Indusert sputum

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
3.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere/helsepersonell på tuberkulosepoliklinikken eller på sengeposter med luftsmitteisolat

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne og barn, som utredes for mistenkt, latent eller aktiv lungetuberkulose

Hensikt og omfang

Prosedyrens formål

Sikre korrekt og sikker innhentet ekspektoratprøve for mikrobiologisk diagnostikk av lungetuberkulose i henhold til relevant lovverk og smittevern (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Kontraindikasjoner

 • Kjent luftveisobstruksjon ved høy luftfuktighet
 • Rapporterte bivirkninger på hypertone saltvannsinhalasjoner (9)

Ansvar

 • Avdelingsdirektør har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og oppdatert i EK og at denne gjøres kjent i avdelingen hvor testen tas (1, 2 ,7).
 • Erfarne sykepleiere har ansvar for å utføre testen etter anbefalingene i denne prosedyren (1, 2, 3, 4, 5, 7).
 • Nyansatte og ansatte i midlertidige stillinger må gir opplæring i hvordan ekspektoratprøven gjennomføres i henhold til smittevern og korrekt prøvetaking (1, 2, 4, 7, 8, 9).

Fremgangsmåte

Vedlegg

Forberedelser

Prøvetakingen bør foregå i rom med undertrykksventilasjon og hvor det fortrinnsvis er UVC-lys (1, 3, 10, 11).

Prøvetaking på luftsmitteisolat

Prøvetaker skal bruke smittefrakk med lange ermer, hansker og åndedrettsvern med filter (P3 Maske) (1, 2, 3, 6, 7, 8).

 • OBS: Åndedrettsvern skal tetthetstestes før bruk (8).
 • Bruk av hette, visir eller beskyttelsesbriller må vurderes i hvert enkelt tilfelle (1, 3, 7).
 • Dekk bordet med væsketett engangslaken eller kladd (9).
 • Sett frem prøveglass uten tilsetningsstoffer som det er mulig å spytte i, pussbekken, cellestoff og neseklype. Bossbøtte med plastpose skal være tilgjengelig (9).
 • I tilstøtende rom plasseres kontainer for smitteavfall, transportglass (sekundærbeholder) for prøveglass, navnelapper, ferdig utfylt rekvisisjon og plastpose for transport. Prøvetakingsglasset tas gjennom dør fra isolatet og ut i slusen og settes direkte i transportglasset som på forhånd er merket med navnelapp (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9).

Prøvetaking på tuberkuloseklinikken

Prøvetaker ifører seg åndedrettsvern med filter (P3 Maske) og hansker. Smittefrakk brukes hvis det er behov for å være inne hos pasienten under prøvetakingen (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9).

 • OBS: Åndedrettsvern skal tetthetstestes før bruk (8).
 • Bruk av hette, visir eller beskyttelsesbriller må vurderes i hvert enkelt tilfelle (1, 3, 7).
 • Dekk bordet med væsketett engangslaken eller kladd (9).
 • Sett frem prøveglass uten tilsetningsstoffer som det er mulig å spytte i, pussbekken, cellestoff og neseklype. Bossbøtte med plastpose skal være tilgjengelig (9).
 • I tilstøtende rom plasseres kontainer for smitteavfall, transportglass (sekundærbeholder) for prøveglass, navnelapper, ferdig utfylt rekvisisjon og plastpose for transport. Prøvetakingsglasset tas gjennom dør fra prøvetakingsrommet med undertrykksventilasjon og settes direkte i transportglasset som på forhånd er merket med navnelapp (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9). Ferdig utfylt rekvisisjon og merket transportglass settes direkte i plastpose for transport (9).
Prøvetaking

Prøvetaking
Prøvetaking maske

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon bør inneholde følgende punkter:

