Dagkirurgiske pasienter – oppfølgingssamtale via telefon første postoperative dag

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Spesialsykepleier/sykepleier

Pasienter prosedyren gjelder for:
Dagkirurgiske pasienter

Hensikt og omfang

Oppfølgingssamtale via telefon første postoperative dag utgjør en del av det dagkirurgiske behandlingsforløpet.Hensikten er å sikre pasientsikkerhet og kvalitet på dagkirurgisk behandling gjennom innhenting og fortløpende registrering av sammenliknbare data fra oppfølgingssamtalen (1-7). Dataene skal anvendes til kvalitetsforbedring av egen virksomhet og må sees i sammenheng med kvalitetsmål for den enkelte avdeling.

Ansvar

Klinikkleder har ansvar for at klinisk styrende dokumentasjon er tilgjengelig og kjent i avdelingen og at prosedyren implementeres og etterleves innen eget ansvarsområde.

Avdelingsleder og andre linjeledere har ansvar for å tilrettelegge for opplæring, implementering og gjennomføring av prosedyren samt å følge opp resultatene.

Spesialsykepleier/sykepleier som utfører postoperativ oppfølgingssamtale, har ansvar for å følge prosedyren og veiledningen for bruk av spørreskjemaet.

Fremgangsmåte

Inklusjonskriterier til oppfølgingssamtale med spørreskjema

 • Pasienten er 18 år eller eldre
 • Pasienten reiser hjem eller overnatter på ubemannet pasienthotell
 • Pasienten kan gjennomføre en telefonsamtale på norsk, svensk, dansk eller engelsk

Oppfølgingssamtale via telefon

Intensjonen med oppfølgingssamtalen er å få vite mer om hvordan det går med pasientene etter hjemkomst og om de er tilfreds med oppholdet i avdelingen. Ved bruk av et strukturert spørreskjema med faste svaralternativ, innhenter sykepleier svar fra pasienten ved hjelp av en telefonsamtale første postoperative dag eller første virkedag etter helg eller helligdag. Svarene som blir registrert skal henspille til pasientens tilstand det første døgnet etter hjemkomst, slik at dataene blir sammenlignbare. Det forutsettes at pasienten har fått skriftlig informasjon ved innkalling til dagkirurgisk behandling, samt muntlig og skriftlig informasjon behandlingsdagen - all informasjon er generell og fagspesifikk.

Oppfølgingssamtale første postoperative dag er et anbefalt tidspunkt i forhold til pasienters trygghetsopplevelse og veiledningsbehov (8-10). Erfaringer tilsier at det er tidsbesparende å la pasienten reflektere over og forberede svarene sine, og de får derfor utlevert et modifisert spørreskjema ved hjemreise og informeres om oppfølgingssamtalen (11). Å svare på spørreskjemaet er frivillig og svarene er anonyme.

Oppfølgingssamtalen gjennomføres av spesialsykepleier/sykepleier (6,10), som kjenner til det dagkirurgiske forløpet, har kjennskap til komplikasjoner som kan oppstå postoperativt, samt kan veilede pasienten i forhold til smertebehandling og videre postoperativt forløp (6, 11).

Pasienter som blir operert dagen før stengning av avdelingen i tre dager eller mer, i forbindelse med ferie og høytider, vil ikke bli fulgt opp med oppfølgingssamtale via telefon. Disse pasientene informeres om dette og bes spesifikt om å ta kontakt med poliklinikk, akuttmottak eller annen aktuell instans ved behov (11).

Spørreskjemaet

Spørreskjemaet for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag er pilottestet to ganger. Det består av spørsmål om pasientens tilstand første døgn etter hjemkomst, om pasienten har hatt kontakt med helsevesenet etter hjemkomst som følge av postoperative komplikasjoner, samt pasientens tilfredshet med informasjon og opphold i avdelingen. Svaralternativene er faste, basert på Likerts skala og i henhold til Nasjonalt Kunnskapssenters anbefalinger for brukerundersøkelser. De er imidlertid modifisert og forenklet for å være tilpasset oppfølgingssamtale via telefon (11).

