Mors – stell av døde i sykehus

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Prosedyren har pleiepersonalet som hovedmålgruppe, men berører også andre yrkesgrupper; leger, portører, sykehusprester.

Hensikt og omfang

Sikre et verdig siste stell og korrekte rutiner rundt dødsfall i sykehuset.

Ansvar

Avdelingsledere er ansvarlige for at prosedyren gjøres kjent og at de nødvendige lokale avklaringer blir gjort.

Alt personale som skal utføre oppgaver relatert til prosedyren er ansvarlige for å gjøre seg kjent med innholdet og jobbe
etter dette.

Områder som må avklares i en lokal prosedyre:

 • Håndtering av verdisaker etter dødsfall (hvilken safe, hvem leverer ut, etc)
 • Papirarbeid (lokale sjekklister, hvor skal papirene leveres, hvor er pårørendekonvolutt)
 • Etterlattesamtaler
 • Melding til portører/transport
 • Hvor spesialutstyr oppbevares (hakestøtte, bodybag)
 • Bruk av morsteppe (vasking, oppbevaring)

 

Anbefaling

Umiddelbart etter dødsfall

 • Noter klokkeslettet for når pasienten døde.
 • Meld dødsfallet til lege, som skal bekrefte dødsfallet og fylle ut de nødvendige papirer.
 • Pårørende kontaktes hvis de ikke allerede er til stede eller annen avtale foreligger.
 • Pasientrommet skal være ryddet og godt utluftet med varmen avskrudd.
 • Avklar om det skal tas spesielle hensyn relatert til religion.
 • Døren til rommet merkes med et egnet skilt, slik at ingen kommer inn uten å være oppmerksomme på hva som møter dem.
 • Medisinsk teknisk utstyr i rommet fjernes og eventuell O2-tilførsel skrus av. Administrasjonsutstyr for O2 fjernes.
 • Hudsår og stomier tildekkes med rene, vannfaste kompresser/bandasjer.
 • Utstyr som katetre (urin, svk, pvk), sonder, dren og annet utstyr fjernes (Ikke ved sannsynlig blødning eller mulig rettslig obduksjon). Bandasjer innstikkene og la bandasjen sitte på selv om det tilsynelatende slutter å væske ( 1 ).
 • Legg den døde flatt på ryggen med en liten pute under hodet.
 • Tørk rundt munnen, sett inn tannproteser. Dette er vanskelig på et senere tidspunkt og kan da bli mindre pent ( 1 ).
 • Haken støttes opp ved hjelp av hakestøtte.
 • Lukk øynene forsiktig. Ved behov kan øynene holdes lukket med fuktige kompresser.

Umiddelbart ved unaturlig dødsfall

 • Noter klokkeslett pasienten døde.
 • Kontakt lege med en gang.
 • Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall skyldes feil ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade, har leger plikt til å underrette politiet snarest mulig.
 • Den døde skal bare røres/flyttes etter instruks fra politiet
 • Dersom det er mistanke om at feil på medisinsk teknisk utstyr er årsak til død, skal ikke utstyret eller tilhørende engangsutstyr fjernes. Varsle Medisinsk-teknisk avdeling
 • Ansvarlig lege gir retningslinjer for hvordan man skal forholde seg videre.

Obduksjon

Medisinske obduksjoner gjøres etter lokal prosedyre, mens rettsmedisinske obduksjoner gjøres på Rikshospitalet. 

Pårørende

Avklare med pårørende:

 • om de ønsker å se den døde – pårørende oppfordres til dette
 • om de ønsker å være med under stellet
 • om den døde skal ha på seg privat tøy eller ikke (dette kan også gjøres på et senere tidspunkt av begravelsesbyrået) ( 1 )
 • om det er ønskelig at den døde skal beholde giftering eller andre smykker på (må i så fall dokumenteres)
 • om sykehusprest eller annen trosveileder skal kontaktes

Når pårørende skal se den døde:

 • Pårørende oppfordres til å se den døde, og det må legges til rette for dette. Kan gjøres før eller etter stell.
 • Sørg for at rommet er ryddig og overflødig utstyr tatt ut.
 • Hakestøtte kan være på. Om det er brukt hakebind tas dette midlertidig av. Eventuelle kompresser over øynene fjernes.
 • Hvit duk på bordet hvis tilgjengelig. Fordi levende lys ikke er tillatt på sykehuset må elektriske lys benyttes.
 • Tilby å bli med de pårørende inn til den døde. Avklar om de vil være alene eller ha en fra personalet hos seg
 • Identifisere behov for informasjon fra helsepersonell.
 • Avtal etterlattesamtale etter avdelingens rutiner.
 • Det er også mulig å få se den døde etter transport fra avdeling og lokale morsrom. Kapellet eller et eget visningsrom brukes til dette formålet.

