Cytostatika – håndtering av søl

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Helsepersonell som kommer i kontakt med cytostatikasøl.

Hensikt og omfang

Hensikten med prosedyren er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og forebygge helseskader ved håndtering av cytostatikasøl. Prosedyren omfatter personell som kommer i kontakt med cytostatikasøl. Alt personell som håndterer cytostatika må gjøre seg kjent med denne prosedyren.

Ansvar

 • Personell som håndterer cytostatika må gjøre seg kjent med denne prosedyren. Alle ansatte har ansvar for å kjenne til oppbevaringssted til «Sett for cytostatikasøl» på sin enhet.
 • Leder av annet personell enn helsepersonell, som kan komme i kontakt med cytostatika eller cytostatikaholdig avfall, har ansvar for opplæring og informasjon til disse gruppene (f.eks. renhold, portør).
 • Cytostatikautvalget har ansvar for oppdatering av prosedyren.

Fremgangsmåte

Generelt

Cytostatika betraktes som potensielt farlig for helsepersonell og klassifiseres i ATC gruppene L01A-L01XA og L01XX (1). For mer informasjon, se prosedyren Cytostatika - administrering og avfallshåndtering. Det er viktig at helsepersonell følger prosedyren for håndtering av cytostatiksøl slik at man unngår fysisk kontakt med cytostatika.

 • Ansatte på enheter som håndterer cytostatika må få opplæring og skal være godt forberedt på ulike situasjoner med søl (2).
 • Enheter som tilbereder og/eller administrerer cytostatika skal ha «Sett for cytostatikasøl» lett tilgjengelig på enheten (3). Sølesett bestilles på apoteket.
 • Søl og uhell med cytostatika skal unngås i størst mulig grad. Oppstår det likevel søl, må dette fjernes umiddelbart. Søl av væske på flater og tekstiler skal ikke få tørke inn pga fare for støvdannelse (4).

Informasjon til pasient og pårørende

God informasjon og veiledning til pasient og eventuelt pårørende kan forebygge søl. Informasjonen bør omhandle hvordan man skal unngå søl og at man raskt må informere personalet dersom søl oppstår.

Søl

Det finnes mange ulike typer søl, og det er derfor viktig at man er forberedt på ulike typer hendelser. Her er noen faktorer du må ta hensyn til:

 • mengde søl; er det for eksempel noen få dråper eller er det mer betydelig søl med en større mengde væske. Betydelig søl kan være lekkasje i infusjonsposen med cytostatika, et knust hetteglass, skadet forpakning med cytostatika eller søl på flater (2). Det kan også være søl på gulv av oppkast eller andre kroppsvæsker fra pasient som har fått cytostatika de siste 72 timer; grensen er ikke absolutt, se Cytostatika - Halveringstider og utskillelse av cytostatika og andre kreftlegemidler (PDF).
 • konsentrasjon; pulver, væske, ufortynnet eller fortynnet væske, kroppsvæske
 • lokalisasjon; søl på gulv, vegger, benk og lignende

Viktige prinsipper er at:

 1. man benytter riktig personlig verneutstyr for å beskytte seg selv
 2. man ved behov stenger av området slik at sølet ikke blir spredd rundt
 3. søl må fjernes raskt slik at det ikke får tørke inn pga fare for støvdannelse
 4. man rengjør området grundig

Bruk av personlig verneutstyr (3)

Personlig verneutstyr
Situasjon Hansker Barrierefrakk Åndedrettsvern Ansiktsbeskyttelse Sko overtrekk
tilsølte flergangstekstiler 2 par X X    
mindre søl 2 par X X   X
ved søl på gulv
betydelig søl 2 par X X X X
ved søl på gulv
Hansker skiftes hver 15-20 minutt eller dersom det går hull i hansken. Nitril og latex hansker anbefales; vinylhansker skal unngås (5). Nitrilhansker bør være tilgjengelig på alle rom.

