High Flow - barn: Oppkobling og bruk

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere, spesialsykepleiere og leger. Pasientansvarlig sykepleier er ansvarlig for riktig oppkobling og bruk av utstyret, og praktisk gjennomføring av forordnet behandling.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Premature og nyfødte, samt større barn med behov for opptil 25 liter gassflow

Oslo universitetssykehus er i gang med å oppdatere denne prosedyren.

Hensikt og omfang

Hensikten med prosedyren er å sikre korrekt oppkobling og bruk av High Flow respirasjonsstøtte til premature og nyfødte, samt til større barn med behov for opptil 25 liter gassflow.

Definisjon og avgrensning

Denne prosedyren beskriver High Flow med Fisher & Paykel Optiflow™ junior system, med slangesett RT330, administrert med hjelp av oksygenmikser og flowmeter samt Fisher & Paykels Airvo™ 2.
Ved behov for flow over 25 liter/min, henvises til Oksygenbehandling-High Flow/Optiflow™ - voksne.

High Flow er et alternativ til tradisjonelle oksygenbehandlingssystemer som CPAP, nesegrime og oksygenmaske. Den tilfører pasienten oppvarmet luft- og oksygenblanding med justerbar oksygenprosent og med 100 % relativ fuktighet gjennom et nesekateter, med flow fra 3 – 25 l/min beskrives i denne prosedyren.

High Flow-behandling er en egen form for respirasjonsstøtte, og kan også brukes som en overgang fra CPAP eller respiratormodus(1, 2). Flow ≥ 6 l/min kan generere peep fra 2 – 5 cm H2O(3, 4). Det foreligger pr i dag ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at effekten av High Flow behandling kan anbefales framfor CPAP, verken til premature, fullbårne eller større barn(1, 5 ,6 7). En ny studie viser større behandlingssvikt innen 72 timer ved bruk av High flow som primærbehandling hos premature (6). Forskning har heller ikke bevist at High Flow er mer effektivt enn CPAP på barn med bronkiolitt (1, 8).

Imidlertid regnes High Flow som en mer skånsom/pasientvennlig behandling enn CPAP, da det gir mindre nesetraumer (3, 6), gir mindre støy, blir bedre tolerert av barnet og er enklere å montere opp og gjennomføre (7). Det er også enklere for foreldrene å stelle og ha kontakt med barnet (5).

High Flow kan derfor brukes som et alternativ ved gitte betingelser (se under Indikasjon).

Fremgangsmåte

Indikasjon

Veiledende retningslinjer for behandling med High Flow (9, 10):

Premature/Nyfødte barn (med behov for respirasjonsstøtte)

High Flow kan være et alternativ hos premature med apnoer, RDS eller kronisk lungesykdom (2, 4).

High Flow kan være førstevalget for premature og nyfødte, beslutning tas av ansvarlig lege.

 • Ved GA > uke 30, skal ha vært stabil på CPAP >1 døgn
 • Ved GA < uke 30, skal ha vært stabil på CPAP > 3 døgn.
 • Oksygenbehov ≤ 30 %
Større barn

Mild til moderat respirasjonssvikt, som ved bronkiolitt, pneumoni, hjertesvikt (5, 7).

Respirasjonsstøtte etter ekstubasjon (10).

High Flow gis til pasienter som oppfyller minst ett av følgende kriterier: (ordineres alltid av lege) (5)

 • Økende respirasjonsbesvær
 • SpO2 < 92 % og økende oksygenbehov
 • Stigende pCO2 (ved pCO2 >8.0 vurder nøye CPAP)

Kontraindikasjoner

Maxillofaciale traumer eller nevrokirurgiske inngrep via nese/munn (10)

Komplett nasal obstruksjon

Uttalt respirasjonssvikt eller apneer

Uro, oppkast, gastrointestinal obstruksjon (4)

Retningslinjer for innstilling av oksygenkonsentrasjon og flow

Før barnet legges på High flow skal røntgen thorax være tatt (5).

