Hjerneslag/TIA - ergoterapi: kartlegging av kognitive funksjoner i akuttfasen

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Ergoterapeuter i Sykehuset Innlandet (SI). Prosedyren kan være veiledende for andre yrkesgrupper.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter med hjerneslag/TIA-anfall

Hensikt og omfang

 • Prosedyren skal sikre at pasienter som henvises ergoterapeut ved hjerneslag/TIA (transitorisk iskemisk anfall) får individuell kartlegging av kognitive funksjoner i akuttfasen. Akuttfasen er her definert som den første uken etter debut av symptomer på akutt hjerneslag (1).
 • Kartlegging av kognitiv funksjon i akuttfasen er viktig for å sikre best mulig rehabilitering.
 • Vurdering av kognitiv funksjon gjøres med standardiserte tester og/eller observasjon. I tidlig fase anbefales en enkel screening kombinert med systematisk observasjon (1). Andre kilder til informasjon er samtale med pårørende og observasjoner som gjøres av andre yrkesgrupper (1, 2). 

Ansvar

Prosedyren gjelder for ergoterapeuter i Sykehuset Innlandet (SI). Prosedyren kan være veiledende for andre yrkesgrupper.

Bakgrunn

Et hjerneslag kan i større eller mindre grad føre til reduksjon i kognitive funksjoner. Kognitive vansker kan være: nedsatt oppmerksomhet, konsentrasjon og vansker med eksekutive funksjoner, neglekt, apraksi og rom-retningsvansker. Økt trettbarhet, agnosi, hukommelsesvansker, redusert mentalt tempo og effektivitet kan også oppstå (1, 2). Disse vanskene kan føre til problemer med utførelse av daglige aktiviteter, redusere delaktighet i rehabilitering og svekke mulighetene til deltakelse i samfunnet (1).

Fremgangsmåte

Etter mottak av henvisning skal ergoterapeuten innhente utfyllende opplysninger fra elektronisk pasientjournal, og annet helsepersonell før første pasientkontakt. Ved første kontakt mellom ergoterapeut og pasient gjennomføres en samtale med pasienten for å danne et inntrykk av funksjonsnivå. Innhentet informasjon danner grunnlag for bruk av videre kartleggingsmetoder og når disse bør gjennomføres (2). Pårørende kan være en viktig ressurs i kartleggingsfasen, der det er aktuelt (1, 2).

Aktuelle kartleggingsmetoder

Systematisk observasjon i kjente daglige aktiviteter:

 • Personlig stell (1)
 • Toalettbesøk (1)
 • Forflytning (1)
 • På- og avkledning (1)
 • Måltid (1)
 • Kjøkkenobservasjon (2)
 • Bruk av telefon og PC (2)
Arnadottir OT-ADL-Nevrobehavioral Evaluation (A-ONE)

Kartlegger nevro-adferdsfunksjoner som påvirker personers mulighet for aktivitetsutførelse. Personen observeres i forbindelse med fem primære aktiviteter i dagliglivet, PADL, deretter vurderes personens behov for hjelp og årsaken til hjelpebehovet. Sertifiseringskurs kreves før bruk (2, 3, 4). For mer informasjon se Norsk Ergoterapeutforbunds nettsider.

Kognitive tester

Norsk Revidert Mini Mental Status Evaluering (MMSE – NR)

Testen er et grovt screeningsverktøy for orienterende kartlegging av kognitiv funksjon. Testen måler kognitiv kapasitet på en rekke områder: hukommelse, orienteringsevne, språk, forståelse og visuokonstruksjon (5).
Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR) (PDF)

Klokketest

Testen fanger først og fremst opp pasientens evne til å orientere seg og handle i rom, og setter samtidig krav til oppmerksomhet og tallforståelse, ikke hukommelse (6).
Klokketest

Trail Making A og B

Tester evnen til kompleks visuell scanning med en samtidig motorisk komponent. Testen måler psykomotorisk tempo og oppmerksomhet, og er meget følsom for ulike typer hjerneskade (7).
Trail Making Test A og B

The Rivermead behavioural memory test (RBMT)

Testen består av varierte oppgaver som vurderer evnen til gjenkjenning og gjenkalling, både av auditivt og visuelt presentert materiale. RBMT gjenskaper forskjellige hverdagssituasjoner og resultatene kan relateres til det virkelige liv (8).

The Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA)

En kognitiv test til kartlegging og evaluering av hjerneskade i en terapeutisk planmessig behandling. Tester innen 4 områder: Orienteringsevne, visuell og spatiell oppfatning, motoriske ferdigheter og tankemønstre (9).