Søl på ubeskyttet hud

 • Be om hjelp ved behov (4).
 • Ved søl på tøy, fjern tøyet så raskt som mulig og vask affisert hud med såpe og vann. Skyll deretter huden i rennende vann i 15 minutter og ta eventuelt en dusj (3).
 • Tøy legges i plastpose som legges i gul tøysekk og sendes til vask (3).
 • Ved nålstikk eller annen skade gjennom hud la såret blø fritt. Skyll med rennende vann og vask med såpe.  Se lokale prosedyrer (3).

Sprut i øynene

 • Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann eller NaCl 9mg/ml. Sett hodet under springen, bruk eventuelt øyebadeglass eller koble intravenøst sett med NaCl 9mg/ml og skyll kontinuerlig i minst 15 minutter (3).
 • Ved bruk av kontaktlinser skal de umiddelbart tas ut og kastes før øynene skylles med NaCl 9mg/ml (3).
 • Tilkall lege, som kan vurdere tilsyn av øyelege.

Tilsølte flergangstekstiler

 • Benytt verneutstyr (3) ‐ se tabell Personlig verneutstyr.  
 • Forurensede tekstiler, som sengetøy eller arbeidstøy ristes minst mulig. De skal legges i plastpose som knytes igjen og legges i gul tøysekk. Tøysekken lukkes godt og sendes straks til vask.
 • Tilsølt madrass tørkes med cellestoff og vaskes med rikelig såpevann minst tre ganger. Skylles deretter med vann (4). 

Mindre søl på gulv, vegger, benk og lignende

 • Benytt verneutstyr (3) ‐ se tabell Personlig verneutstyr.
 • Sølet skal fjernes umiddelbart.
 • Tørk opp med cellestoff eller annet egnet papir med god sugeevne (kladd eller bleie).
 • Bruk rengjøringsmiddel og vann, vask deretter flaten med engangsklut minst tre ganger. Ny klut brukes hver gang - brukt klut skal ikke tilbake i vaskevannet (4).
 • Engangsutstyret (cellestoff, bleie, engangsklut) legges i plastpose som knytes igjen (uten å klemme ut luften) før den legges i risikoavfall.
 • Hvis bruk av mopp, kastes denne etter bruk.

Betydelig søl

Sørg for at færrest mulig personer er til stede i det tilsølte området, og steng av området. Minst to personer håndterer sølet (2). Forlat ikke det tilsølte området uten tilsyn.

Finn fram «Sett for cytostatikasøl» og boks for risikoavfall følg anvisningen nedenfor:

 1. Ta på verneutstyret i sølesettet i følgende rekkefølge: Først åndrettsvern, så et par hansker, så barrierefrakk, deretter det andre hanskeparet (over mansjetten på frakken) og til slutt ansiktsbeskyttelse og skoovertrekk.
 2. Legg absorberende kluter over væskemengden for å suge opp sølet, legg deretter sengekladdene over klutene (3).
 3. Dersom det er sølt med tørrstoff må oppsugningsmaterialet (kladd/kluter) fuktes med rikelige mengder vann før det legges over tørrstoffet. Dette for at tørrstoffet ikke skal støve og sveve i luften (3).
 4. Dersom det er glassbiter i sølet skal dette samles og løftes i engangsklutene (4).
 5. Samlet brukt utstyr legges i lynlåspose/avfallspose, skift deretter ytterste hanskepar.
 6. Begynn å vaske utenfra og innover. Vask grundig med rikelig vann med rengjøringsmiddel og engangskluter, minst tre ganger (4). Ta en ny klut før hver vask – brukt klut skal ikke tilbake i vaskevannet (4).
 7. Ta av personlig verneutstyr i følgende rekkefølge: skobeskyttelse, det ytterste hanskeparet, barrierefrakk, ånderettsvern og ansiktsbeskyttelse, og til slutt det sista hanskeparet.
 8. Alt avfall kastes i lynlåspose/avfallspose som legges i boks for risikoavfall (3).
 9. Hendene vaskes grundig med såpe og vann (4).
 10. Etter at sølet er håndtert skal renhold informeres om at det har vært søl i området (4). Hvis søl på kveld/natt skal renholder informeres neste dag. Renholder vasker området på nytt og personlig verneutstyr skal benyttes.