 • Inhalasjonen vil fremprovosere hoste (12).
 • Pasienten skal puste normalt med leppene tett rundt munnstykket (12).
 • Neseklype bør brukes for å sikre optimal inhalering (12).
 • Instruer pasienten i effektiv hosteteknikk for å få ekspektorat opp fra nedre luftveier, helst 3-5 ml. Spytt fra munnen kan ikke brukes (1, 10, 11, 12, 13, 14).
 • Ekspektoratet skal spyttes direkte opp i prøveglasset (1, 15).
 • Dersom pasienten ikke klarer å hoste opp ekspektorat, kan inhalasjonen gjentas med samme dose saltvann og eventuelt Ventoline® (15).
 • Dersom pasienten har astma eller bronkial hyperreaktivitet skal det hypertone saltvannet blandes med Ventoline® (9, 15).
 • Pasienten bør sitte under inhalasjonsbehandlingen for å optimalisere pustearbeidet, gassutvekslingen og deponering av saltvannet/medikamentet. Ved sengeleie må hodeenden heves. Forstøveren må holdes mest mulig loddrett under inhalasjonen for at hele dosen skal forstøves effektivt, og for å hindre at væsken renner ut (12).
 • En inhalasjon tar normalt 8-10 minutter med en luftflow på 8 L/min.
 • Pasienten vil kjenne saltsmak i munnen og vanligvis hoste en stund i etterkant av prøvetakingen.

Prøvetaking

 • Hånddesinfeksjon utføres og aseptisk teknikk brukes ved håndtering av legemidler og utstyr (16, 17).
 • Fem (5) ml hypertont NaCl 1 mmol/ml, (5,8%), trekkes opp i sprøyte fra hetteglass og settes direkte i forstøverkammeret (9).
 • Det skal kun brukes steril væske til forstøving (12, 17). Sjekk holdbarhetsdato på hetteglasset og skriv på dato og klokkeslett når nytt hetteglass tas i bruk. Innholdet i glasset er holdbart i 24 timer etter anbrudd (17).
 • Dersom pasienten har astma eller bronkial hyperreaktivitet gis hypertont NaCl sammen med Ventoline ®: Bland 2,5 ml Ventoline® (2 mg/ml) + 2,5 ml hypertont NaCl 1 mmol/ml (5,8%) (9, 10, 11, 15).
 • Ved inhalering kan maske brukes, men munnstykke er førstevalg. Ved bruk av munnstykke bør neseklype brukes for å optimalisere deponering av saltvannet/medikamentet (9, 12).
 • Sjekk at forstøverenhet er satt riktig sammen og at ingen deler mangler.
 • Juster luftstrømmen til 8 L/min. Sjekk at forstøveren fungerer og at det dannes en fuktig luftblanding/damp. Inhalasjonen er ferdig etter ca 8 min (12).
 • Observer pasienten under inhalering med tanke på respirasjonsproblemer (12).
 • Ved klinisk mistanke om tuberkulose anbefales tre prøver, hvor minst en av prøvene er morgenprøve. Ved lav mistanke om tuberkulose er det mindre hensiktsmessig med gjentatte prøver (1, 14, 18).
 • Fastende morgenprøver bør tas straks man står opp. Prøven tas før mat/drikke/røyk/tannpuss og uten å skylle munnen med vann (1, 19).
 • Ved On-the-Spot prøve bør det ikke være matrester i munnen. Faste er ingen forutsetning for å ta denne prøven. Ved behov for å skylle munnen før prøvetaking, bør sterilt vann brukes (1, 5, 20).
 • Inspiser ekspektoratet med hensyn til volum, farge, konsistens, blod og lukt med tanke på om det bør sendes prøve til vanlig bakteriologisk undersøkelse i tillegg (9, 13, 15).
 • Unngå søl av prøvemateriale på utsiden av prøveglasset (2, 3, 5). Tips: Navnelapp settes på prøveglasset etter prøvetaking + bruk stort nok prøveglass til at prøvematerialet får plass (9).
 • Oppfordre pasienten til å sitte i avlukket til den verste hosten har gitt seg (1, 2, 3, 4).

Etter prøvetaking

 • Pasienten oppfordres til å vaske/desinfisere hendene og tilbys vann for munnskyll (1, 9, 12, 16).
 • Alt engangsutstyr kastes i kontainer for spesialavfall (1, 2, 3, 5).
 • Håndhygiene utføres ( 1, 16).
 • Desinfiser kontaktflater / kontaktpunkter med 70 % sprit (1, 2, 3, 6, 7).
 • Ved synlig søl må det desinfiseres med PerasafeTM eller Life Clean® (1, 3).
 • Ved bruk av UVC-lys til desinfisering, settes dette på i anbefalt tid. Stråletid er avhengig av romstørrelse og styrken på UVC-lysrørene. Ved Tuberkulosepoliklinikken i Helse Bergen er stråletiden satt til 20 min. Aktivering gjøres manuelt med egen nøkkel (9).
 • Døren til rommet låses. Skilt med varsel om «Stråling pågår – adgang forbudt» henges på døren (9).
 • I tillegg brukes Perasafe TM eller Life Clean® ved synlig søl (1, 3, 9).
UVC desinfisering