Nyfødte/premature
 • Minimum 1 liter flow/kg kroppsvekt/min, i tillegg legges til 2-3 liter flow (9).
 • Man kan hos de fleste starte med 5 – 6 liter flow (9) .
 • Hvis overgang fra CPAP og hvis O2 behov må økes med > 10 %, legg tilbake på CPAP (9).
 • Når oksygenbehov ≤ 25 % og respirasjonsfrekvens er < 60 /min kan man starte reduksjon av flow (9).
 • Ved flow ≤ 2 liter, evt gå over til vanlig nesekateter. Hvis økende oksygenbehov og inndragninger, øk flow (9). 
Spedbarn og større barn
 • Startflow: 0,5 - 1 liter/kg/min, kan økes til 1,5 liter/kg/min (5, 10).
 • Hos småbarn yngre enn 2 år med bronchiolitt er flow på 8 liter/min vanligvis max flow (4).
 • Flow kan under visse forutsetninger økes til 2 liter/kg/min, men sjelden høyere enn dette. 
 • Tilvenning: Begynn med litt under startflow og øk til startflow i løpet av 5 minutter. Opptrapping av flow gjøres om mulig trinnvis med 1–2 liter/min, avvente effekt i 10 minutter før videre opptrapping (5, 9).
Oksygenkonsentrasjon:

Ved bronkiolitt, start med ca. 35 % oksygen øk eller reduser slik at man oppnår Spo2 92 – 95 % (9).

Reduser oksygen til < 40 % før man trapper ned flow.

Vurder effekt av behandling etter 1 time og etter 2 timer. Ved manglende effekt bør man vurdere CPAP (5).  

Legens forordning

Pasientansvarlig lege forordner High Flow samt grenser for oksygen og flow. Ordinasjon skal dokumenteres i pasientens kurve/journal (5). Informer foreldrene og om mulig barnet om tiltaket (11, 12).

Utstyr Optiflow™

 • Elektrisk fukter, MR 730 med temperaturprober. Hvis annen fukter, stå i intubert modus (10).
 • Slangesett RT330 (fuktekammer i pakken), og forlengelsesslange
 • Optiflow nesekateter med Wigglepad (duoderm med festelås) i riktig størrelse (13).
  • Prematur (rød)og Neonatal (gul) størrelse kan gi opptil 8 liter flow.
  • Spebarn (lilla) og Pediatrisk (grønn) størrelse kan gi max 25 liter flow.
 • Nesekateteret skal ikke fylle neseborene, det skal være tydelig åpning rundt nesekateteret (obs hvis sonde i nesa). Hvis det er to størrelser som passer til spedbarnet, velg den minste (5).
 • Oksygenmikser med flowmeter som kan gi (9):
  • Til barn < 7 kg: Opptil 15 liter/min i flow.
  • Til barn > 7 kg: Opptil 25 liter/min i flow.
 • Grønn oksygenslange mellom flowmeter og fukter (13)
 • Sterilt vann 1 liter

Oppkobling Optiflow™ (13)

 • Før fuktekammeret inn på fukterens varmeplate ved å trykke låsebøylen ned
 • Koble inspirasjonsslangen på en av utgangsportene til fuktkammeret.
 • Koble temperaturledningene fra fukteren til inspirasjonsslangen.
 • Sett den hvite trykkmanifolden på den andre utgangsporten til fuktekammeret.
 • Fest så ene enden av grønn oksygenslangen til trykkmanifolden, mens andre enden festes til uttak på flowmeteret.
 • Koble til uttakene for luft og oksygen.
 • Koble på sterilt vann til fukteren, sett inn kontakten og start fukteren. Fukteren skal alltid plasseres lavere enn pasienten for å forhindre at vann kan renne inn i pasientens nese. Posen med sterilt vann må henge over fuktekammeret. Sett/still inn fukteren på tubemodus/ønsket temperatur for å oppnå mest varme og fukting av inspirasjonsluften.