Det samme spørreskjemaet følges og spørsmålene stilles så likt som mulig. De seks første utfyllingspunktene i spørreskjemaet (type operasjon, anestesi, alder, kjønn osv.) skal alltid fylles ut for alle pasienter uavhengig av om de har svart på telefonoppringen eller ikke. Svarene som registreres er anonyme, hvilket betyr at dokumentet ikke inneholder personopplysninger (navn, fødselsdata, koding) som kan identifisere pasienten (12). Det skal ikke skrives navn på spørreskjemaet, merkes med barkode eller føres noen form for koding, som kan koble den enkelte pasient til avgitte svar.

Deretter følger spørsmål til pasienten innen ti områder (7, 10, 11, 13):

 • Nattesøvn; fire svaralternativ som angir grad fra ingen søvn til normal søvn, med utddyping av årsak til mindre søvn enn normalt.
 • Generell funksjon; fire svaralternativ angir grad av mobilisering/aktivitet fra ingen til normal aktivitet.
 • Smerte knyttet til operasjonen; angis på NRS-skala fra 0 til 10 (14, 15), som senere kan inndeles i områdene Ingen/mild smerte (NRS 0-3), Moderat smerte (NRS 4-6) og Sterk smerte (NRS 7-10)
 • Behov for smertestillende medisiner dagen etter operasjonen; fire svaralternativ som angir ulik inntak og effekt av smertestillende medisiner i henhold til anbefaling.
 • Postoperativ kvalme og oppkast (POKO); tre svaralternativ for hvert spørsmål som angir gradert forekomst av POKO.
 • Postoperativ blødning; tre svaralternativ som angir gradert forekomst av blødning.
 • Andre plager eller bivirkninger knyttet til operasjonen; tre spørsmål som fanger opp behov for kontakt med helsevesen og årsak til dette.
 • Informasjon; to spørsmål med fire svaralternativ hver i forhold til grad av tilfredshet med informasjonen.
 • Utskrivelse fra Dagkirurgisk avdeling; fire svaralternativ som angir grad av tilfredshet med tidspunkt for utskrivelse.
 • Tilfredshet; fire svaralternativ som angir grad av tilfredshet med hele oppholdet.

Registrering, behandling og anvendelse av data

Pasientens svar kan registreres direkte i et elektronisk spørreskjema eller statistikkprogram. Dersom dette ikke er mulig, registreres dataene i papirutgaven av spørreskjemaet, for deretter å behandles elektronisk. Hvilke analyser som kan utføres vil være avhengig av valg av statistikkprogram. Dataene skal anvendes til å tydeliggjøre behov for forbedringstiltak og til å vurdere eventuell effekt av disse for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 

Etikk

Taushetsplikten ivaretas ved at pasienten kontaktes på egen mobiltelefon. Det legges ikke igjen svar på telefonsvarer. Dersom pasienten ikke har svart etter to oppringninger, blir pasientsvarene registrert som "missing" i registrering og statistikk. Når pasienten svarer på telefonsamtalen og spørsmålene som stilles, anses dette for å være et formelt samtykke (11).

Flere av spørsmålene innebærer tilbakemelding på tilfredshet med gitt informasjon og opphold i avdelingen operasjonsdagen. Det anbefales derfor at spesialsykepleier/sykepleier ikke ringer til de pasienten hun/han selv har hatt ansvar for, for å sikre at pasienten føler seg fri til å uttrykke sin mening. Spesielle hendelser operasjonsdagen knyttet til behandlingen av en pasient skal formidles på forhånd til spesialsykepleier/sykepleier som skal gjennomføre oppringningssamtalen (11).

Opplysninger om uventede postoperative hendelser i forbindelse med oppfølgingssamtalen skal dokumenteres i pasientens journal (16). Oppdages behov for videre oppfølging eller medisinsk behandling, bes pasienten ta kontakt med poliklinikk, akuttmottak eller annen aktuell instans.

Avvik eller dissens

Avvik fra prosedyren skal dokumenteres i pasientens journal (f.eks. ikke gjennomført oppfølgingssamtale via telefon ved stegning på grunn av ferie/høytider eller avvik fra forventet postoperativt forløp).