Film (Oncolex, 01:54 min) som demonstrerer håndtering av søl (6). NB! I filmen benyttes kirurgisk munnbind, åndedrettsvern skal benyttes. 

Sett for cytostatikasøl - innhold

Sølesett bestilles på lokalt sykehusapotek.

Sett for cytostatikasøl inneholder:

 • 2 par latexhansker (2, 3)
 • 2 par nitrilhansker, (Kjemikalie-resistente hansker, str. 7 og 8) (2, 3)
 • 2 par skoovertrekk (2)
 • 1 stk. barrierefrakk (godkjent for bruk med cytostatika) (2)
 • 1 stk. ånderettsvern
 • 1 stk ansiktsbeskyttelse (2, 3)
 • 1 stk. engangs sengekladd (3)
 • 4 absorberende engangskluter (25 x 33 cm)(fra "New Pig") (3)
 • 8 stk. engangskluter (3)
 • 2 stk. plastposer med lynlås (30x40 cm) (3)
 • 4 tynne plastposer (gule el. hvite) (2)

Avvik eller dissens

Ved fare for personskade skal dette meldes som et HMS-avvik i sykehusets avvikssystem.

Definisjoner

Aerosoler:
gass med finfordelte partikler eller dråper som er så små at de holder seg svevende i gassen (7).

Ansiktsbeskyttelse:
Ansiktsbeskyttelse som beskytter mot søl/ sprut i øyne og ansikt og erstatter vernebriller.

Barrierefrakk:
Barrierefrakk med ekstra beskyttelse mot væske. Lange armer med mansjett, rygg som lukkes bak.

Hansker:
Det anbefales å bruke lateks- eller nitrilhansker da de har vist lav gjennomtrengelighet for cytostatika, ingen har vist seg å være ugjennomtrengelig. Hansker anbefales derfor å skiftes hver 15-20 minutt (5).

Åndedrettsvern:
Godkjent klasse FFP 3.

Referanser

Anbefalingene i denne retningslinjen er basert på konsensus fra prosedyremakerne og høringsinstansene (se metoderapport). Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn er disse referansene:

 1. Bruun LI, Ulriksen H, Myhr K, Holte H. Kap. 38. Håndtering av legemidler til bruk i kreftbehandling. Red. Dahl O, Lehne G, Christoffersen T. Cytostatikaboken. 8. utgave. 2016. Bergen: Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi: Universitetet i Oslo, 2016. S. 621-637.
 2. Hensgen MI;  Stump B. Kapittel 8. Safe handling of cytotoxic compounds in a biopharmaceutical environment. Red. Ducry L. Antibody-drug conjugates. London: Springer; 2013. s. 133-43.
 3. Easty A.N. Safe handling of cytotoxics. Toronto (ON): Cancer Care Ontario; 2013: Guideline recommendations by Cancer Care Ontario Evidence‐Based Series #16.3.
 4. ASHP. ASHP Guidelines on Handling Hazardous drugs. Am J Health‐Syst Pharm. 2006 June; 63: 1172‐93.
 5. Landeck L, Gonzalez E, Koch OM. Handling chemotherapy drugs-Do medical gloves really protect? Int J Cancer. 2015 Oct 15;137(8):1800-5.
 6. http://www.oncolex.no/ Film om cytostatikasøl.  [Nedlasta 10.05.16] 
 7. Store Norske leksikon[Internett]. [30.01.17].

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Randi Lehne, Gudveig Storhaug, Hilde Ulriksen og Anja Rolandsson.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/cytostatika-handtering-av-sol)