Etterlatteoppfølging

Konvolutten "Til de pårørende" eller annen informasjonspakke deles ut. Den i personalet som var tilstede ved dødsfallet fyller ut de opplysningene som er nødvendig, før de pårørende mottar denne informasjonen.

Forberedelser

 • Lag merkelapper som påføres navnelapp, dødsdato og klokkeslett, samt avdelingens rekvirentkode. Det skal også fremgå av merkelappen om obduksjon er nektet eller ikke ( 1 ). Evt. smitteregime noteres på merkelappene, samt markeres med gul trekant. Skriv på om pasienten har pacemaker eller ICD ( 1 ). Har pasienten testamentert sitt legeme til anatomisk institutt, eller den døde skal sendes til hjemlandet, må dette opplyses på merkelappene. Lappene skal festes på høyre stortå og utenpå lakenet over føttene.
 • To personer skal dobbelsjekke pasient ID ( 2 ). La pasientens ID-bånd på armen være på ( 1 ).
 • Stellet utføres på pasientens rom eller i et eget stellerom og foretas av to personer.
 • Det skal legges til rette for at pårørende kan delta i stellet hvis de ønsker det ( 3 ).
 • Tidspunkt for stell vurderes ut fra hensynet til de pårørende og andre forhold i avdelingen.
 • Finn fram utstyret som er nødvendig.

Forslag til utstyr

Noen avdelinger i sykehuset har morspakker tilgjengelig. Der det ikke er tilfelle, foreslås følgende utstyr:

Generelt:

 • stellefrakker
 • hansker
 • hakestøtte
 • pussbekken
 • kompresser/cellestoff
 • tamponeringsutstyr (pinsett, bomull)
 • papirkladd
 • bleie
 • sykehusskjorte eller privattøy
 • putevar
 • dynetrekk
 • stikklaken
 • laken/morslaken eller bodybag
 • vaskefat
 • vaskekluter
 • såpe
 • håndklær
 • neglesaks
 • kam
 • 2 navnede merkelapper med hyssing
 • tape til gjenliming av laken
 • plastsekker til brukt utstyr
 • skittentøysekk

Vurderes:

 • bandasjer til sårskift
 • stomiutstyr
 • behov for bodybag (plastbag til bruk ved smitte/forventet stor sekresjon)
 • barbersaker
 • neglesaks

Bodybag

Bodybag er en plastbag som den avdøde kan legges i. Den skal brukes ved luftsmitte og
der det er forventet stor sekresjon eller blødning.  Bodybagen merkes med merkelapp som beskrevet i forrige punkt. Bodybagen skal være åpen ca 30 cm, for å sikre ventilasjon. Når den lukkes under transport må den åpnes igjen ved ankomst kjøle/morsrom,unntatt luftsmitte.

 

 

Gjennomføring

 • Ta på engangshansker og stellefrakk. Ved smitteregime: Følg de retningslinjer for påkledning som gjelder for aktuelle smitteregime
 • Stellet utføres med respekt og verdighet. Den døde skal se velstelt ut ( 2 ). Kroppsvask, munnstell, sett inn tannproteser, gre håret ( 3 ), stell negler, barbering etter samråd med pårørende.
 • Tamponer rectalt og vaginalt. I noen tilfeller kan tamponering av nese og spiserør være aktuelt. Tarmstomier tamponeres ( 1 ). Legg alltid en papirkladd under setet.
 • Fjern utstyr som tuber, svk, kanyler, kateter, dren o.l. og påfør plasterlapp ( 1, 2 ). Unntak: når politiet begjærer rettsmedisinsk undersøkelse, skal utstyr ikke fjernes ( 1 ).
 • Sørg for at det er rent utstyr på stomi samt rene bandasjer på alle sår og innstikksteder.
 • Ringer og smykker tas av hvis ikke annet er avtalt på forhånd ( 2 ). Verdisaker deponeres.
 • Der det ikke er andre spesielle ønsker om påkledning, legges en sykehusskjorte bak frem på avdøde, samt bleie ( 1 ).
 • Legg laken rundt madrassen på vanlig måte, med et stikklaken på tvers som fungerer som en løftekladd senere.
 • Legg på rent laken (brukes senere til å pakke inn den døde), putevar og dynetrekk. Legg papirkladd under setet.
 • Den avdøde skal ligge på ryggen med armene langs sidene. En liten pute under hodet og dyne over seg som ved vanlig leie.
 • Rommet skal være ryddig og utluftet.

