Munnstell til voksne pasienter

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter i både spesialist- og primærhelsetjenesten som trenger hjelp til å opprettholde tilfredsstillende munnhygiene

Hensikt og omfang

Formål

I munnhulen finnes det normalt et stort antall mikrober som lever i balanse med hverandre. De gjør normalt ingen skade og er et forsvar mot sykdomsfremkallende mikrober. Forstyrres balansen kan de patogene mikrobene koloniseres i plakk eller i sekret i munnhulen. Det kan oppstå infeksjoner lokalt i munnhulen, i luftveiene eller i andre organer ved spredning via blodet eller aspirering av sekret til nedre luftveier (1, 2).

Formålet for munnstellprosedyren er å bidra til å opprettholde normal munnflora, forebygge opphoping av plakk og bevare slimhinnene hele, fuktige, smidige og fri for sår. Dette kan forbygge risiko for nedre luftveisinfeksjon, bakteriemi og infeksjon i andre organer.

Hensikt og omfang

Målet med munnstellet er så langt mulig (3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11):

 • Å holde lepper og munnslimhinner rene, myke og intakte
 • At pasientens tenner/proteser er rene, fuktige og funksjonsdyktige
 • Å forebygge/lindre dårlig ånde og tannråte ved å fjerne plakk og matrester
 • Å forebygge infeksjoner
 • Å optimalisere peroralt nærings- og væskeinntak
 • Å fremme velvære og livskvalitet

De vanligste munnhelseproblemene som kan medføre behov for økt fokus på riktig utført munnstell er (2, 3, 4, 9, 10, 11, 14):

 • Munntørrhet (xerostomi/hyposalivasjon)
 • Sårhet og smerter i munnhulen
 • Smaksforstyrrelser
 • Dårlig ånde (halitosis)
 • Tale- og svelgvansker
 • Soppinfeksjoner
 • Kariesproblemer
 • Problemer med matinntak
 • Dårlig protesehygiene

Behandling eller medikamenter som kan ha ugunstig virkning på munnhelsen (2, 3, 5, 6):

 • Strålebehandling mot hode og hals som kan gi mukositt med tidvis ulcererende områder og munntørrhet
 • Kjemoterapi som kan gi mukositt og munntørrhet
 • Legemidler med antikolinerg og/eller sympatomimetisk virkning og bivirkninger som kan gi munntørrhet
 • Glukokortikoider som kan disponere for soppinfeksjoner
 • Bisfosfonater som kan gi beinnekroser

Andre sykdomsrelaterte forhold som kan ha ugunstig virkning på munnhelsen (2, 3, 4, 5, 6, 10):

 • Dehydrering
 • Redusert tygging
 • Redusert immunforsvar
 • Endret bakterieflora og sekundære infeksjoner
 • Angst og depresjon
 • Nedsatt almenntilstand som medfører liten evne til egenomsorg 
 • Enkelte sykdommer: Sjøgrens, revmatoid artritt, diabetes, jernmangelanemi, B12- og folatmangel, nedsatt immunforsvar

Fremgangsmåte

Kartlegging

(9 ,10, 11)

 • Før igangsetting av munnstell kan kartleggingsskjemaet ROAG (Revised Oral Assessment Guide), norsk versjon, (PDF, 130 KB)  benyttes som et verktøy ved behov på pasienter som er vanskelig å vurdere.
 • Er pasienten bevisstløs, skal eventuelle proteser alltid være ute, og det må tas spesielle hensyn ved munnstellet.
 • Leie ved munnstell i seng: helst sideleie eller høyt ryggleie. Unngå flatt ryggleie fordi det vil føre til at væske renner bakover og forbi svelget.

Informasjon

(9, 10, 11)

 • Informer pasienten om betydningen av regelmessig munnstell og kort om hvordan munnstellet utføres.
 • Skriftlig pasientinformasjon (PDF, 23 KB): Munnpleiemidler leveres til pasienter og/eller pårørende som senere forventes å ivareta munnstellet selv.