Utstyr Airvo 2™

 • Slangesett 900PT531 (skiftes hver 2. uke).
 • Nesekateter OPT 316 (lilla) ≤ 15 liter/min.  og OPT 318 (grønn) ≤ 25 liter/min (skiftes en gang i uka).
 • Wigglepads OPTO 12
 • Grønn oksygenslange mellom flowmeter og Airvo2™
 • Sterilt vann 1 liter pose
 • Desinfeksjonssett 900PT600. Brukes mellom hver pasient. OBS: Flergangs. Ikke kast!
 • Omslag for oppbevaring 900PT603

Oppkobling Airvo 2™

 • Koble opp enheten som beskrevet i bruksanvisning som er lagret lokalt
 • Apparatet er programmert i junior-modus, det vil si at mulige flow-innstillinger er 2 – 25 liter/min. med 1 liter intervall.
  • Vi stiller kun flow. Det gjøres ved korte trykk (ikke hold modusknappen lenge inne, da stilles apparatet i voksenmodus) på modusknappen flere ganger til du leser enheten for L/min. Hold begge piltastene inne samtidig til du ser hengelåsen erstattes med 2 – 25 i vinduet.
  • Juster med piltast opp eller ned til ønsket flow
  • Trykk modusknappen for å bekrefte ny innstilling
  • Ekstra O2 kobles til fra vanlig vegguttak via grønn bobleslange innpå apparatets kobling mot O2 (på venstre side)
  • O2 % justeres ved å skru opp eller ned på manometeret på vegguttak. Les av O2 % i displayet. Det er dette som er O2-konsentrasjonen pasienten får.
   ( Liter O2 på vegguttak har ingen betydning for flow inn til pasienten).

Oppstart (11)

 • Klargjør barnets hud, den skal være ren og tørr.
 • Koble nesekateter til inspirasjonsslangen.
 • Fjern ytterste beskyttelsesfolie bak på wigglepads på nesekateteret uten å berøre limet.
 • Posisjoner nesekateteret høyt opp i neseborene, slik at midten av kateteret hviler rett under septum.
 • Hold i endene og stram kateteret forsiktig.
 • Kleb fast wigglepads og kateter fra nesen og utover, fjern den innerste folien og kleb hele kateteret godt fast.
 • Still inn forordnet oksygenkonsentrasjon og flow, start litt lavere enn forordnet, for at barnet skal venne seg til det og øk til forordnet flow.

Sykepleietiltak og observasjoner (10, 13)

High flow - Registreringsskjema (word, 133 KB)

 • Obs: trykk på septum, ører og ansikt.
 • Kontroller at kateteret er godt festet til ansiktet. Skift wigglepads ved behov.
 • Sekresjon må ikke tette neseborene. Munn/nesestell ved behov eller hver 2. – 4. time, liberal bruk av NaCl nesedråper.
 • Sug ytterst i nese/munn. Begrens suging i kateter i nasopharynx, på grunn av ødemdannelse og økende obstruksjon av luftveier.
 • Pasienten skal monitoreres med scop eller pulsoksymeter, evt transcutan blodgassmåling.
 • Observer og registrer endringer i puls, respirasjonsfrekvens og respirasjonsarbeid, (bruk av hjelpemuskulatur, nesevingespill, grynting, ansiktsmimikk).
 • Mål SpO2 og eventuelt transcutan CO2, blodgasser tas for vurdering av pH, og CO2.
 • Pasienten bør ha optimalt sengeleie med tanke på å lette respirasjonsarbeidet, gjerne hevet hodeende, lett bøyde bein, eller den stilling pasienten roer seg best i.
 • Juster og dokumenter innstillinger for oksygen og flow ut fra leges forordninger i henhold til ønsket SpO2/CO2.
 • Obs: kondens i inspirasjonsslangen. Ved mye kondens kan pasienten risikere å få vann opp i nesen ved endring av leie. Dersom dette skyldes kald trekk eller at romluften er kald, kan det hjelpe å lukke vindu eller øke temperaturen i rommet. Dersom ikke dette hjelper, kan man forsøke å redusere kammertemperaturen med noen grader. Se bruksanvisning fukter.
 • Forstøver bør fortrinnsvis gis på ordinær måte, men kan hvis nødvendig/behov kobles til High Flow. Inhalasjoner skal som hovedregel ikke gis på faste tidspunkt, men gis slik at barnet blir minst mulig forstyrret. Ordineres derfor vanligvis etter behov, med påføring om hvor mange ganger i døgnet det bør gis.
 • Spedbarn bør ha ernæringssonde, og den bør legges i munnen.
 • Obs: luft i magen, åpen sonde om mulig, eller aspirer ofte luft fra ventrikkel.

