Indusert sputum

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter ved mistanke om lungetuberkulose eventuelt andre lungeinfeksjoner.

Hensikt og omfang

Diagnostikk av lungetuberkulose er basert på mikroskopi av sputum. Denne prøven identifiserer raskt de mest smitteførende pasientene. I Norge og mange andre land brukes rutinemessig også dyrkning av prøven, noe som blant annet er nødvendig for å påvise eventuell resistens (1, 2).

Indusert sputum er en nødvendig test i både utredning og kontroll av personer med mistanke om eller ved kjent aktiv eller latent tuberkulose (1). Prosedyren kan også brukes på andre pasientgrupper med lungeinfeksjoner.

Kontraindikasjoner

 • Kjent luftveisobstruksjon ved høy luftfuktighet (2, 3).
 • Rapporterte bivirkninger på hypertone saltvannsinhalasjoner (2, 3).

Hensikt

 • Å fremprovosere ekspektorat hos pasienten for prøve som skal sendes til mikrobiologisk laboratorium. Dette for å sikre en bakteriologisk diagnose (1, 2, 4, 5).
 • Indusert sputum kan også brukes som prosedyre på barn, og er et godt alternativ til gastrisk aspirat (6).
 • Prosedyren skal sikre en sikker, kunnskapsbasert og enhetlig fremgangsmåte for helsepersonell som skal utføre prøvetakingen (1, 2,7).

Ansvar/målgruppe

 • Avdelingsdirektør har ansvar for at klinisk styrende dokumentasjon er tilgjengelig og kjent i avdelingen (1, 2, 8).
 • Testen utføres av erfaren sykepleier i Tuberkulosepoliklinikken eller sengepost på luftsmitteisolat (2,7).
 • Nyansatte og vikarer skal ha opplæring av sykepleier som innehar den nødvendige kompetansen (2, 7).

Fremgangsmåte

Forberedelse

 • Prøvetakingen bør foregå i eget rom med undertrykksventilasjon (negativt trykk) og hvor det fortrinnsvis også er UVC-lys (1).
 • Ved klinisk mistanke om tuberkulosesykdom er det anbefalt tre prøver, hvor minst en av prøvene er en morgenprøve. Ved lav mistanke om sykdom er det mindre hensiktsmessig med gjentatte prøver (8).
 • Prøven bør om mulig tas fra det første ekspektoratet om morgenen og før det første måltidet (1).
 • Helsepersonell skal benytte smittefrakk med lange ermer, hansker, hette og åndedrettsvern med ventil (3 M-munnbind). Bruk av skotrekk, visir eller beskyttelsesbriller må vurderes i hvert enkelt tilfelle (1).
 • Dekk til bord med engangslaken/kladd.
 • Sett fram prøveglass, pussbekken, cellestoff og neseklype. Søppelbøtte med plastpose skal være tilgjengelig ved pasienten. Bruk egen container for spesialavfall, transportglass, navneetikett og plastpose for transport i tilstøtende rom (7, 9).

Pasientinformasjon

 • Inhalasjonen vil fremprovosere hoste.
 • Pasienten skal puste normalt med leppene tett rundt munnstykket for å sikre optimal inhalering (10, 11).
 • Instruer pasienten i effektiv hosteteknikk for å få ekspektorat opp fra nedre luftveier, helst 5–10 ml. Spytt fra munnen kan ikke brukes (7).
 • Ekspektoratet skal spyttes direkte opp i prøveglasset (1).
 • Dersom pasienten ikke klarer å hoste opp ekspektorat, kan inhalasjonen gjentas med samme dose saltvann og eventuelt Ventoline® (1).
 • Pasienten bør sitte under inhalasjonsbehandlingen for å optimalisere pustearbeidet, gassutvekslingen og deponering av saltvannet/medikamentet. Ved sengeleie må hodeenden heves. Forstøveren må holdes mest mulig loddrett under inhalasjonen for at hele dosen skal forstøves effektivt, og for å hindre at væsken renner ut (7, 10, 11).
 • En inhalasjon tar normalt 8-10 minutter med en flow på 8 liter/min. med luft (7, 10).
 • Pasienten vil kjenne saltsmak i munnen og vanligvis hoste en stund i etterkant.

Gjennomføring

 • Hånddesinfeksjon før medikamenthåndtering og ved håndtering av nødvendig utstyr – aseptisk teknikk (1, 7, 12, 13).
 • 5 ml hypertont NaCl 1 mmol/ml (5,8 %) trekkes opp i en sprøyte fra et hetteglass og settes direkte i forstøverkammeret, (4, 5, 7).
 • Det skal kun brukes steril væske til forstøving (1, 7, 12). Sjekk holdbarhetsdato på hetteglasset og skriv på dato og klokkeslett når nytt hetteglass tas i bruk. Glasset er holdbart i 24 timer etter anbrudd (7).
 • Dersom pasienten har astma eller brokial hyperreaktivitet gis hypertont NaCl sammen med Ventoline®: Bland 2,5 ml Ventoline® (2 mg/ml) + 2,5 ml hypertont NaCl 1 mmol/ml (5,8 %) (7, 14).
 • Ved inhalering kan maske brukes, men munnstykke er førstevalg. Ved bruk av munnstykke bør neseklype benyttes (7, 10).
 • Sjekk at forstøverenhet er satt riktig sammen og at ingen deler mangler. Munnstykke er førstevalg for inhalering (7, 10).
 • Juster luftstrømmen til 8 liter/minutt (7, 10). Sjekk at forstøveren fungerer og at det dannes en fuktig luftblanding/damp. Inhalasjonen er ferdig etter ca. 8 minutter.
 • Observer pasienten under inhalering med tanke på respirasjonsproblemer (11).
 • Inspiser ekspektoratet med hensyn til volum, farge, konsistens, blod og lukt med tanke på om det bør sendes prøve til vanlig bakteriologisk undersøkelse i tillegg (11).
 • Unngå søl av prøvemateriale på utsiden av prøvebeholderen (1, 15, 16).
 • Oppfordre pasienten til å sitte i avlukket til den verste hosten har gitt seg (7, 11).