Hygienetiltak

(13, 14, 15)

 • Håndhygiene er det viktigste enkelttiltak mot overføring av sykehusinfeksjoner. På institusjoner er pasientene i større grad utsatt for å få infeksjoner enn ellers i samfunnet ettersom pasientene der lever tett innpå andre syke, og at mange har svekket motstand mot infeksjoner.
 • Håndhygiene utføres før og etter munnstell.
 • Bruk av hansker er et individuelt valg for både pasient og pleier. Munnstell er en ren prosedyre og det er ikke behov for sterile hansker. Individuelle hensyn må tas ved alvorlig immunsupprimerte pasienter.

Smøring av lepper

(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

 • Start og avslutt alltid et munnstell med å smøre leppene. Hvit vaselin NAF® (oljebasert) eller Blistex® (vannbasert) kan brukes.
 • Ved behov for ytterligere tiltak, se vedlegg Munnpleiemidler (PDF, 230 KB).

Rengjøring av tenner og tunge

(1, 7, 8, 10, 11, 12)

 • Munnen er ikke steril og springvann kan vanligvis brukes til skylling av munnhulen.
 • Sterilt vann/fysiologisk saltvann kan eventuelt brukes til særlig immunsvekkede pasienter, ved store åpne sårflater eller hvis pasienten er nyoperert i munnen.
 • Har pasienten egne tenner, pusses disse med en myk tannbørste med lite hode eller en elektrisk tannbørste.
 • Alle med egne tenner bør børste tenner med fluortannkrem morgen og kveld. Andre fluorpreparater bør brukes i tillegg når tennene trenger ekstra beskyttelse f.eks. ved munntørrhet og i sykdomsperioder. Se vedlegg Munnpleiemidler (PDF, 230 KB).
 • Husk å rengjøre oversiden av tungen.
 • Bruk en ertestor mengde tannkrem med nøytralt såpestoff for eksempel Zendium®, Biotene® eller Salutem®.
 • Munnstell bør utføres 2 ganger daglig.

Rengjøring av slimhinner

(1, 9, 10, 11)

 • Rens slimhinner og tenner for bakteriebelegg, matrester og slim med Hydrogenperoksid 0,5 % (15 ml Hydrogenperoksid 3 % + 75 ml vann) som virker bakteriehemmende og slimløsende. For alternative skyllemidler, se vedlegg Munnpleiemidler (PDF, 230 KB) .
 • Bruk tupfere og låsbar pinsett fremfor engangs munnpensler. Låsbar pinsett gir god pasientsikkerhet ved at man unngår løse tupfere i svelget.
 • Sett tupferen fast i pinsetten slik at spissen er dekket. Tupferen dyppes i valgt rensemiddel. Vri av overflødig væske.
 • Bruk penslende bevegelser slik at slim og lignende vaskes fram og ut av munnen. Pass på å komme helt ned i overgangsfolden. Arbeid systematisk og bytt tupfere ofte.
 • Vær forsiktig bakerst i munnen for ikke å fremkalle brekninger.
 • Hvis det velges engangsmunnpensler skal disse skiftes og kastes ofte i løpet av munnstellet.

Smøring av slimhinner

 • Dette er spesielt viktig hos munntørre pasienter og hos munnpustere.
 • Smør hele munnhulen for å beskytte slimhinnene og hindre uttørking. Man kan bruke glyserolblanding 17 % (10 ml glyserol 85 % + 40 ml vann) som har egenskaper som ligner spyttets smørende virkning.
 • For ytterligere tiltak og midler, se vedlegg Munnpleiemidler (PDF, 230 KB).

Rengjøring av proteser

(7, 8,  9, 10, 11)

 • Benytt protesebørste. Puss grundig på alle sider og på eventuelle festekroker i metall.
 • Spesialrengjøringsmiddel finnes, men flytende såpe f.eks. Zalo® og rent, lunkent vann kan brukes. (Tannkrem med slipemidler kan skade materialet).
 • Når protesene ikke er i bruk oppbevares de, rene og tørre, i proteseboks.

