Fysioterapi for forebygging av lungekomplikasjoner ved sternotomi, thoracotomi, laparotomi og thoracolaparotomi

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Fysioterapeuter

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter som opereres elektivt med sternotomi, thoracotomi, laparotomi og thoracolaparotomi

Hensikt og omfang

 • Prosedyren skal sikre at pasientene får adekvat og kunnskapsbasert preoperativ og postoperativ fysioterapi.
 • Hovedmålet med prosedyren er å anbefale tiltak som forebygger postoperative lungekomplikasjoner.
 • Prosedyren gjelder for voksne pasienter som opereres elektivt med sternotomi, thoracotomi, laparotomi og thoracolaparotomi.
 • Prosedyren gjelder for pasienter som følger et forventet postoperativt forløp.
 • Prosedyren gjelder selvpustende pasienter.
 • Prosedyren kan også anvendes til voksne pasienter som har gjennomgått annen langvarig kirurgi, eller av andre årsaker har økt risiko for utvikling av postoperative lungekomplikasjoner (PPC) (se Definisjoner) (1).

Ansvar

 • Aktuelle ledere på avdelings‐ og seksjonsnivå har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent.
 • Behandlende lege har ansvar for henvisning til fysioterapi.
 • Behandlende fysioterapeut har ansvar for fysioterapitiltak i samsvar med gjeldende prosedyrer.

Fremgangsmåte

Preoperativ informasjon

Pasienten bør få preoperativ informasjon av fysioterapeut individuelt eller i gruppe. Pasienten informeres om forventet progresjon i det postoperative forløpet og hvorfor tidlig mobilisering er viktig (2, 3).

Målet med informasjonen er:

 • Å forberede pasienten på det postoperative forløpet (2, 3).
 • Å ansvarliggjøre pasienten for egenaktivitet
 • Å lære pasienten teknikker for å mobilisere sekret, øke funksjonell residualkapasitet (FRC) samt å benytte hostestøtte (1, 2, 3).

Pasienten får relevant skriftlig informasjon (3).

Preoperativ behandling

Dersom preoperativ informasjon gis i god tid før operasjonen, skal pasienten informeres om viktigheten av å være i best mulig fysisk form på operasjonstidspunktet. Trening med fysioterapeut preoperativt kan redusere PPC og varigheten på sykehusoppholdet (4-7).

Det anbefales at pasienten har kontakt med lokal fysioterapeut i god tid før operasjonen for individuell tilpasset fysisk aktivitet/trening og instrueres i inspiratorisk muskeltrening (IMT) i ventetiden. Preoperativ fysioterapi med IMT kan redusere risikoen for PPC (1, 4, 8 - 11). Dette gjelder særlig risikopasienten (10, 12).

Postoperative tiltak

 • Pasienten skal ha fysioterapibehandling fra senest første postoperative dag (2).
 • Pasienten med økt risiko for å utvikle PPC bør prioriteres (1).
 • Lungefysioterapien bør bestå av tiltak for å øke FRC og fremme sekretmobilisering, og bør utføres i så respirasjonsfremmende stilling som mulig (sittende, stående eller i sideleie) (*).
 • Det er lite evidens og usikker effekt av postoperative fysioterapitiltak for å forebygge PPC (7, 13-19). Det anbefales likevel at behandlingen består av noen av følgende tiltak (8, 20, 21):
  • Valg av stilling / leieendring
  • Tidlig og hyppig mobilisering opp av seng
   • operasjonsdagen eller første postoperative dag
  • Øvelse med dyp inspirasjon (DBE)
  • Støt og host
  • Bruk av sårstøtte ved hoste
  • Positivt ekspirasjonstrykk (PEP)
  • Aktiv syklus
  • Veilede i øvelser og aktiviteter pasienten bør utføre på egenhånd

Andre relevante tiltak

 • Fysioterapien bør intensiveres dersom pasienten har tegn på PPC, eller er vanskelig mobilisert (*).
 • Noninvasiv CPAP/IPPV/BiPAP bør vurderes ved symptomgivende atelektase i form av hypoxi og/eller økt respirasjonsarbeid, uten mye sekret. Det kan forebygge (og behandle) lungekomplikasjoner ved å bedre gassutveksling (1, 8, 20, 22 - 26). Se egen OUS prosedyre (27).
 • Mekanisk hostestøtte (28) og trachealsug (22) kan vurderes ved vedvarende store mengder sekret i sentrale luftveier og nedsatt hostekraft. Se egen OUS prosedyre og eventuelle lokale prosedyrer.

Definisjoner

PPC: Postoperative pulmonary complications

 • Postoperative lungekomplikasjoner
 • Postoperativ respiratorisk funksjonsnedsettelse som er av klinisk betydning og som påvirker det kliniske forløp negativt (12)
 • PPC inkluderer atelektase, pneumoni, hypoksi, og respirasjonssvikt (2, 12).

LFT: Lungefysioterapi

 • Tiltak utført av fysioterapeut med formål å øke lungevolum, forbedre blodgasser og fasilitere sekretmobilisering (8).