Etter prøvetaking

 • Pasienten oppfordres til å vaske hendene og tilbys vann for munnskyll (11).
 • Alt engangsutstyr kastes i container for spesialavfall (1, 7, 12, 17).
 • Ved synlig søl må det rengjøres med Perasafe™ eller annet godkjent desinfeksjonsmiddel (1, 15, 16).
 • Håndhygiene og desinfeksjon etter håndtering av pasient og utstyr som har vært i kontakt med ekspektorat (1, 7, 12, 13).
 • Ved bruk av UVC-lys til desinfisering, settes dette på i anbefalt tid. Ved Tuberkulose-poliklinikken i Helse Bergen er rutinen minimum 20 minutter og 30 minutter ved reell mistanke om tuberkulose. Aktivering gjøres manuelt med egen nøkkel. Døren til rommet låses. Skilt med varsel om «Stråling pågår – adgang forbudt» henges på døren (7). I tillegg flekkdesinfeksjon med Perasafe™ ved synlig søl.
 • Dersom en ikke har tilgang på UVC-lys, må alle overflater i en radius på 1 meter fra der pasienten har sittet å hostet desinfiseres med Perasafe™ ved synlig søl av ekspektorat. Dersom det ikke er synlig søl benyttes rikelig mengde desinfisering med 70% sprit (17).

Håndtering av prøvene

 • Prøveglasset må merkes med pasientidentifikasjon, prøvetype og dato.
 • Prøveglasset settes i transportglass og legges i en plastpose sammen med fullstendig utfylt rekvisisjon.
 • Påfør kliniske opplysninger på rekvisisjonen, avdelingsenhet, firetegnskoden til rekvirerende lege, dato og klokkeslett. Angi hvilke undersøkelser som ønskes utført (direkte mikroskopi, genteknologisk påvisning, dyrkning). Det skal angis på rekvisisjonen at prøven er indusert sputum (1, 7).
 • Prøvene må transporteres så raskt som mulig til laboratoriet for å unngå mykobakteriedød og overvekst av andre mikroorganismer. Prøvene skal oppbevares i kjøleskap dersom det tar over 1 time før prøvene kan sendes eller undersøkes i laboratoriet.
 • Prøvene skal oppbevares i kjøleskap natten over og sendes neste dag hvis prøven er tatt utenom laboratoriets åpningstid (1, 7). 

Referanser

 1. Folkehelseinstituttet. Nettbasert veileder i smittevern for kommunehelsetjenesten (Smittevernboka) 2016. Available from: http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/smittevernboka.
 2. Gonzalez-Angulo Y, Wiysonge CS, Geldenhuys H, Hanekom W, Mahomed H, Hussey G, et al. Sputum induction for the diagnosis of pulmonary tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012;31(7):1619-30.
 3. Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus H. Konsensus innad på lungeavdelingen. 2013.
 4. al GMe. Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis of tuberculosis in HIV-infected patients. UpToDate. 2016.
 5. John Bernardo M. Diagnosis of pulmonary tuberculosis in HIV-uninfected patients 2016.
 6. Lisa V Adams M, Jeffrey R Starke M. Tuberculosis disease in children 2016.
 7. Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus H. Konsensus innad på lungeavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus 2013.
 8. Nice. Tuberculosis. NICE guidelines (NG33). 2016;1.3.2.2
 9. beredskap Dfso. Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale 2016.
 10. Press OU. Oxford handbook of respiratory nursing. 2009.
 11. Wilkins RL, Stoller JK, Kacmarek RM. Egan`s Fundamentals of Respiratory Care. . 10 th ed. St. Louis, Missouri, USA: Mosby Elsevier; 2013.
 12. Helse-Bergen. Forebygging av nedre luftveisinfeksjon (PDF, 261 KB)  2013 [updated 06.12.2013].
 13. Folkehelseinstituttet. Håndhygiene - nasjonal veileder. 2016.
 14. Society BT, Group Bn-CG. Guideline for non-CF, Bronchiectasis: thorax.bmj.com; 2010.
 15. Administrasjonsdepartementet A-o. Forskrift om endring i forskrift om vern av arbeidstakerne mot farer ved arbeid med biologiske faktorer. Oslo: Lovdata; 01.01.2003 [updated 06.12.2013; cited 2002 06-20]. Hefte 9].
 16. GE P, BA B-E, RJ W. Mycobacterium: general characteristics, laboratory detection, and staining procedures. Manual of clinical microbiology 9 ed ed. Washington: ASM Press; 2007. p. 532-59.
 17. Folkehelseinstituttet. Tuberkuloseveilederen 2016. Available from: http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/tuberkuloseveilederen.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Kathan Al-Azawy, avdelingsdirektør.

Forfatter(e):
Haldis Kollbotn, Bernt Bøgvald Aarli, Gunnar Reksten Husebø, Sølvi Margrethe Flaten, Gerd Gran, Gyda Karin Smedsvik, Rut Elisabet Hovden Hanstveit, Sissel Frostad Oftedal.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/indusert-sputum)