Apraksitest

En screeningtest for å måle forekomst og alvorlighetsgrad av apraksi (ideasjonell, ideomotorisk) (10).

Se fagprosedyren Hjerneslag - kartlegging av apraksi

Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) er designet som et raskt screeningsinstrument for lettere kognitive forstyrrelser. Det gir mål på ulike kognitive områder: oppmerksomhet og konsentrasjon, eksekutive funksjoner, hukommelse, språk, visuokonstruktive ferdigheter, abstrakt tenkning, regneferdigheter og orientering (2, 11).

Stjerneutkrysningstest (12)

Stjerneutkrysningstesten er en enkel og praktisk screening for unilateralt visuelt neglekt hos pasienter med hjerneskade.

Kombinasjon av observasjon og kognitive tester

ErgUs

Gjennomføres etter ErgUs mal som innebærer helhetlig observasjon gjennom kartleggingen. ErgUs er metodisk bruk av aktivitet; trakte kaffe, kombinert med tre standardiserte tester; MMSE-NR, Trail Making Test A og B og Klokketest (2, 13).

Vurdering av kartleggingsresultat

Resultat fra kartlegging av kognitiv funksjon, danner grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak. Disse tilpasses ut fra pasientens funksjonsnivå og mål (2).

Dokumentasjon

Resultatet av kartleggingen dokumenteres i elektronisk pasientjournal (14).

Aktuell informasjonsbrosjyre som kan gis til pasient og pårørende (15)

«Hjerneslag. Hjem – hva nå? Usynlige skader og vansker som følge av hjerneslag» (PDF) (16).

Referanser

 1. Nasjonale faglige retningslinjer. Behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Helsedirektoratet 2010.
 2. Erfaringsbasert kunnskap fra slagergoterapigruppen i Sykehuset Innlandet. 2015.
 3. Norsk ergoterapeutforbund. Vurderingsredskap A-B. Ergoterapeuten. Tilgjengelig fra: https://www.ergoterapeutene.org/redskaper/ (hentet 2015.10.22).
 4. Guðrún Árnadóttir: The Brain and Behavior: Assessing Cortical Dysfunction Through Activities of Daily Living, Mosby Co, 1990.
 5. Strobel,C & Engeland, K. Norsk revidert Mini Mental status Evaluering MMSE-NR. Helsedirektoratet. Revidert og utviklet manual. 2009 http://www.aldringoghelse.no/?PageID=634&ItemID=560 (hentet 2015.10.22).
 6. Nasjonalt kompetansesenter. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. Veileder. Helsedirektoratet. Revidert 2009 (hentet 2015.10.22).
 7. Trail Making Test A og B  http://www.psykologforeningen.no/medlem/foererkortveileder#hjerneslag (hentet 2016.04.29).
 8. Wilson B, Cockburn J, Baddeley A, R. The Rivermead behavioural memory test. Handbok for voksne. Oversatt av logopeder ved Sunnaas Sykehus. Pedagogisk psykologisk forlag 1997.
 9. The Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment, LOTCA (hentet 2015.10.22).
 10. Apraksitesten: Fagprosedyre i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer: Hjerneslag – kartlegging av apraksi.
 11. Aggarwal A, Kean E. Comparison of the Folstein Mini Mental State Examination (MMSE) to the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) as a Cognitive Screening Tool in an Inpatient Rehabilitation Setting. Neuroscience & Medicine, 2010, 1, 39-42.
 12. Richman S, Pravikoff D. Stroke Rehabilitation: Evaluation of Unilateral Neglect. EBSCO publishing; 2014.
 13. Skøien, R. Rosseland, H. Vågsmyr, U. Hovden, H. Kornkveen, S. ErgUs. Vurdering av kognitiv funksjon i akuttsykehus. Ergoterapeuten 05.11 (2011).
 14. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om pasientjournal. 2001.Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168 (Hentet 2015.10.22).
 15. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 2001. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63.
 16. Hjerneslag. Hjem – hva nå? Usynlige skader og vansker som følge av hjerneslag
  https://slag.no/wp-content/uploads/2017/01/Undervisningshefte_nett_innholdsfortegnelse.pdf (hentet 2015.10.22)

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Camilla Hellum, spesialergoterapeut, Gjøvik - Helga Hovden, spesialergoterapeut, Lillehammer - Bjørn Andersson, ergoterapeut, Kongsvinger - Jane Helen Sveen, spesialergoterapeut, Elverum.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/hjerneslag-tia-ergoterapikartlegging-av-kognitive-funksjoner)