PEP: Positive Expiratory Pressure

 • Positivt ekspirasjonstrykk
 • Oppnås ved bruk av enkle hjelpemidler hvor man blåser ut mot en motstand (13). For eksempel «mini‐PEP», blåseflaske, leppeblås og «Flip‐Flap».

IMT: Inspiratory muscle training

 • Inspiratorisk muskeltrening
 • Utføres ved bruk at et hjelpemiddel som gir motstand ved inspirasjon (9, 10, 11).

DBE: Deep breathing exercise

 • Øvelse med dyp inspirasjon
 • Øvelser hvor man puster dypt inn uten hjelpemiddel, gjerne med et inspiratorisk hold (8, 20).

Aktiv syklus: Active cycle of breathing

 • En metode for å løsne og fjerne bronkeal sekret (2)
 • Består av en kombinasjon av dyp inspirasjon, hvilepust og støt utført i syklus etter hverandre (2)

FRC: Functional residual capacity

 • Funksjonell residualkapasitet
 • Lungenes hvilevolum (29)

Økt risiko for PPC

 • Preoperative faktorer som indikerer økt risiko for PPC (utover kirurgi i thorax og øvre abdomen) inkluderer:
  • Høy alder (over 70 år), røyking, overvekt (BMI over 28), diabetes mellitus, kronisk lungesykdom, inaktivitet, andre komorbiditeter (12, 9, 24, 30)
  • Kirurgi i hode, nakke, og nevrokirurgi, kirurgi over 3 timer, akutt kirurgi (1)

NIV: Non-invasive ventilation

 • Mekanisk ventilering uten bruk av kunstig luftveier (intubering eller tracheostomi) (24)
 • Litteraturen bruker NIV-begrepet noe ulikt. Prosedyren bruker derfor ikke NIV-begrepet, men bruker begrepet «noninvasiv» CPAP, -IPPV, eller –BiPAP.

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

 • Pasienten puster i et tett/lukket slangesystem hvor man har et kontinuerlig positivt luftveistrykk (29).
 • CPAP kan brukes både ved noninvasiv og ved invasiv ventilering for å opprettholde/øke FRC og bedre pasientens oksygenering (29).
  • I konteksten av denne prosedyren er CPAP administrert noninvasivt.
 • Non-invasiv CPAP behandling kan øke oksygenering ved behandle/forebygge atelektase redusere lungestuvning og bedre lungecompliance (25, 26, 29).

IPPV: Intermittent positive pressure ventilation

 • Periodisk ventilasjon med positivt trykk (29)
 • I denne sammenhengen administrert noninvasivt

BiPAP: Bi‐level postivive airway pressure

 • Pasienten puster i et tett/lukket slangesystem hvor man har trykkunderstøtte med positivt endeekspiratorisk trykk (29).
 • Kan bedre både pasientens ventilasjon og oksygenering (29)
 • I denne sammenhengen administrert noninvasivt