 
UVC Adgang forbudt

Håndtering av prøvene

 • Prøveglasset merkes med pasientidentifikasjon, type prøvemateriale «innhentet ved indusert sputum» samt dato og klokkeslett for prøvetaking (1, 9).
 • Prøveglasset settes i transportglass og legges i plastpose sammen med utfylt rekvisisjon:
  • Direkte microscop
  • Genteknologisk påvisnin
  • Dyrkning
 • Prøvene transporteres så raskt som mulig til laboratoriet for å unngå mykobakteriedød og oppvekst av andre microorganismer (1, 9).
 • Laboratoriets åpningstider i Helse Bergen er 07:30 – 22:00 hverdager og 07:30-15:00 på hellig- og høytidsdager og prøvene kan leveres i hele åpningstiden (9).
 • Prøvene oppbevares i kjøleskap dersom det tar over en time før prøven sendes eller i påvente av at laboratoriet skal åpne (1, 9).

Definisjoner

Filtrerende halvmaske (åndedrettsvern) med ventil/ P3 Maske: er en tettsluttende halvmaske som brukes mot innånding av luftbåren smitte (8).

Tetthetstesting: Legg hånden over filteret, slik at ingen luft kommer inn i masken. Trekk pusten dypt uten å puste ut. Trykk masken mot ansiktet. Masken må holde seg tett til huden i minst 10 sekunder for å kunne kvalifisere som tett (8).

Referanser

 1. Folkehelseinstituttet, 2020, Tuberkuloseveilederen.
 2. Helse- og omsorgsdepartementet, 1995, Lov om vern mot smittsomme sykdommer. 
 3. Folkehelseinstituttet, 2020, Smittevernveilederen – veileder for helsepersonell, diagnostikk, 2019.
 4. Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 2002, Forskrift om endring i forskrift om vern av arbeidstakerne mot farer ved arbeid med biologiske faktorer.
 5. Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartetentet, Helse- og omsorgsdepartementet, 2005, Forskrift om smittefarlig avfall frå helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.
 6. Folkehelseinstituttet, 2004, Isoleringsveilederen.
 7. Folkehelseinstituttet, 2019, Basale smittevernrutiner i helsetjenesten – veileder for helsepersonell.
 8. Arbeidstilsynet, 2020, Personlig verneutstyr (PVU) - åndedrettsvern.
 9. Konsensus på lungeavdelingen , Haukeland Universitetssjukehus 2020.
 10. Bernardo J, UpToDate, 2019, Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis in adults – sputum.
 11. Adams L.V., Starke J.R., UpToDate, 2020, Tuberculosis in children – sputum.
 12. Robinson T, Scullion J, 2010, Oxford Handbook of Respiratory Nursing, chapter 7, 8 and 22.
 13. National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2019, Bronciectasis (non-cystic fibrosis), acute exacerbation: antimicrobial prescribing. Guidance.
 14. National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2019, Guideline NG 33 Tuberculosis – 1.3.2 Diagnosing pulmonary (including lanryngeal) TB in all age groups.
 15. British Thoracic Society, 2019, Guideline for Bronchiectasis in Adults.
 16. Folkehelseinstituttet, 2020, Håndhygieneveilederen.
 17. Legemiddel komiteen, Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus, 2019, Aseptisk arbeidsteknikk ved tilberedning av legemidler.
 18. BMJ Best Practice, 2020, Pulmonary Tuberculosis – diagnosis approach.
 19. Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus, Analyseoversikten – Påvising av mycobakterier.
 20. Datta S, Shah L, Gilman RH, Evans CA, 2017, Comparison of Sputum Collection Methods for Tuberculosis Diagnosis: A Systematic Review and Pairwise and Network Meta-Analysis.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Sverre Lehmann.

Forfatter(e):
Haldis Kollbotn, Rut Elisabet Hovden Hanstveit, Anne Dalheim, Sissel Frostad Oftedal.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/indusert-sputum)