Luftveier – respiratoravvenning

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Målgruppen er intensivsykepleiere og andre sykepleiere med ansvar for pasienter som får respiratorbehandling. Prosedyren utføres i samråd med lege.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter over 18 år som har vært i behov av respiratorbehandling over 24 timer.

Hensikt og omfang

Å utføre kvalitetssikret og kunnskapsbasert respiratoravvenning til voksne pasienter over 18 år som har vært i behov av respiratorbehandling over 24 timer.

Fremgangsmåte

Protokoll

flytskjema_respiratoravvenning

 

Referanser

Epstein S, K. Weaning from mechanical ventilation: The rapid shallow breathing index. UpToDate [Internet]. 2014 [hentet 2015 15.04.2015]. Tilgjengelig fra: http://www.uptodate.com/contents/weaning-from-mechanical-ventilation-the-rapid-shallow-breathing-index?source=see_link.

Hyzy R, C Modes of mechanical ventilation. UpToDate [Internet]. 2014. Tilgjengelig fra: http://www.uptodate.com/contents/modes-of-mechanical-ventilation?source=search_result&search=weaning+from+mechanical+ventilation&selectedTitle=7~43#H2.

Epstein S, K, Walkey A. Methods of weaning from mechanical ventilation. UpToDate [Internet]. 2014. Tilgjengelig fra: http://www.uptodate.com/contents/methods-of-weaning-from-mechanical-ventilation?source=search_result&search=spontanous+breathing+trial&selectedTitle=1~12.

Boles J-M, Bion J, Connors A, Herridge M, Marsh B, Melot C, et al. Weaning from mechanical ventilation. European Respiratory Journal. 2007;29(5):1033-56.

Epstein SK, Parsons PE, Finlay G. Weaning from mechanical ventilation: Readiness testing. UpToDate [Internet]. 2014. Tilgjengelig fra: http://www.uptodate.com/contents/weaning-from-mechanical-ventilation-readiness-testing?source=see_link#H3.

MacIntyre NR. Evidence-based guidelines for weaning and discontinuing ventilatory support: a collective task force facilitated by the American College of Chest Physicians; the American Association for Respiratory Care; and the American College of Critical Care Medicine. CHEST Journal. 2001;120(6_suppl):375S-96S.

Pasientrettighetsloven. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). Lovdata.no1999 [updated 01.01.2014; hentet 2014 11.05.2014]. Tilgjengelig fra: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63.

Epstein S, K , Joyce-Brady M, F Management of the difficult-to-wean patient. UpToDate [Internet]. 2014. Tilgjengelig fra: http://www.uptodate.com/contents/management-of-the-difficult-to-wean-patient?source=search_result&search=weaning+mechanical+ventilation&selectedTitle=3~150.

Hernandez, G., Pedrosa, A., Ortiz, R., Accuaroni, M. d. M. C., Cuena, R., Collado, C. V., Plaza, S. G., Arenas, P. G. & Fernandez, R. (2013). The effects of increasing effective airway diameter on weaning from mechanical ventilation in tracheostomized patients: a randomized controlled trial. Intensive care medicine, 39 (6): 1063-1070.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Anne Line Dybdal, intensivsykepleier, Stian Lund Rogne, intensivsykepleier, Anders Nygaard Mathisen, intensivsykepleier, Lars Olav Fjose, overlege anestesi, Alle ansatt ved avd. Akuttmedisin, divisjon Gjøvik, Sykehuset Innlandet .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/luftveier-respiratoravvenning)