Fjerning/justering av kateter (11)

 • Sett fingertuppen på yttersiden av wigglepad-enheten. Fjern kateter ved å dra forsiktig mot barnets nese. Juster ved å plassere kateteret bedre på plass i barnets nesebor, og fest kateteret tilbake på wigglepadenheten.
 • Ved fjerning/bytte av wigglepad, bruk en våt klut eller en skånsom plasterfjerner til å tørke hud mens du forsiktig trekker wigglepadenheten av ansiktet.

Rengjøring (11)

 • Inspirasjonsslange, fuktkammer, manifold og nesekateter kastes mellom hver pasient. Slangene byttes x 1 per uke. Nesekateteret byttes etter behov, hvis det er fullt av sekresjon, eller plasten er blitt «hvit».
 • Fukter, ledninger og mikser/flowmeter rengjøres med såpe og vann etter bruk, desinfiseres med Virkon ved smitte.

Referanser

 1. Mayfield S, Jauncey‐Cooke J, Schibler A, Hough JL, Bogossian F. High flow nasal cannula for respiratory support in term infants. The Cochrane Library. 2016.
 2. Wilkinson D, Andersen C, O’Donnell CP, De Paoli AG. High flow nasal cannula for respiratory support in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016.
 3. James M Adams J, MD. Oxygen monitoring and therapy in the newborn Up to date. 2016.
 4. Pedro A Piedra M, Ann R Stark M. Bronchiolitis in infants and children: Treatment; outcome; and prevention Up to date. 2016.
 5. Erfaringsbasert kunnskap fra fagmiljøet i Sykehuset Innlandet.
 6. Calum T. Roberts, M.B., Ch.B., Louise S. Owen, M.D., Brett J. Manley, Ph.D., Dag H. Frøisland, Ph.D.,m fl: Nasal High-Flow Therapy for Primary Respiratory Support in Preterm Infants. 2016.
 7. Mayfield S, Jauncey-Cooke J, Hough JL, Schibler A, Gibbons K, Bogossian F. High-flow nasal cannula therapy for respiratory support in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014;3.
 8. Beggs S, Wong ZH, Kaul S, Ogden KJ, Walters JA. High-flow nasal cannula therapy for infants with bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;1.
 9. Klingenberg C. High Flow nesekateterbehandling, kap 5.6. Metodebok i nyfødtmedisin ved UNN. 2012.
 10. The Royal Childrens Hospital Melbourne. High Flow nasal prong HFNP oxygen guideline. 2013.
 11. NorDax: Fisher & Paykels brukerveiledning til Optiflow junior.
 12. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 2001.
 13. Nyen m fl., Oksygenbehandling med High Flow/Optiflow. Lovisenberg Diakonale sykehus. 2011.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Pet Helstad Minsaas, sykepleier - Bente Hoelsæter, fagutviklingssykepleier - Line Katrine Lund, barnelege - Kristin Bokrudstad, leder faggruppe for barnesykepleie.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/high-flow-barn-oppkobling-og-bruk)