Fallforebygging hos voksne pasienter på sykehus

Utgitt av:
Sykehuset Telemark

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Alle aktuelle enheter i foretaket

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter som er innlagt på sykehus

Hensikt og omfang

Hensikten er å forebygge fall hos voksne pasienter som er innlagt i sykehus. Prosedyren gjelder for alle aktuelle enheter i helseforetaket.

Ansvar

Linjeledere har ansvar for at prosedyren implementeres og følges opp i avdelingen.

Helsepersonell har ansvar for å gjøre seg kjent med og følge prosedyren, samt bidra i det tverrfaglige samarbeidet rundt pasienten.

Fremgangsmåte

Ved innkomst/mottak

 • Utfør en klinisk risikovurdering av pasienter over 65 år og av andre med sykdommer og/eller symptomer som medfører økt risiko for fall (1, 2). Ved behov kan det brukes kartleggingsverktøy i forbindelse med utredning av fallrisiko (1, 2). Disse kan være forskjellige fra sykehus til sykehus (se Forebygging av fall i helseinstitusjoner/Pasientsikkerhetsprogrammet).
 • For pasienter som har fallrisiko gjennomføres en tverrfaglig utredning (1, 3, 4).
 • Dokumentasjon synliggjøres i EPJ/KDS, pasienttavle og lignende (1, 5).

Under oppholdet

Risiko for fall revurderes ved endring av allmenntilstand eller ved et fall (1).

Sykepleier/hjelpepleier

 • Iverksetter nødvendige tiltak etter risikovurderingen.
 • Gjennomfører datainnsamling fortløpende for ev. ny risikovurdering og tiltak under oppholdet.

Legen

 • Foretar en somatisk utredning som inkluderer gjennomgang av tidligere sykdommer, legemiddelgjennomgang og symptomer som kan gi risiko for fall.
 • Vurderer tilskudd av vitamin D (3, 8).
 • Vurderer pasientens samtykkekompetanse og om det er nødvendig med vedtak (6).

Fysioterapeuten

 • Kartlegger pasientens fysiske funksjonsnivå og eventuell svimmelhet.

Ergoterapeuten

 • Kartlegger ADL-funksjon og ev. pasientens kognitive tilstand.

Den tverrfaglige utredning må ha fokus på (2, 3, 4, 7):

 • Tidligere fall – spør alltid pasienten om tidligere fall
 • Høy alder
 • Motoriske; redusert balanse og gangfunksjon, redusert muskelstyrke
 • Sensorisk; perifer nevropati, vestibular dysfunksjon og redusert syn
 • Kognitivt; delir, demens og depresjon
 • Ortostatisk hypotensjon
 • Polyfarmasi;  særskilt bruk av benzodiazepiner, antidepressiva og antipsykotiske medikamenter
 • Redusert  «activities of daily living»-funksjon (ADL-funksjon)
 • Redusert syn

Individuelt tilpassede tiltak:

 • Planlegg og iverksett individuelt tilpassede tiltak som er identifisert etter den tverrfaglige utredningen, og evaluer effekten av disse (1, 3, 4, 7 ,8). 
 • Gi pasienten og pårørende muntlig og skriftlig informasjon om fallforebygging (4, 9).
 • Vurder pasientens omgivelsesfaktorer som eksempelvis for høye/lave senger, overmøblerte rom og våte gulv (2, 3).

Ved utskrivelse

 • Ved utskrivelse eller overføring til annet omsorgsnivå gis skriftlig informasjon om pasienten har risiko for fall og hvilke tiltak som er iverksatt.
 • Pasienten henvises eventuelt for videre tiltak, som for eksempel:
  • Trening, inkl. opptrening av styrke og balanse (10)
  • Medikamentgjennomgang (2, 3, 7)
  • Synsundersøkelse hos øyelege eller optiker (4)
  • Tilrettelegging av sikkerhet i hjemmet (2, 7)
  • Eventuelt behov for ganghjelpemiddel 

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Versjon 2.0: Innholdet er omorganisert i henhold til pasientforløp i sykehus. Oppdatert litteratur.

Definisjoner

Fall: En utilsiktet hendelse som resulterer i at en person kommer til å ligge på bakken, gulvet eller et annet lavere nivå, uavhengig av årsak og om det foreligger skade som følge av fallet (1).

Referanser

 1. I trygge hender, Nasjonal pasientsikkerhetskampanje. Tiltakspakke og Måledokument. Forebygging av fall. Kunnskapssenteret, 2015. Tilgjenglig fra: Forebygging av fall i helseinstitusjoner - Pasientsikkerhetsprogrammet
 2. Kiel, DP. Schmader, KE. Sokol, HN. Falls in older persons: Risk factors and patient evaluation. I: Up to date [30.11.2016; 24.01.17].  Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/falls-in-older-persons-risk-factors-and-patient-evaluation?source=search_result&search=falls&selectedTitle=1~150
 3. Berry S, Kiel DP, Schmader KE, Sokol HN. Prevention of falls in nursing care facilities and the hospital setting. I: UpToDate [26.09.16; 24.01.17]. Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/falls-prevention-in-nursing-care-facilities-and-the-hospital-setting?source=search_result&search=falls%20in%20the%20hospital&selectedTitle=1~150
 4. Nice clinical guideline 161. Falls: assessment and prevention of falls in older people. NICE, Juni 2013.
 5. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt.  Lovdata, 1999.
 6. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). Kapittel 4A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp mv. Lovdata, 1999.
 7. Factora, R. Assessment of falls in the elderly. I: BMJ Best Practice [01.08.16; 24.01.17]. Tilgjengelig fra: Falls in the elderly (Assessment of) - Overview - Summary - Best Practice - English
 8. Holte HH, Underland V, Hafstad E. Oppsummering av systematiske oversikter om forebygging av fall i institusjoner. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 13-2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015.
 9. LeeD-CA, Pritchard E, McDermott F, Haines TP. Falls prevention education for older adults during and after hospitalization: A systematic review and meta-analysis. SAGE 2013. DOI: 10.1177/0017896913499266.
 10. Cameron ID, Gillespie LD, Robertson MC, Murray GR, Hill KD, Cumming RG, Kerse N. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; Issue 12. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals - The Cochrane Library - Cameron - Wiley Online Library

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Telemark

Godkjent av:Hallfrid Waage.

Forfatter(e):
Cathrine de Groot - Nina Torsteinsen Johnsen - Ann Elise Oppheim.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/fallforebygging-hos-voksne-pasienter-pa-sykehus)