Barn som pårørende – 4. Delprosedyre samhandling

Utgitt av:
Sørlandet sykehus og BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
De som gir helsehjelp til pasienter med mindreårige barn/søsken. Ledere for helsepersonell som ivaretar barn som pårørende.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter som har mindreårige barn eller søsken

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Gjelder når:

 • barna kan ha behov for oppfølging utenfor helseforetaket
 • pasienten utskrives/kontakt avsluttes
 • pasienten er i poliklinisk behandling

Bidrar til:

 • tidlig samarbeid om støtte og oppfølging utenfor helseforetaket
 • at eksterne instanser får tilstrekkelig informasjon for å gi barna oppfølging (1, 2, 3, 4)

Fremgangsmåte

Samhandling

(5 § 10a, § 22 og § 25, tredje ledd; 6; 7 § 3-7a og § 2-1)

Samhandling om informasjon og oppfølging utenfor helseforetaket

Innhent gyldig samtykke ved kontakt med personer/instanser utenfor helseforetaket (5 § 22; 8).

 • Samarbeid med pasient/foreldre/barn om ønsker og behov for å informere andre, og for støtte eller oppfølging av andre utenfor helseforetaket (f.eks. venner, naboer, barnehage/skole, fastlege, helsestasjon, skolehelsetjeneste) (9, 10).
 • Hvis barna kan ha behov for tiltak fra barneverntjenesten, utover forhold som utløser opplysningsplikten (1 § 33), vurder dette sammen med pasient/foreldre/barn. Gi veiledning om vanlige frivillige tiltak: Råd og støtte til foreldre, avlastning og økonomisk bistand. Tilby hjelp med å opprette kontakt med barneverntjenesten.
 • Avtal hva familien/barna selv ønsker å gjøre og hva de ønsker helsepersonell skal gjøre.
 • Oppdater personer/instanser som bidrar i barnas oppfølging når helseforetaket har ny relevant informasjon.

Ved utskrivelse og/ eller langvarig poliklinisk kontakt

 • Oppsummer og evaluer oppfølgingen av barna sammen med pasient/foreldre/barn (11).
 • Avtal eventuell videre oppfølging; hva pasient/foreldre/barn skal gjøre og hva helsepersonell skal gjøre.

Vurder om barnas behov for informasjon og oppfølging er tilstrekkelig ivaretatt.

Ved behov se delprosedyrene Kartlegging av barn som pårørende/Tiltak for barn som pårørende.

Dokumentèr i pasientens journal

 • relevante og nødvendige opplysninger fra gjennomførte tiltak (12 § 8 tredje ledd)
 • helsepersonells vurdering av om mindreårige barn er godt nok ivaretatt (12 § 8 første ledd bokstav t)
 • skriftlig eller muntlig samtykke (5 § 10a tredje ledd bokstav b)
 • eventuelle henvisninger av mindreårige barn (inkludert helsehjelp for barnet (5 § 4; 12 § 8 bokstav t)
 • eventuell bekymringsmelding til barneverntjenesten (12 § 8 første ledd bokstav q)

Inkluder relevante og nødvendige opplysninger i epikrise og pleie- og omsorgsmelding (12 § 9 og § 8 første ledd bokstav q).

Referanser

 1. St. Meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen: rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
 2. Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak. Nasjonal veileder. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2012.
 3. Meld.St.34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen: God helse- felles ansvar. Oslo: Helse - og omsorgsdepartementet.
 4. Helsedirektoratet. IS-2587.  Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2017..
 5. Helsepersonelloven. 1999.  Lov om helsepersonell m.v. av 02.07.1999.
 6. Helsedirektoratet. IS-5/2010 Rundskriv. Barn som pårørende. Oslo: Helsedirektoratet; 2010.
 7. Spesialisthelsetjenesteloven. 1999.  Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 02.07.1999.
 8. Helsedirektoratet. IS-8/2012 Rundskriv. Helsepersonelloven med kommentarer. Oslo: Helsedirektoratet; 2012.
 9. Ruud T, Birkeland B, Faugli A, Hagen K A, Hellman A, Hilsen M, Kallander E K, Kufås E, Løvås M, Peck G C, Skogerbø Å, Skogøy B E, Stavnes K, Thorsen E, Weimand B M.  Barn som pårørende. Resultater fra en multisenterstudie. Rapport, Aker universitetssykehus HF, Lørenskog 2015.
 10. Gullbra F, Smith-Sivertsen T, Rortveit G, Anderssen N, Hafting M. To give the invisible child priority: Children as next of kin in general practice. Scand J Prim Health Care. 2014;32(1):17-23.
 11. National Institute for Health and Care Excellence. Arthroscopic trochleoplasty for patellar instability. London: NICE; 2014.
 12. Journalforskriften. 2000. Forskrift om pasientjournal av 21.12.2000.
Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/barn-som-parorende-4-underprosedyre-samhandling)