Koordinator – oppnevning, ansvar og oppgaver

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Behandlende helsepersonell i alle enheter i organisasjonen, både dag-, døgn-, poliklinisk og ambulant behandling

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Formål

(1,2,3,4)

Sikre at pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester som ønsker det, får oppnevnt en koordinator i spesialisthelsetjenesten. Dette skal skje i samsvar med krav i regelverket.

Omfang

(3)

Retningslinjene gjelder for behandlende helsepersonell i alle enheter i organisasjonen, både dag-, døgn-, poliklinisk og ambulant behandling.

Fremgangsmåte

Oppgaver og ansvar

Om oppnevning av koordinator

(1, 3, 5)

 1. Oppnevning av koordinator må vurderes når pasienten har behov for komplekse, eller langvarige og koordinerte tjenester.
 2. Koordinatorkan ikke oppnevnes uten samtykke fra pasienten, eller den som kan samtykke på vegne av pasienten. Dette avklares av helsepersonellet som har avdekket behovet eller av behandlingsansvarlig lege. 
  Her er det tilstrekkelig at ansvarlig helsepersonell dokumenterer i pasientens journal at pasienten er informert og at pasienten har samtykket til oppnevning av koordinator.
 3. Det helsepersonellet som avdekker behovet, har ansvar for å melde fra til enhetsleder om dette.
 4. Enhetsleder har ansvar for oppnevning av koordinator.
 5. For umyndige eller pasienter uten samtykkekompetanse, skal det innhentes samtykke fra den som har rett til å samtykke på vegne av pasienten. Pasient- og brukerrettighetsloven (kapittel 4) regulerer dette.
 6. Når oppnevning av koordinator har skjedd, skal dette så snart som mulig gjøres kjent for pasienten/pårørende og koordinerende enhet i pasientens hjemkommune. Oversikt over hvem som ivaretar funksjonen som Koordinerende Enhet (KE) i den enkelte kommune, finnes på nettsiden til Regional koordinerende enhet.
 7. Enhetsleder har ansvar for at det blir formidlet hvilken rolle og oppgaver koordinator skal ivareta overfor pasienten, pårørende og andre tjenesteytere (enheten må eventuelt utforme interne rutiner).
 8. Enhetsleder har ansvar for at det blir ført notat i pasientjournal om at koordinator er oppnevnt.
 9. Navn, tittel og telefonnummer til koordinator skal dokumenteres i pasientjournal. Her skal det også registreres om pasienten er informert. Dersom pasienten skal overføres til en annen enhet, må den kliniske enheten/avdelingen som har hovedansvar for utredning og behandling av grunntilstand/lidelse, vurdere om det er nødvendig å oppnevne ny koordinator (jamfør eventuell intern rutine for avdelingen/enheten). Dette må drøftes med den enheten/avdelingen pasienten skal overføres til.
 10. For pasienter med gjentatte innleggelser, bør det ved oppnevning av koordinator i størst mulig grad legges opp til at pasienten får den samme koordinator ved hvert opphold. 

Rollen som koordinator i spesialisthelsetjenesten

(1,3,4 )

 1. Koordinator skal sørge for nødvendig samordning av involvert personell i spesialisthelsetjenesten før, under og etter innlegging i institusjon, for eksempel ved polikliniske forundersøkelser, ved oppfølging og etterbehandling.
 2. Koordinator skal samhandle med kommunen og eventuelt andre tjenesteytere for å sikre videre oppfølging etter utskriving.
 3. Når koordinator ikke er lege må koordinatoransvaret utøves i tett samarbeid med behandlingsansvarlig lege og andre som inngår i behandlinga (f.eks. tverrfaglige team).
 4. Dersom pasienten har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal koordinator undersøke om pasienten har behov for IP, samt informere pasient/pårørende om retten til og formålet med denne planen.
 5. Dersom vedkommende har IP, kan koordinator i spesialisthelsetjenesten ta direkte kontakt med pasientens koordinator i kommunen.
 6. Koordinator har ansvar for å bidra til framdrift i arbeidet med individuell plan i den perioden pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten.
 7. Dersom pasienten har behov for en individuell plan som omfatter tjenester fra både spesialist- og kommunens helse- og omsorgstjeneste, skal koordinator snarest mulig varsle den koordinerende enheten for habilitering og rehabilitering (KE) i pasientens hjemkommune.
 8. Ved behov, skal koordinator fra spesialisthelsetjenesten bistå kommunens koordinator i arbeidet med IP og bidra med nødvendig dokumentasjon av helsetilstand og funksjonsnivå. Dette er særlig viktig ved endringer av helsetilstanden.
 9. Koordinator har ansvar for å følge opp innspill fra pasient og pårørende, og bidra til en prosess som sikrer brukermedvirkning og god dialog.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

