Omsorgssvikt/vanskjøtsel av barn

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Alle ansatte som mottar, behandler og følger opp barn som kan være utsatt for omsorgssvikt/vanskjøtsel, og alle ansatte som mottar, behandler og følger opp pasienter som har omsorg for barn. Prosedyren gjelder også for alle ansatte i avdelinger som deltar i utredningen av årsaken til skader eller symptomer hos barn.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Barn

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Gjøre kliniske tegn, symptomer, signaler og tiltak på omsorgssvikt/vanskjøtsel kjent for ansatte i forbindelse med mulig
omsorgssvikt/vanskjøtsel av barn.

Ansvar

Medisinsk direktør godkjenner prosedyren. Klinikkleder har ansvar for at prosedyren er kjent i klinikken. Seksjonsleder er ansvarlig for at prosedyren er kjent og følges i den enkelte avdeling.
Den enkelte ansatte er kjent med og bruker prosedyren

Krav fra lovverket i henhold til melding til barnevern og politi finnes i egen prosedyren: Mishandling, overgrep eller omsorgssvikt av barn - bekymring, mistanke og melding

 

Fremgangsmåte

Definisjon av omsorgssvikt/vanskjøtsel:

Omsorgssvikt/vanskjøtsel av barn er en situasjon som innebærer risiko for barnet og er en manglende evne hos omsorgspersonene til å møte barnets basale fysiske, emosjonelle, psykiske og/eller medisinske behov. Det kan også være mangel på tilsyn av barnet slik at det kan skade seg. Dette kan resultere i alvorlig svekkelse av barnets helse og utvikling, og kan være bevisst eller ubevisst fra omsorgspersonenes side ( 1 ). Vanskjøtsel er sjeldent et enkelt tegn eller symptom, men et sammensatt bilde av ulike faktorer.

 

 

Symptomer og tegn

Mulige tegn som kan vekke mistanke om omsorgssvikt (1,2):

 • Barnet er preget av dårlig stell og pleie
 • Uegnet påkledning
 • Dårlig tannstatus
 • Ubehandlede infeksjoner (også parasitter, skabb, lus)
 • Manglende oppfølging av nødvendig medisinsk behandling, avtaler med behandlere som ikke følges opp eller oppfølging av vanlige og nødvendige helsetjenester for barn
 • Dårlig, manglende eller feil ernæring (over/ undervekt)
 • Manglende tilsyn med barnet som resulterer i skader (dyrebitt, fall, skolding osv.)
 • Store bleieutslett
 • Omsorgspersoner med rusmisbruk
 • Forsinket psykomotorisk utvikling

Symptomer på omsorgssvikt (1)

Manglende dekking av barnets basale behov

 • Barnet er skittent og ustelt og er preget av at dette har vart en stund. Ser skittent ut (inngrodd skitt) og har vond lukt
 • Barnets tannstatus er dårlig og ikke behandlet av tannhelsepersonell
 • Barnet gir inntrykk av å være den som har ansvar og gir omsorg, til tross for at barnet er for ung til dette
 • Fraværende omsorgspersoner/ barnet er alene på sykehuset

Inadekvat ernæring

 • Barnet er dårlig ernært og/eller dehydrert uten bakenforliggende sykdom
 • Overernæring som kan resultere i fedme til tross for at omsorgspersonene er informert og har fått kunnskap om barnets behov og farene med ekstrem overvekt.

Manglende tilsyn med barnet

 • Skader som skjer pga av manglende tilsyn (se også mishandling – fysisk )
 • Forgiftninger som skjer på grunn av manglende tilsyn

Barn som ikke får medisinsk behandling og/eller oppfølging

 • Når omsorgspersonene ikke følger opp nødvendig medisinsk behandling og gjentatt ikke møter til avtaler som er nødvendig for å behandle barnet
 • Når omsorgspersonene ikke tar kontakt med helsepersonell til tross for åpenbar sykdom hos barnet

Signaler som barnet kan vise

Mulige signaler som barnet kan vise ved omsorgssvikt (3).

 • Tristhet
 • Mangel på mimikk
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Ufrivillig vannlating og avføring
 • Motorisk uro
 • Angst
 • Følelsesmessig ustabilitet
 • Uvanlig fokusert på foreldrene i forhold til alder og utvikling
 • Bortfall av tidligere ferdigheter

Tiltak ved mistanke

Tiltak/undersøkelser ved mistanke om omsorgssvikt:

 • Grundig klinisk anamnese
 • Klinisk barnelegeundersøkelse
 • Klinisk ernæringsfysiolog (v/ behov)
 • Henvendelse til sosionom
 • Psykiatrisk/psykologisk tilsyn (v/ behov)
 • Radiologiske undersøkelser for å sjekke vekst og utvikling (v/ behov)
 • Blodprøver, tilpasset ut fra barnets klinikk: Ernæringsstatus, infeksjonsstatus, Hb, elektrolytter, glukose, transaminaser
 • Vurder melding til barnevern

Referanser

 1. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. When to suspect child maltreatment: National Institute for Health and Care Exellence; 2009.
 2. Endom E, E. Child neglect and emotional abuse. 2013 Topic last updated: Sep 10, 2013 Litteratur review current through: Jul 2015. In: UpToDate [Internet]. Waltham: UpToDate. Available from: http://www.uptodate.com/contents/child-neglect-and-emotional-abuse.
 3. Helsedirektoratet. Fra bekymring til handling: En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Helsedirektoratet [Internet]. 2012 9/14/2012.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Nina M. Kynø, Anne Lindboe, Norunn Vetlesand, Laila Holgersen Skotte, Anne Kathtrine Stoltenberg Bjaanes, Morten Syversen, Sidsel Randklev.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/omsorgssvikt-vanskjotsel-av-barn)