Kjølehette – bruk for å forhindre håravfall ved kjemoterapi

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere, leger

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter som mottar cytostatikaregimer hvor bruk av kjølehette kan forebygge eller redusere hårtap.

Hensikt og omfang

Oppnå en enhetlig og kunnskapsbasert praksis vedrørende bruk av kjølehette for å forhindre eller redusere håravfall ved kjemoterapi.

Generelt

Generelt: Kjemoterapi kan føre til hårtap (alopecia). Dette er en av de bivirkninger kreftpasienter opplever som mest belastende (1, 2, 3, 4). Nedkjøling av hodebunn viser seg å være en effektiv metode for å forebygge eller i det minste redusere hårtap i forhold til visse cytostatikaregimer (5, 6) .  Det finnes flere ulike kjølemetoder. Noen sykehus har  gel-hetter som legges i  fryser og skiftes med jevne mellomrom, mens andre bruker maskiner som gir kontinuerlig kjøling ved hjelp av sirkulererende kjølevæske. OUS-Hf benytter Paxman© Scalp Cooler.

Ansvar

 • Behandlende lege godkjenner bruk av kjølehette.
 • Sykepleier er ansvarlig for gjennomføring av behandling. 

Fremgangsmåte

Virkemåte

Cytostatika påvirker vekstcellene i hårfolliklene. De viktigste årsakene til håravfall er (3, 7):

 • Hvert enkelt hårstrå blir tynnere og skjørere, og brekker derfor av når det når hudoverflaten (den follikkulære åpningen).
 • Evne til nydannelse av hår i hårroten blir hemmet.

Håret kan falle av i løpet av de første to til tre uker etter oppstart med kjemoterapi, eller det kan gradvis tapes over en periode på flere uker.

Omfang av hårtap avhenger av administrasjonsmåte, dose og tidsintervall for kurene(3, 4, 6, 7, 8):

 • Høy dose og intermitterende kjemoterapiregimer gitt intravenøst er forbundet med høy forekomst av komplett alopecia.
 • Kombinasjonsregimer med to eller flere cytostatika gir som regel større grad av alopecia enn behandling med monoterapi.
 • Cytostatika som mest sannsynlig vil føre til alopecia er cyklofosfamid, dactinomycin, bleomycin, doksorubicin, irinotecan, paklitaxel, docetaxel og topotekan.
 • Håravfall kan forekomme i mindre grad ved bruk av etoposid, fluorouracil, gemcitabin, ifosfamid, melphalan, metotreksat, mitomycin C, mitoksantron, oxaliplatin, eribulin og vinkaalkaloider.

Nedkjøling av hodebunn virker mot håravfall forårsaket av kjemoterapi på tre områder (4, 7):

 • Gir vasokonstriksjon og dermed en reduksjon i mengde kjemoterapi som når hårfolliklene.
 • Reduserer det cellulære opptaket av cytostatika.
 • Reduserer den intracellulære metabolismen som igjen gir mindre toksiske effekter.

Studier har vist at man for å oppnå god hårpreservasjon må senke temperaturen i hodebunn ned til 19oC (6, 7, 8). Blodgjennomstrømningen reduseres da til under 40 % av det normale. Ytterligere reduksjon i temperaturen gir liten gevinst i forhold til hårtap. Senkes hodebunnstemperatur til under 12oC, gir det ingen effekt i forhold til å bevare håret, men fører kun til ubehag for pasienten (1, 9). Paxman© Scalp Cooler har et termostatstyrt kjølesystem med glycol og vann. Væsken sirkulerer i en silikonhette som settes på hodet til pasienten. Den kjøler ned hodebunnstemperatur til ca 18oC når den sirkulerende kjølevæsken holder en temperatur på -4oC (10). For de fleste pasientene er 30 min tilstrekkelig for å oppnå dette.

 

Målgruppe

Å miste håret i forbindelse med kjemoterapi er en av de mest belastende bivirkninger av kreftbehandling. Håret spiller en viktig rolle for vårt utseende og er også med på å uttrykke vår personlighet. Når man mister håret påvirker det ens kroppsbilde, seksualitet, selvfølelse og livskvalitet. Både menn og kvinner opplever tap av hår like belastende, så tilbudet bør gis uavhengig av kjønn (1 - 5).