(1,2, 3,4)

 1. Helseforetaket skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE).
 2. KE har et overordnet ansvar for opplæring og veiledning av koordinator.

Ikke klagerett

(5)

Koordinator er ikke en pasientrettighet etter Lov om pasient -og brukerrettigheter kap. 2. Beslutning om oppnevning av koordinator regnes heller ikke som enkeltvedtak. Klageadgangen etter pasient- og brukerrettighetsloven omfatter ikke oppnevning av koordinator.

Tvisteløsning

Ved uenighet som gjør at pasienten ikke får utpekt koordinator, kan det tas kontakt med KE i helseforetaket for bistand til løsning (jamfør KE sitt ansvar for veiledning).

Definisjoner

Koordinator i spesialisthelsetjenesten

(1)

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som har fått tildelt rolle som koordinator etter pkt. 4.1 i denne retningslinjen. Tilbud om koordinator skal gis uavhengig av om pasienten har behov for, eller ønsker individuell plan (IP).

Koordinator skal være helsepersonell (dersom koordinator ikke er lege, må avdelingen vurdere hvilket helsepersonell som skal ivareta funksjonen i hvert enkelt tilfelle/for ulike pasientgrupper).

For behandling innen psykisk helsevern er psykolog i mange sammenhenger likestilt med lege, se psykisk helsevernloven § 1-4 og psykisk helsevernforskriften §§ 4 og 5.

Forsvarlighetskravet vil sette begrensninger for hvilket helsepersonell som kan ivareta denne funksjonen.

Komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester

(3,4)

 1. Komplekse: innebærer at pasienten har behov for tjenester fra flere behandlingsenheter, fra ulike avdelinger i en behandlingsenhet og fra flere profesjoner
 2. Langvarige: En viss varighet, men ikke noe minstetid (vurderes i sammenheng med punkt c)
 3. Koordinerte: To eller flere tjenester hvor det er behov for koordinering
 4. Begrepene bør tolkes slik at man fanger opp de pasientene som har et reelt behov for en koordinator i spesialisthelsetjenesten.

Referanser

 1. Helse- og omsorgsdepartementet. LOV-1999-07-02-61.  Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (Spesialisthelsetjenesteloven). Tilgjengelig fra: Spesialisthelsetjenesteloven og rundskriv IS-5/2013 Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer

 2. Helse- og omsorgsdepartementet. FOR-2011-12-16-1256. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator/kontaktperson §§ 4, 6, 11, 17, 22. Tilgjengelig fra: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator/kontaktperson

 3. Helsedirektoratet, 2015, Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Tilgjengelig fra: Helsedirektoratet (2015), Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

 4. Proposisjon til stortinget. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (Helse- og omsorgstjenesteloven). Godkjent i statsråd 8.april 2011. Tilgjengelig fra: Prop 91L (2010-2011) (forarbeid til helse- og omsorgstjenesteloven)

 5. Helse- og omsorgsdepartementet. LOV-1999-07-63. Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetloven). Tilgjengelig fra: Lov om pasient og brukerrettigheter 

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Eivind Hansen, administrerende direktør.

Forfatter(e):
Merethe H. Boge, Edith V. Lunde, Anne Kristine Breivik, Svein Kristiansen.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/koordinator-oppnevning-ansvar-og-oppgaver)