Andre avvik som oppdages i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingssamtalen, meldes i henhold til gjeldende prosedyrer.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Dokumentet er basert på tidligere prosedyre og spørreskjema ved to dagkirurgiske avdelinger, og er oppdatert i henhold til Faglige prosedyrer og retningslinjer - utarbeidelse og koordinering (OUS)  med veiledning fra Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (Helsedirektoratet) (17

Definisjoner

Dagkirurgi defineres her som kirurgiske prosedyrer i forbindelse med diagnostikk eller behandling som krever omfattende lokal anestesi, generell anestesi eller regional anestesi, som krever noe overvåkning etterpå, og hvor pasienten reiser hjem samme dag (7) eller til ubemannet pasienthotell (11).

Referanser

 1. Spesialisthelsetjenesteloven. 1999. Lov om spesialisthelsetjenesten m.v. av 1999-07-02 nr 61.
 2. Sosial- og helsedirektoratet. ......OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten 2005-2015. IS-1162. ISBN 978-82-8081-072-2.
 3. Helse- og omsorgsdepartementet. God kvalitet - trygge tjenester; Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (St.mld. 10 2012-3013) 2012. Hentet 05.07.15 fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-10-20122013/id709025/
 4. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helse- og omsorgsplan (St.mld. 16 2011-2015) 2011. Hentet 05.07.15 fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-16-20101011/id639794/
 5. Ræder J, Nordentoft J. Dagkirurgi og anestesi. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2010.  7(130):742-6.
 6. Warrèn Stomberg M, Segerdahl M, Rawal N, Jakobson J, Brattwall M. Clinical Practice and Routines for Day Surgery in Sweden: Implications for Improvement in Nursing Interventions. Journal of PeriAnesthesia Nursing 2008. 23(5):311-20.
 7. Adlin Dasima AK, Karis M. The Prevalence of Postoperative Symptoms within 24 Hours after Ambulatory Surgery in a University Hospital. Journal of Surgical Academia 2013. 3(2):32-8.
 8. Flanagan J. Postoperative Telephone Calls: Timing Is Everything. AORN Journal 2009. 90(1):41-51.
 9. Rawal, N. Postoperative pain treatment for ambulatory surgery. Best Practice & Research. Clinical Anaesthesiology 2007. 21(1):129-48.
 10. Godden B. Postoperative Phone Calls: Is There Another Way? Journal of PeriAnesthesia Nursing 2010. 25(6):405.8.
 11. Konsensusbasert anbefaling basert på alle involverte som er nevnt under krav 4 og 13 i metoderapporten (AGREE).
 12. Personopplysningsloven. 2000. Lov om behandling av personopplysninger m.v.av 2000-04-14 nr 31.
 13. Sawhney M, Paul J, Alvarado K. Pain and Other Adverse Symptoms Identified by Follow-up Telephone Call after Ambulatory Inguinal Hernia Repair. Ambulatory Surgery 2010. 16(1):13-14.
 14. Torvik K, Skauge M, Rustøen T. 2008. Smertekartlegging. I: Redaktør Rustøen T, Klopstad Wahl A. Ulike tekster om smerte: Fra nocisepsjon til livskvalitet. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2008. s. 51-75.
 15. Clinical Best Practice Guidelines. Assessment and Management of Pain. Third Edition. 2013. s. 82. http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/AssessAndManagementOfPain_15_WEB-_FINAL_DEC_2.pdf
 16. Helsepersonelloven. 1999. Lov om helsepersonell m.v. av 1999-07-02 nr 64.
 17. 1.Helsedirektoratet. Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer 2012. IS-1870. ISBN-nr. 978-82-8081-225-4. Hentet 05.07.15 fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/184/Veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer-IS-1870.pdf

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Mi Stjernberg, Anne-Kate Esbjug, Vivi Ann Sandersen, Johan C. Ræder.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/dagkirurgiske-pasienter-oppfolgingssamtale-via-telefon-forste-postoperative-dag)