Kontraindikasjoner

I behandlingsmiljøet uttrykkes det bekymring for at kuldebehandling kan føre til at sirkulerende kreftceller unndrar seg cytostatikaeffekten og resultere i metastasering til andre organer. Flere studier viser at metastaser til hodebunn etter bruk av kuldehette er svært sjeldne. Imidlertid er kvaliteten på publikasjonene svake og det er fortsatt er usikkert om nedkjøling kan resultere i metastasering (1, 3, 4, 7, 11). Når dette ikke kan helt utelukkes, anbefales ikke kjølehette ved kurativ behandling ut fra føre var prinsippet.

Toleranse

Pasientene sitter vanligvis tilkoblet kjølesystemet 30 minutter før oppstart av kjemoterapi, under behandling og 60 - 90 minutter etter avsluttet behandling. Det vil i praksis si ca to og en halv time. De fleste pasienter tolererer behandlingen godt. Kjølehetten skal sitte stramt rundt hodet, og dette kan for noen føles ubehagelig. De mest rapporterte bivirkningene er hodepine og ubehag med tyngde- og kuldefølelse. Noen kan også oppleve ørhet og forbigående svimmelhet. Den ekstra behandlingstiden kan også være en belastning (3). Det er få som avbryter behandlingen på grunn av bivirkningene (6).

Faktorer som påvirker effekt

Kuldebehandling har dårligere effekt ved administrering av kombinasjonsregimer kontra bruk av monoterapi. Det samme gjelder ved kortere infusjonstid sammenlignet med når cytostatika gis over lengre tid, for eksempel ved FEC-kurer. Best resultat har man erfart ved bruk av Taxaner (3, 4, 6, 7). Effekten påvirkes også av doseintensitet. Behandling med kjølehette kan virke dårligere på veldig tykt hår. Pasienter med nedsatt leverfunksjon kan ha dårligere effekt av behandlingen på grunn av forlenget halveringstid av cytostatika. Det kan også tyde på at eldre personer kan ha dårligere effekt av kuldebehandling (3, 4, 6, 7, 12). Dersom man får håravfall etter første behandling, anbefales det å forlenge kjøleperioden før og etter infusjon med totalt 1/2 - 1 time (10, 11). Spesielt hvis pasienten har veldig tykt hår, kan man forsøke å øke pre-kjøling til 45 minutter (6, 10).

Kontakt mellom kjølehette og hodebunn er avgjørende for å oppnå et godt resultat. Det er derfor viktig å velge riktig størrelse på hetten slik at man unngår luftlommer (3, 11). For å oppnå tettest mulig kontakt mellom hette og hårbunn, anbefaler leverandør å fukte håret med vann og /eller balsam. Det er ingen evidens som viser effekt av dette tiltaket, og en studie viser ingen forskjell på resultat i forhold til om håret er fuktet eller ikke (6, 8). På OUS anbefales pasientene generelt ikke å fukte håret, da vi har erfaring med at dette ikke påvikrer resultatet. Men ved dårlig effekt kan dette likevel forsøkes.

 

Anbefalte nedkjølingstider

Til tross for at kuldebehandling har vært etablert som et tilbud i over 40 år, er det gjort lite forskning på optimal nedkjølingstid i forhold til ulike cytostatikaregimer. Ulike leverandører gir også ulike anbefalinger (6, 11). Paxman© Coolers baserer sine anbefalte nedkjølingstider på plasmakonsentrasjon, halveringstid, potensielle interaksjoner, utgitte studier og brukererfaring (10). OUS HF baserer sine nedkjølingstider på leverandørens anbefalinger og egne erfaringer.

