Cytostatika – opplæring og godkjenning av sykepleiere

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Personell som har ansvaret for opplæring til sykepleiere som skal håndtere cytostatika.

Hensikt og omfang

God informasjon og opplæring er viktige tiltak for å sikre forsvarlig administrering av cytostatika til pasient og forhindre unødvendig eksponering av cytostatika og/eller dens aktive metabolitter.

Retningslinjen beskriver krav i forhold til opplæring og erfaring til sykepleiere som skal håndtere cytostatika. De samme kravene gjelder sykepleievikarer.

Tilbud om opplæring skal gis til alle nyansatte sykepleiere som skal administrere cytostatika og skal fortrinnsvis være gjennomført innen 6 måneder etter ansettelse, men med mulighet for individuell vurdering av leder ut i fra sykepleierens kompetanse.

Ansvar

 • Leder av annet personell enn helsepersonell, som kan komme i kontakt med cytostatika eller cytostatikaholdig avfall, har ansvar for opplæring og informasjon til disse gruppene (f.eks. renhold, portør).
 • Cytostatikautvalget har ansvar for oppdatering av prosedyren.
 • Leder har ansvar for å ha oversikt over sykepleiere som har godkjenning til å administrere cytostatika.
 • Leder av cytostatikautvalget har ansvar for kursbevis til sykepleiere som har gjennomført kurs med bestått eksamen og 10 godkjente kurer gitt under veiledning. Kopi av kursbeviset sendes til sakarkivet for arkivering i den ansattes personalmappe.

Fremgangsmåte

Kurs og opplæring

Kompetansegivende cytostatikakurs arrangeres av Kreftklinikken i samarbeid med Cytostatikautvalget. Kurset arrangeres fast seks ganger pr år, går over to sammenhengende dager og har avsluttende eksamen. Vitnemål utstedes etter gjennomført kurs med bestått eksamen og 10 godkjente kurer gitt under veiledning. Kurset kan ha deltakere fra andre sykehus. Cytostatikakurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleiere med totalt 12 timer.

Sykepleiere som er ansatt på enheter som rutinemessig administrerer cytostatika per oralt må også gjennomføre Kompetansegivende cytostatikakurs. Dette spesielt med tanke på håndtering av avfallsstoffer fra pasient som har fått cytostatika (1, 2, 3).

For å ivareta sykepleiers ferdigheter innenfor cytostatika administrering og avfallshåndtering anbefales det at man arrangerer oppfølgingskurs. Innholdet i dette kurset kan tilpasses behov, og bør arrangeres på fast basis (4, 5).

Det er utarbeidet e-læringskurs innen håndtering av cytostatika som er aktuelle både for nyansatte og erfarne sykepleiere. Kursene finnes i læringsportalen og er anbefalt å ta hvert andre år.

Kun sykepleiere med godkjent kompetanse (jmf. kap. Kompetansekrav til sykepleiere som skal blande ut eller administrere cytostatika) kan tilberede cytostatika på enheten (utenom apotekets stengetid) eller på selvstendig ansvar administrere cytostatika.

Innhold og krav til opplæring

Kravene til opplæring av sykepleiere tar utgangspunkt i Forskrift om utførelsen av arbeid (6) § 3-4. Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier.

Opplæringen av sykepleiere bør inkludere:

 • kunnskap om de enkelte stoffene og aktuelle bivirkninger (7)
 • potensielle farer ved å håndtere disse (7, 8)
 • rutiner for å forhindre eksponering (7, 8)
 • vask/vedlikehold av rom og utstyr (7)
 • prosedyrer for håndtering av søl (7)
 • praktiske rutiner for utblanding, administrering og avfallshåndtering (7, 8)
 • aktuell informasjon til pasienter og pårørende