Referanser

 1. Smetana GW. Strategies to reduce postoperative pulmonary complications. UpTODate [versjon 30.06.2017]. Hentet fra www.uptodate.com.
 2. Hough, A. Physiotherapy in respiratory care. An evidence-based approach to respiratory and cardiac management. 3rd edition. Nelson Thornes Ltd. UK. 2001.
 3. Pryor JA., Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems. Aduldt and peadiatrics. 3rd edition. Churchill Livingstone. UK. 2002.
 4. Valkenet K, van de Port IGL, Dronkers JJ, de Vries WR, Lindeman E, Backx FJG. The effects of preoperative exercise therapy on postoperative outcome: systematic review. Clinical rehabilitation 2011 25: 99-111.
 5. Pouwels, S., Fiddelaers, J., Teijink, J. A. W., Woorst, J. F. T., Siebenga, J., & Smeenk, F. W. J. M. (2015). Preoperative exercise therapy in lung surgery patients: A systematic review. Respiratory Medicine, 109(12), 1495-1504.
 6. Pouwels, S., Stokmans, R. A., Willigendael, E. M., Nienhuijs, S. W., Rosman, C., van Ramshorst, B., & Teijink, J. A. W. (2014). Preoperative exercise therapy for elective major abdominal surgery: A systematic review. International Journal of Surgery, 12(2), 134-140.
 7. Rodriguez-Larrad, A., Lascurain-Aguirrebena, I., Abecia-Inchaurregui, L. C., & Seco, J. (2014). Perioperative physiotherapy in patients undergoing lung cancer resection. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 19(2), 269-281.
 8. Antonsson M, Olsen MF, Johansson H, Sandstrøm L, Urell C, Westerdahl E, Wiklund M. Riktlinjer før andningsvårdande behandling innom sjukgymnastik for patienter som genomgår buk- och thoraxkirurgi. 2009. Revidert 2012. Salgrenska Universitetssykehus.
 9. Hulzebo EHJ, Smith Y, Helders PPJM, van Meeteren NLU. Preoperative physical therapy for elective cardiac surgery patients (review). The Cochrane Collaboration. 2012.
 10. Snowdon, D., Haines, T. P., & Skinner, E. H. (2014). Preoperative intervention reduces postoperative pulmonary complications but not length of stay in cardiac surgical patients: a systematic review. Journal of physiotherapy, 60(2), 66-77.
 11. Katsura, M., Kuriyama, A., Takeshima, T., Fukuhara, S., & Furukawa Toshi, A. (2015). Preoperative inspiratory muscle training for postoperative pulmonary complications in adults undergoing cardiac and major abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews.
 12. Guimaraes MMF, E Dib RP, Smith AF, Matos D. Incentive spirometry for prevention of postoperative pulmonary complications in upper abdominal surgery (Review). The Cochrane Collaboration. 2012.
 13. Westerdahl, E, Orman J. Chest physiotherapy with positive expiratory pressure breathing after abdominal and thoracic surgery: a systematic review. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2010. 54. 261-267.
 14. Grams, S. T., Ono, L. M., Noronha, M. A., Schivinski, C. I. S., & Paulin, E. (2012). Breathing exercises in upper abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis. [Exercicios respiratorios em cirurgia abdominal alta: Revisao sistematica e metanalise.]. Brazilian Journal of Physical Therapy, 16(5), 345-353.
 15. Andrews, J., Sathe, N. A., Krishnaswami, S., & Melissa, L. (2013). Nonpharmacologic airway clearance techniques in hospitalized patients: A systematic review. Respiratory Care, 58(12), 2160-2186.
 16. do Nascimento Junior, P., Módolo Norma, S. P., Andrade, S., Guimarães Michele, M. F., Braz Leandro, G., & El Dib, R. (2014). Incentive spirometry for prevention of postoperative pulmonary complications in upper abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews.
 17. Carvalho CRF, Paisani DMP, Lunardi AC. Incentive spirometry in major surgeries: a systematic review. Rev Bras Fisioter 2011 15;5: 343-350.
 18. Pasquina P, Tramer MR, Walder B. Prophylactic respiratory physiotherapy after cardiac surgery: systematic review. BMJ 2003. 327. 1379-1381.
 19. Pasquina P, Traner MR, Granier J-M, Walder B. Respiratory physiotherapy to prevent pulmonary complications after abdominal surgery: a systematic review. Chest 2006 130;6: 1887-1899.
 20. Hanekom SD, Brooks D, Denehy L, Fagvik-Olsen M, Hardcastle TC, Manie S, Louw Q. Reaching consensus on the physiotherapeutic management of patients following upper abdominal surgery: a pragmatic approach to interpret equivocal evidence. BMC Medical Informatics and decision making 2012 12;5.
 21. Lawrence VA, Cornell JE, Smetana GW. Strategies to reduce postoperative pulmonary complications after noncardiothoracic surgery: Systematic review for the amarican college of physicians. Annals of Internal medicine 2006 144;8: 596-608.
 22. Johnson MM, Conde MV. Overview of the management of postoperative pulmonary complications. UpTODate [versjon 08.09.2017].
 23. Ferreyra GP, Baussano I, Squadrone V, Richiardi L, Marchiaro G, Del Sorbo L, Mascia L, Merletti F, Ranieri. Continuous positive airway pressure for treatment of respiratory complications after abdominal sugery. A systematic review and meta-analysis. Annals of surgery 2008 247;4: 617-626.
 24. Chiumello D, Chevallard G, Gregoretti C. Non-invasive ventilation in postoperative patients: a systematic review. Intensive Care Med 2011. 37. 918-929.
 25. Ireland Claire, J., Chapman Timothy, M., Mathew Suneeth, F., Herbison, G. P., & Zacharias, M. (2014). Continuous positive airway pressure (CPAP) during the postoperative period for prevention of postoperative morbidity and mortality following major abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews.
 26. Torres Maria, F. S., Porfirio Gustavo, J. M., Carvalho Alan, P. V., & Riera, R. (2015). Non-invasive positive pressure ventilation for prevention of complications after pulmonary resection in lung cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews.
 27. Gabrielnsen A.K., Austenaa M., Tradin I., Wilberg S., Hovdenes J. Postoperative tiltak for forebygging av lungekomplikasjoner – voksne. OUS nivå 1/Pasientrettet/Fagprosedyrer - voksne . 2016.
 28. Bø, E. Johnson, P. Hov, P., Tangen, C., Andersen, A., Borchsenius, F., Hovland, V. Mekanisk hostetøtte - pasienter (voksne og barn) med sekretstagnasjon og nedsatt hostekraft. OUS nivå 1/Pasientrettet/Fagprosedyrer - voksne 2017.
 29. Dybwik, K. Respiratorbehandling: lærebok for sykepleiere. Oslo: Gyldendal akademisk. 2000.
 30. Freitas ERFS, Soares BGO, Cardoso JR, Atallah AN. Incentive spirometry for preventing pulmonary complications after coronary artery bypass graft (review). The Cochrane Collaboration. 2012.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Kristin Brautaset - Maria Beate Nupen-Stieng - Nina Benedikte Steckmest - Merethe Lia Johansen - Marte Christine Hars.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/fysioterapi-for-forebygging-av-lungekomplikasjoner-ved-sternotomi-thoracotomi-laparotomi-og-thoracolaparotomi)