Anbefalte nedkjølingstider før, under og etter kjemoterapi ved de mest aktuelle behandlingsregimer

Kur

Prekjøling

Infusjon

Postkjøling

docetaxel - 21 30 min infusjonstid 45 min
docetaxel ukentlig 30 min infusjonstid 1 time
paklitaksel - 21 30 min infusjonstid 1 - 1,5 timer
EC 60 30 min infusjonstid 1 time
EC 90 30 min infusjonstid 1- 1,5 timer
epirubicin 60 30 min infusjonstid 1,5 - 2 timer
epirubicin 75 30 min infusjonstid 1 - 1,5 timer
vinorelbine 30 min infusjonstid 1,5 - 2 timer
irinotekan 30 min infusjonstid 1 time
eribulin 30 min infusjonstid 1 time
gemcitabin 30 min infusjonstid 1 time
doxorubicin liposomal 30 min infusjonstid 1 time
karboplatin 30 min infusjonstid 1 time

De fire sistnevnte cytostatika gir sjelden komplett alopeci, kun tynnere hår, men man må påregne noe håravfall over tid.

Er det andre behandlingsregimer man ønsker å gi tilbud med kjølehette, se Paxmans hjemmeside: http://paxmanscalpcooling.com/scalp-cooling 

Praktisk gjennomføring (Paxman Scalp Cooler PSC‐2)

Utstyr

 • Kjølemaskin
 • Kjølehette med koblingsstykke
 • Bomullsvatt
 • Engangs operasjonshetter
 • Håndklær
 • Teppe og eventuelt varmeflaske

Før du slår på maskinen

 • Sjekk kjølevæskenivå i "vindu" på baksiden av apparatet, fyll opp til indikert nivå hvis nødvendig.
 • Sjekk at slangene til kjølevæsken ikke er vridd eller "knekt".
 • Sjekk at det ikke er synlig lekkasje av kjølevæske.
 • Sjekk for slitasje og defekter på koblinger, slanger og silikonhetter.
 • Sjekk at alle koblinger er forsvarlig koblet (du skal høre et knepp).

Når du slår på maskinen

 • Trykk på "POWER ON" knappen. Bryteren lyser grønt.
 • Se til at begge slangene til kjølevæsken er tilkoblet resirkulasjonsportene.
 • Slå på "PUMP ON". Bryteren lyser grønt.
 • Hør at motoren går. Temperaturmåler vil indikere temperaturen på kjølevæsken.
 • Høyre display vil lyse "HI "og en hørbar alarm vil lyde. Trykk "MUTE" knappen på kontrollen.
 • Steng av pumpen ved på/avkobling av hetter.
 • Ha slangekoblingene koblet til resirkulasjonsportene når ikke hettene brukes.
 • Dekk over koblingene.
 • Displayet skal vise langsomt synkende temperatur
 • Når venstre display viser en temperatur mellom - 4°C til - 5°C, og høyre display viser lavere enn + 5°C, er systemet klar til bruk. (NB. Dette kan ta opptil 1 time etter at "ON" slås på, avhengig av temperaturen i rommet. 

Etter 15 minutter

 • Displayet skal vise en langsomt synkende temperatur.
 • Når venstre display viser en temperatur mellom - 4 °C til 5 °C, og høyre display viser lavere en + 5 °C, er systemet klart til bruk. (NB. Dette kan ta mellom 1 til 1 1/2 time etter "ON" slås på, avhengig av temperaturen i rommet).

Forberedelse av pasient og gjennomføring

 • Velg riktig størrelse på kjølehetten; small (rød), medium (blå), medium+ (lilla), large (grønn).
 • Pasienten setter seg i en stol eller legger seg i en seng en halv time før cytostatikainfusjonen starter.
 • Sett på engangs operasjonshette.
 • Ta hetten på pasientens hode. Tre hetten på hodet og fest remmen under haken. Dette kan pasienten gjøre selv slik at det blir behagelig stramt.
 • Påse at hetten sitter tett til hodebunnen, vær spesielt oppmerksom på øvre del av hodet. Hvis hetten ikke sitter tett inntil, forsøk å legg en klut/kladd mellom innerhette og ytterhette øverst på hodet slik at hetten presses mot hodebunnen.
 • Stram remmene på hetten. Dette er helt avgjørende for å få maksimal effekt.
 • Legg evt. 2 kompresser mellom haken og hakeremmen.
 • Beskytt ørene og pannen med kompresser hvis pasienten opplever at ørene /panne blir for kald. Et håndkle kan legges i nakken.
 • Slå av pumpen på maskinen og koble til kuldehetten.
 • Slå på pumpen igjen. Sjekk at kjølevæsken sirkulerer og at hetten blir kald.
 • Når behandlingen er ferdig slås maskinen av.
 • Ta forsiktig av kjølehetten mens du holder på operasjonshetten.
 • Kjølehetten kobles fra maskinen.
 • Hetten vaskes i lunkent såpevann og tørkes godt.