Etter ferdig munnstell

(9, 10, 11, 13, 14, 15)

 • Tannbørster skylles grundig under rennende vann etter bruk, lufttørkes stående og oppbevares tørt og rent. De skal helst ikke oppbevares i lukket boks. Skiftes ved synlig slitasje.
 • Munnpensel til fukting er engangsutstyr og kastes umiddelbart etter bruk.
 • Flergangsutstyr (tang) rengjøres i springvann og oppbevares tørt mellom hvert munnstell.
 • Flergangsutstyret rengjøres og desinfiseres i Instrumentvaskemaskin mellom hver pasient.

Dokumentasjon

(7, 10, 11)

Relevante opplysninger som angår pasientens munnhelse bør dokumenteres i pasientens journal/ kurve for å gi forsvarlig helsehjelp til pasienten.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Versjon 2.0: Ved denne oppdateringen er pasientpopulasjonen endret fra «palliative pasienter» til «voksnepasienter i både spesialist- og primærhelsetjenesten som trenger hjelp til å opprettholde tilfredsstillende munnhygiene». Ny forskningsbasert kunnskap har likevel i hovedsak kun bekreftet og styrket de anbefalinger som er gitt i forrige versjon. Vedlagt prosedyren finnes en oppdatert kortversjon av prosedyren, ny pasientinformasjon, en oppdatert oversikt over munnpleiemidler og nyeste norske versjon av ROAG

Referanser

 1. Labeau SO, Van de Vyer K, Brusselaers N, Vogelaers D, Blot S, Prevention of ventilator-associated pneumonia with oral antiseptics: a systematic review and meta-analysis, 2011, Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews.
 2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Oslo: Helsedirektoratet, 2015.
 3. Thorsen L. Lindring av munnhuleproblemer. Tidsskriftet Sykepleien 8. september 2016.
 4. UpToDate, June 2016, Palliative Care: Overwiew of mouthcare at end-of-life. Tilgjengelig via: https://www.uptodate.com/contents/palliative-care-overview-of-mouth-care-at-the-end-of-life?source=search_result&search=oral%20hygiene%20care&selectedTitle=1~150
 5. Wilberg P, Hjermstad MJ, Ottesen S, Herlofson BB. Oral health is an important issue in end-of-life cancer care. Support Care Cancer 2012; 20:3115-22. 
 6. UpToDate, January 2017, Oral health in cancer survivors. Tilgjengelig via: https://www.uptodate.com/contents/oral-health-in-cancer-survivors?source=search_result&search=oral%20hygiene%20care&selectedTitle=3~150 
 7. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), 2016, Munntørrhet. 
 8. Ettinger RL. The Role of the Dentist in Geriatric Palliative Care. J Am Geriatr Soc 2012; 60:367-8.
 9. Kjevekirurgisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus, 2017, Erfaringsbasert kunnskap og konsensus. 
 10. Center for kliniske retningslinjer – clearinghouse, Klinisk retningslinje. Mundhygiejne til voksne borgere og patienter, 2016.
 11. Vårdhandboken, 2016, Munhälsa, daglig munvård, munbedømningsinstrument.
 12. National Guideline Clearinghouse, 2012, Providing oral health care to older adults: Evidence-based geriatric nursing protocols for best nursing.
 13. Folkehelseinstituttet, 2016, Håndhygieneveilederen.
 14. Fact Sheets. Infection Control in Dental Settings, 2007, Center of Disease Control and Prevention, USA.
 15. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings, 2016, Center of Disease Control, USA.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Stig Hartug.

Forfatter(e):
Lise Thorsen, tannpleier - Paula Jean Mjelde, fagutviklingssykepleier - Merete Hefte, spesialsykepleier - Sissel Frostad Oftedal, sykepleier .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/munnstell-til-voksne-pasienter)