Luftveier – langtidsbehandling med oksygen (LTOT) for voksne pasienter

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter med KOLS og lungesykdommer i stabil fase

Hensikt og omfang

Hensikten med behandlingen er forlenget levetid ( 1-11 ).

Mål for behandling

Mål for oksygenbehandlingen er at pasienten får en sittende arteriell blodgass i hvile med PaO > 8 kPa (min.8 kPa, men helst over 9kPa) og nattlig SpO 2 > 90 % over 70 % av tiden ( 2, 3 ).

Prosedyren gjelder for voksne pasienter med følgende indikasjon for behandling:

 • Kols og lungesykdommer i stabil fase minst seks uker og adekvat behandlet ( 2, 3 )
 • PaO 2 ≤ 7,3 kPa ( 2, 3 )
 • PaO ≤ 8,0 kPa: ved polycytemi og/eller cor pulmonale/hjertesvikt ( 2, 3, 10, 11 )

Fremgangsmåte

Pasienten skal informeres om fordeler og ulemper ved langtidsbehandling med oksygen (LTOT), og gis mulighet for brukermedvirkning/samvalg ( 13 ).

Kontraindikasjoner ( 2,3,4 )

 • Røyking (Pasienten skal være røykfri i minst 3 måneder før igangsetting av LTOT)
 • Alvorlig kognitiv svikt
 • Faktorer i hjemmemiljø og brannsikkerhet
 • Ikke motivert pasient 

Undersøkelser ( 2,3,4 )

 • Røntgen thorax
 • Spirometri
 • Lungefunksjonsmåling når pasienten er optimalt medikamentelt behandlet og i habituell tilstand
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Blodprøver
 • Arterielle blodgasser tatt i stabil fase skal foreligge før oppstart av hjemmebehandling: uten oksygentilskudd etter minst ½ time med oksygentilskudd; ved hyperkapni må dette følges opp hyppigere og over tid ( 12 ).

Oksygendosering

Vurderes ut fra arterielle blodgasser med og uten oksygentilskudd før behandlingsstart.

Legen tar stilling til hvilken dose pasienten skal få, og om pasienten bør ha annen dose ved anstrengelse og/eller om natten. Dosen vurderes også ut i fra pulsoksimetri i hvile, om natten, ved gangtest eller gjøremål, for å differensiere dose ved hvile/aktivitet

Oksygentilskudd tilstrebes > 15 timer i døgnet og uten faretruende CO 2 retensjon ( 2,3,12 ).

Utstyr

( 2,3,4,14 )

Den som starter behandlingen har ansvar for opplæring til pasienten i bruk av utstyr.

Lungespesialist eller lege ved medisinsk avdeling rekvirerer utstyr til LTOT søkes på eget skjema. 

Se også behandlingshjelpemidler.no

Aktuelt utstyr for langtids oksygenbehandling

Stasjonært utstyr:

 • Nettdrevet konsentratorer
 • Flytende oksygen (LOX), stasjonær tank med bærbar enhet

Bærbart utstyr:

 • Nett- og batteridrevet konsentratorer
 • Oksygenflasker med komprimert gass og evt. besparer
 • Flytende oksygen på termos
O2-system med egenfylling av flasker
LOX-tank med termos
O 2 -system med egenfylling
av flasker
LOX-tank med termos
Konsentrator med kolbe
Bærbar O2-konsentrator
Konsentrator med kolbe Bærbar O 2 -konsentrator
 

Service/vedlikehold av utstyr ( 2,3,4 )

Sykehuset har ansvar for periodisk vedlikehold (service) og reparasjoner.

Pasienten/bruker/pårørende har ansvaret for daglig/ukentlig vedlikehold av eget oksygenutstyr, slik som enkel utvendig rengjøring, skifte av grovfilter, bytte av nesekateter/slanger, rengjøring av fukteflaske etc. Dette skal gjøres i samsvar med brukerhåndboken for det enkelte utstyr. Forbruksmateriell bestilles hos behandlingshjelpemidler.

Oppfølging

 ( 2,3,4 )

 • Informer primærlege gjennom epikrise og varsle hjemmetjenesten når behandling iverksettes
 • Kontroll av blodgasser og tilpasning av videre behandling; hyppigheten vurderes individuelt, men skal kontrolleres 2-3 måneder etter behandlingen er igangsatt ( 6 )
 • Oksygenbehandling som startes i ustabil fase, skal alltid revurderes i stabil fase
 • Bivirkning ved bruk av oksygen kan være opphopning av CO 2 , som kan gi symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet og bevisstløshet ( 6,15 )
 • Pasienter som bruker LTOT bør ha kontroll på lungepoliklinikk minst en gang i året og denne konsultasjonen bør inneholde observasjon gjort med pulsoksimeter i tillegg til andre undersøkelser ( 10 )
 • Dersom pasient kjører bil, skal det søkes Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene ( 15 )
 • Tilpasning/oppfølging av pasient og bruk av utstyret i hverdagen

Definisjoner

Langtidsbehandling med oksygen (LTOT) defineres som døgnkontinuerlig oksygenbehandling eller minst 15 timer i døgnet i riktig tilpasset dose ( 1–9 ).

 • PaO 2 : arterielt oksygentrykk – målt i kPa (kilo Pascal)
 • PaCO 2 : arterielt karbondioksid trykk  – målt i kPa
 • SaO 2 : oksygensaturasjon målt ved arteriell blodgass
 • SpO 2 :oksygensaturasjon målt på hud

Referanser

 1. Medical Research Council Working Party: Long term domiciliary oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating chronic bronchitis and emphysema. Lancet 1981 Mar 28;1(8222):681-6.
 2. Erfaringsbasert kunnskap fra fagråd lunge i Sykehuset Innlandet
 3. Innspill fra ekstern høring, se metoderapport pkt. 13
 4. Brukererfaring, se metoderapport pkt. 4 og 13
 5. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group: Continuous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung disease: a clinical trial. Ann Intern Med 1980 Sep;93(3):391-8.
 6. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols – IS 2029 N. 2012.
 7. National Institute for Clinical Excellence. Chronic obstructive pulmonary disease – Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. NHS. England: 2004.
 8. Ferguson G, Make B. Management of stable chronic obstructive pulmonary disease. Peer review. Up to date. 2015.
 9. Vårdhandboken: Oxygenbehandling. Tilgjengelig 4.3.2015 fra;
 10. Tiep BL, Carter R. Long-term supplemental oxygen therapy. UpToDate. 2010.
 11. National Guideline Clearingshouse: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronicobstructive pulmonary disease: 2013.
 12. Feller-Kopman DJ, Schwartzstein Rm. Use of oxygen in patients with hypercapnia. UpToDate. 2010.
 13. Lov om pasient- og brukerrettigheter, 2001. Hentet 4.3.2015 fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
 14. http://www.behandlingshjelpemidler.no/article.php?id=140
 15. Forskrift om førerkort m.m vedlegg 1 – Helsekrav, 2004.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Laila Vatn, Tore Rødølen, Harry Engen, Hanne Krisitine Lundby.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/luftveier-langtidsbehandling-med-oksygen-ltot-for-voksne-pasienter)