Klargjøring for transport

 • Fest en merkelapp på høyre stortå ( 1 ). To personer sjekker at det er riktige navnelapper.
 • Brett lakenet inn over hodet og føttene‐ deretter brett fra sidene slik at avdøde dekkes ( 2 ).
 • Ved forventet blødning, siv av kroppsvæsker eller luftsmitte, skal avdøde legges i bodybag ( 2 ).
 • Fest brettene på lakenet med tape ( 1, 2 ).
 • Fest den andre merkelappen oppå lakenet over avdødes føtter.
 • Dekk til den avdøde med dyne. Morsteppe legges på hvis dette er disponibelt og kan brukes under utkjøringen.

Transport ut av avdelingen

 • Meld oppdraget til portørtjenesten etter avdelingens rutiner. Vær tydelig på hva oppdraget gjelder.
 • Transport utføres av 2 personer, for eksempel en fra avdelingen og en portør.
 • Den døde transporteres tildekket i seng eller på båre til morsrom.
 • Ved luftsmitte skal bodybag brukes, og den døde transporteres direkte til patologen med internambulanse.

Opprydding

 • Brukt engangsutstyr kastes i vanlig avfallspose.
 • Flergangsutstyr dekontamineres.
 • Brukt tøy/tekstiler legges i skittentøysekk og sendes på vask.
 • Rommet luftes godt.
 • Grundig håndvask.
 • Rommet rengjøres på vanlig måte (smittevaskes hvis det var smitteregime).

Verdisaker

 • Alle verdisaker deponeres i henhold til avdelingens rutiner.
 • Det er bare den juridiske riktige nærmeste pårørende som kan få med den dødes eiendeler hjem. Pårørende og personalet må signere for dette.
 • Om verdisaker skal oppbevares i avdelingen skal de ligge i safe og i en igjenklebet pose som er spesiallaget for formålet og som ødelegges når man åpner den.
 • Deponeringsskjema må undertegnes av 2 personer og en kopi skal ligge sammen med verdisakene i den igjenklebede posen.

Dokumentasjon

PasDoc/DLPasDoc
 • Registrer dødsfallet ved bruk av ikonet for utskriving. Benytt koden "Som død" under punktet "Uttilstand". Opprett Utskrivningsnotat i pasientjournalen og bruk innholdsmal for mors.
DIPS
 • DIPS: Opprett notat/evaluering. Skriv inn klokkeslett, hvem som var tilstede og et kort hendelsesforløp, samt hvilken lege som har bekreftet dødsfallet, legge eventuelt til informasjon etter lokale retningslinjer.
 • DIPS: Registrer dødsfallet slik som beskrevet i brukerveiledningen MORS registrering
 • Alle journaldokumenter samles sammen og leveres skrivetjenesten ved avdelingen
 • Dødsattesten skrives av lege og hentes av begravelsesbyrået eller pårørende
 • Vær nøye med at navn, dato og klokkeslett stemmer

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Skrevet mer utfyllende om bruk av bodybag.

Definisjoner

Søkeord: mors, morsstell, død, pårørende, etterlatte, obduksjon, rettslig obduksjon, stell.

Referanser

 1. Uttalelse fra Heidi Ottestad, Enhetsleder for Autopsi, Patologisk avdeling, Ullevål OUS
 2. Quested, Beverleigh PhD Candidate, Rudge Trudy Associate Professor. Nursing care of dead bodies: a discursive analysis of last offices, 2003, Blackwell Publishing Ltd, Journal of Advanced Nursing, 41(6),553‐560.
 3. Death and bereavement, General medicine, NHS Choices at http://healthguides.mapofmedicine.com/choices/map/death_and_bereavement1.html, 2010, Map of Medicine Ltd
 4. Trine Benjaminsen, seksjonsleder, histologi og obduksjon, Avdeling for patologi 22.08.2014
 5. Anne Salomonsen/Urszula Hryszkiewicz, Avdeling for smittevern, 19.09.2014

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Astrid Cecilie Salvesen Moe, Ragnhild Fossum .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/mors-stell-av-dode-i-sykehus)