Kompetansekrav til sykepleiere som skal blande ut eller administrere cytostatika

 • Fullført Kompetansegivende cytostatikakurs for sykepleiere med bestått eksamen. Deltakere som stryker på eksamen har anledning til å ta opp igjen eksamen to ganger uten å delta på nytt kurs. Ved tre stryk må de ta kurset på nytt.
 • Administrere 10 cytostatikakurer intravenøst under veiledning av sykepleier med godkjent cytostatika kompetanse. Minst to av disse kurene bør gis under veiledning av sykepleier med fagansvar. Det bør tilstrebes at det er ulike kurer som administreres. Kurene bør fortrinnsvis administreres etter gjennomført cytostatikakurs, ev. fordeles før og etter cytostatikakurset. Ved kurer som går over flere dager gjelder kurforløpet som går i løpet av en vakt som en kur.
 • De 10 kurene gitt under veiledning dokumenteres på egen liste Cytostatika – 10 kurer administrert intravenøst under veiledning (PDF, 403 KB). Se også dette dokumentet for beskrivelse av hva opplæringen/ veiledningen skal inneholde. Listen leveres enhetsleder som sender denne til leder i Cytostatikautvalget.
 • I enheter som bare administrerer intravesikal cytostatika skal sykepleiere administrere 10 kurer intravesikalt under veiledning som beskrevet over, se egen liste Cytostatika – 10 kurer administrert intravesikalt under veiledning (PDF, 399 KB). Dersom disse sykepleierne senere begynner å jobbe ved en enhet med intravenøs administrering, må de gi 10 kurer intravenøst under veiledning.
 • Ansatte som kan dokumentere kurs fra annet sykehus/annet land og har erfaring med å gi cytostatika, behøver kun ta cytostatikaeksamen og gi 10 kurer under veiledning. Dersom de ikke består eksamen på første forsøk må de gjennomføre cytostatikakurs, ta eksamen på nytt og gi 10 kurer under veiledning.
 • Ansatte ved OUS som har fullført videreutdanningen i kreftsykepleie behøver ikke gjennomføre kompetansegivende cytostatikakurs. Disse sykepleierne må gi 10 kurer under veiledning dersom de ikke kan dokumenter å ha gjort dette i praksis.
 • Studenter som er under utdanning i kreftsykepleie og har gjennomgått undervisningen om cytostatika kan i praksisperioden gi 10 kurer under veiledning og deretter stå som ansvarlig for administrering av cytostatika.

Avvik eller dissens

Ved fare for personskade skal dette meldes som et HMS-avvik i sykehusets avvikssystem.

Definisjoner

Cytostatika:
cytostatika klassifisert i ATC gruppene L01A- L01XA og L01XX betraktes som potensielt farlige for helsepersonell (7)

Håndtering av cytostatika:
oppbevaring, tilberedning av pasientdoser, utlevering eller administrering av legemiddeldosene til den enkelte pasient, håndtering av avfall og avfallsprodukter

Intravesikal cytostatika:
installasjon av cytostatika inn i blæren

Metabolitter:
omsetningsprodukter av en kjemisk forbindelse (i denne sammenheng cytostatika)

Referanser

Anbefalingene i denne retningslinjen er basert på konsensus fra prosedyremakerne og høringsinstansene (se metoderapport). Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn er disse referansene:

 1. Vyas, N. et al. , Occupational exposure to anti cance drugs: A review of effects of new technology. Journal of oncology pharmacy practice. 2014. Vol 20(4), 278-287.
 2. Goodin, S., et al., Safe handling of Oral Chemotherapeutic agents in Clinical Practice: Recommendation from an International Pharmacy Panel. Journal of oncology practice. 2011; 7: 7-12.
 3. Capca. Oral cancer drug therapy. [Internett].  Oral cancer drug therapy safe use ande safe handling guideline. Final 2015; 5: 1-17. [26.08.16]
 4. Neuss MN, Polovich M, McNiff K et al. 2013 Updated American society of clinical Oncology/Oncology nursing society chemotherapy administration safety standards including standards for the safe administration and management of oral chemotherapy. Journal of oncology Practice. 2013; 9: s 5-9.
 5. Leung, M.R., et al. Safe administration of systematic cancer therapy. Part 2: Administration of chemotherapy and management og preventable adverse events. Toronto (ON): Cancer care Ontario; 2014: Guideline recommendations by Cancer care Ontario Evidence based series#12.12.2
 6. Forskrift om utførelse av arbeid. § 3-4 Opplæring i arbeid med farlige kjemikalier Oslo 2013.  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/*#KAPITTEL_3.
 7. Bruun LI, Ulriksen H, Myhr K, Holte H. Kap. 38. Håndtering av legemidler til bruk i kreftbehandling. Red. Dahl O, Lehne G, Christoffersen T. Cytostatikaboken. 8. utgave. 2016. Bergen: Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi: Universitetet i Oslo, 2016. S. 621-637.
 8. Nixon S, Schulmeister L. Safe Handling of Hazardous drugs: are you protected? Clinical Journal of Oncology Nursing. 2009 Aug. Vol. 13 No. 4,  433-439.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Hilde Ulriksen, Gudveig Storhaug, Anja Rolandsson og Randi Lehne.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/cytostatika-opplaering-og-godkjenning-av-sykepleiere)