, Mastroyannopoulou K, Kirby A. Experiences of posttraumatic growth in siblings of children with cancer. Clinical Child Psychology & Psychiatry. 2017;22(2):301-17.
 9. Berggren UJ, Hanson E. Children as next of kin: A scoping review of support interventions for children who have a parent with a serious physical illness. Child Care in Practice. 2016;22(3):277-95.
 10. Morris J, Turnbull D, Preen D, Zajac I, Martini A. The psychological, social, and behavioural impact of a parent's cancer on adolescent and young adult offspring aged 10-24at time of diagnosis: A systematic review. Journal of Adolescence. 2018;65:61-71.
 11. Loechner J, Starman K, Galuschka K, Tamm J, Schulte-Korne G, Rubel J, et al. Preventing depression in the offspring of parents with depression: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Psychology Review. 2018;60:1-14.
 12. Journalforskriften. Forskrift om pasientjournal (FOR-2019-03-01-168). In: omsorgsdepartementet H-o, editor. 2019.
Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/barn-som-parorende-4-underprosedyre-samhandling)