Se demonstrasjonsfilm fra Oncolex.no

Vedlikehold

Anbefalt intervall for vedlikeholdsservice med blant annet utskiftning av kjølevæske og kontroll av isoleringsslanger og koblinger: En gang pr år.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Dette er en revidering av retningslinjen for bruk av kjølehette ved kjemoterapibehandling, utarbeidet etter gjeldende prinsipper for kunnskapsbaserte prosedyrer/retningslinjer. Ny forskningslitteratur er gått gjennom og diskutert for å sikre at prosedyren er oppdatert etter beste praksis.

Referanser

 1. Yeager, C.E., Olsen, E.A: Treatment of Chemotherapy-induced alopecia. Dermatologic Therapy vol 24, 2011, 432-442.
 2. Rathnayake, T.: Chemotherapy: Alopecia Management. I:Joanna Briggs Institute 2011, Summary http://connect.jbiconnectplus.org/ViewDocument.aspx?0=2064
 3. Breed, W.P.M., van den Hurk, C., Peerbooms, M.: Presentation, impact and preventation of chemotherapy-induced hair-loss: scalp cooling potentials and limitations. Expert Review of Dermatology nr. 6, 2011;109-125.
 4. Ekstrøm, B., Rosenberg, P., Gustavson, A., Johansson, B.: Nedkylning av hårbotten for at forhindra håravfall i samband med cytostatikabehandling.  SBU Alert-rapport nr 2005-06.
 5. Roe, H.: Scalp cooling: management option for chemotherapy-induced alopecia. British Jpournal of Nursing, 2014, Vol 23, No 16
 6. van den Hurk, C., Peerbooms, M., van de Poll-Franse, L.V., Nortier, J.W., Coebergh, J.W.W., Breed, W.P: Scalp cooling for hair preservation and associated characteristics in 1411 chemotherapy patients - Results of the Dutch scalp cooling registry. Acta Oncologica,2012; 00: 1-8
 7. Payne, A.S.: Chemotherapy-induced alopecia. I:UpToDate(version september 2015) Hentet 21.10.2015 fra http://www.uptodate.com/contents/chemotherapy-induced-alopecia?source=search_result&search=chemotherapy+induced+alopecia&selectedTitle=1~4
 8. Komen, M.M.C., Smorenburg, C.H., van den Hurk, C.J.G., Nortier J.W.R.: Factors Influencing the Effectiveness of Scalp Cooling in the Prevention of Chemotherapy-Induced Alopecia. The Oncologist 2013. 18 (7): 885-891
 9. Janssen, FP.E.M., Bouten, C.V.C., van Leeuwen, G.M.J., van Steenhoven, A.A.: Effects of temperature and doxorubicin exposure on keratinocyte damage in vitro: In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal. 2008. 44: 81-86
 10.  http://paxmanscalpcooling.com/
 11. Ridderheim, M., Bjurberg, M., Gustavsson, A. Scalp hypothermia to prevent chemotherapy-induced alopecia is effective and safe: A pilot study of a new digitized scalp-cooling system used in 74 patients. Support Care Cancer 2003. 11: 371-377
 12. Roe, H.: Chemotherapy-induced alopecia: advice and support for hair loss. British journal of Nursing, 2011, Vol 20, No 10

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Sigbjørn Smeland, Klinikkleder.

Forfatter(e):
Christin Arnesen, Ragnhild Taarud, Ellen Bjerkeset.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/kjolehette-bruk-for-a-forhindre-haravfall-ved-kjemoterapi)