Overflytting av spedbarn fra intermediærenhet til pasientrom med fokus på familiebasert omsorg

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere og spesialsykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Spedbarn som er stabile intermediærpasienter og som kan være hele/deler av døgnet på rom sammen med foreldrene

Hensikt og omfang

Prosedyren gjelder spedbarn som er stabile intermediærpasienter og som kan være hele/deler av døgnet på rom sammen med foreldrene. Det settes klare kriterier til hvordan spedbarna skal overvåkes, og rollefordeling mellom foreldre og pleiepersonalet.

Prosedyren er i utgangspunktet tiltenkt sykepleie til kirurgiske pasienter, men er overførbar til andre poster med spedbarn som pasientgruppe.

Prosedyren skal sikre felles rutiner og behandling av spedbarn som flyttes fra intermediærenhet til pasientrom eller som kommer direkte ut på pasientrom.

Denne prosedyren fokuserer på økt foreldredeltakelse og tidlig tilknytning mellom foreldre og spedbarn.

Ansvar

Avdelingsleder har ansvaret for at det utformes prosedyrer i henhold til avdelingens praksis.

Seksjonsleder og seksjonsoverlege har ansvar for godkjenning av prosedyren, samt oppdatering og at den gjøres kjent for personalet.

Alle medarbeidere er pliktig til å holde seg oppdatert om avdelingens prosedyrer og følge dem.

Denne prosedyren er veiledende. Individuelle vurderinger må gjøres kontinuerlig for å tilby best mulig behandling og dokumenteres i behandlingsplan.

Fremgangsmåte

Målet er at foreldre skal få tilbud om foreldresamtale før barnet innleggelse på intermediær, senest innen 24 timer etter innleggelse på intermediær. (Forslag til foreldresamtale (PDF, 255 KB) ligger som vedlegg til denne prosedyren. Denne brukes i dag ved Kirurgisk Avdeling for Barn 2 på Rikshospitalet). Opplæring av foreldre skjer så tidlig som det praktisk lar seg gjennomføre for å øke foreldredeltakelsen. Tilstrebe daglig visitt med lege.

Intermediærenhet - fokus på opplæring som etter hvert går over i veiledning

Sykepleiers ansvar

 • Gjennomgang av forventninger og avklaring av roller mellom sykepleier og foreldre (1, 2).
 • Tilpasse opplæring og informasjon ut i fra barnets tilstand og foreldrenes behov (1, 2, 3).
 • Tilrettelegge for at foreldrene får nærhet med barnet (3, 4, 5, 6).
 • Sykepleieren skal veilede foreldre for å fremme tilknytning mellom foreldre og barnet (5, 6, 7, 8).
 • Opplæring/veiledning innebærer blant annet: Tilstrebe enteral ernæring så tidlig som mulig. Fokuser på opplæring samt veiledning av foreldrene rundt amming og spising ut fra barnets ressurser. Lære foreldre sikker bruk av ventrikkelsonde/gastrostomi dvs. håndtering av aspirat, mating på sonde. Videre fokus på hygieniske prinsipper, stell og forståelse rundt spedbarnets temperaturregulering. All videre opplæring og veiledning av foreldre tilpasses det enkelte barn. Man utarbeider en individuell behandlingsplan til hvert enkelt barn (1, 2, 9, 10, 11).

Foreldrenes rolle med spedbarn på intermediær

 • Være sammen med barnet i ulike situasjoner og støtte det i prosedyrer/behandling (3, 5, 6).
 • Få forståelse av hvorfor nærhet med spedbarnet er viktig (3, 4, 5, 6, 7, 8).
 • Delta i daglig stell. Det innebærer blant annet bleieskift, vask, rene klær og veiing.
 • Lære seg hygieniske prinsipper for stell.
 • Mating: amme, administrere/gjøre i stand morsmelk/morsmelkerstatning per os og/eller sonde.
 • Lære seg hygieniske prinsipper i forbindelse med mating (f. eks. holdbarhet på morsmelk og sondesett).

Overflytting fra intermediærenhet til pasientrom – fokus på planlegging og forutsigbarhet

Medisinsk ansvarlig lege skal gi klarsignal til å flytte barnet ut på pasientrom. Dette dokumenteres av lege i journal (12, 13).

Følg lokale retningslinjer for intermediær og postoperativ overvåking der det foreligger (13).

Sykepleiers ansvar

 • Planlegger og tilrettelegger utflytting.
 • Avklare foreldrenes rolle når spedbarnet flytter på rom. Her må det gjøres individuelle vurderinger basert på ressursene til det enkelte barn og familie (1, 2).
 • Informert i henhold til samsoving (12, 14, 15).

Foreldrenes rolle

 • Gir tilbakemelding på at de har forstått ansvaret på rom.
 • Bekrefter at de har forstått rolleavklaring mellom sykepleier og foreldre (1, 2, 6, 10).

Spedbarn på pasientrom - fokus på støtte og veiledning

Sykepleiers ansvar

 • Utarbeide en individuell behandlingsplan i samarbeid med foreldrene tilpasset det enkelte barn. Rolleavklaringene dokumenteres i behandlingsplanen (1, 2).
 • Barnet skal tilsees minimum tre ganger per vakt av sykepleier som utfører observasjoner og målinger som er aktuelle for barnet (puls, respirasjonsfrekvens, saturasjonsmåling, blodtrykk, temp og væskeregnskap). Dette dokumenteres i kurve/elektronisk kurve (12).
 • Gjøre tiltak og melde fra ved endringer i vitale tegn hos barnet.
 • Dersom allmenntilstanden forverres vurderes overflytting tilbake til intermediær i samråd med ansvarlig lege.
 • Veilede ut i fra individuelle behov hos spedbarn og foreldre.
 • Sørge for at barnets soveplass er lett tilgjengelig, forttrinnsvis nærmest dør.
 • Sørge for tilgjengelighet av alt nødvendig pasientnært utstyr.

Foreldrenes rolle

 • Opprettholde samspill og nærkontakt med barnet (1, 2, 5, 7).
 • Følge individuell plan for barnet i forhold til mat og stell, samt dokumentere.
 • Hovedansvar for mating og stell (2).
 • Gi forløpende tilbakemelding om endringer hos barnet.
 • Hovedansvar for å holde det ryddig på rom.
 • Tilrettelegge slik at sykepleier lett kan observere og ha tilgang til barn og medisinsk utstyr.

Definisjoner

Intermediærenhet:
En intermediærenhet kan behandle pasienter med organsvikt i ett organsystem (f.eks. en hjerteovervåkingsavdeling eller en lungeenhet for maske-ventilasjon (Non-invasiv ventilasjon; NIV)). Enheten kan tilby bedre og mer avansert overvåking, pleie og behandling enn en vanlig sengeavdeling men lavere enn en intensivenhet. Enheten kan tjene som observasjonspost for pasienter med akutte, alvorlige tilstander. Slike enheter kan også lette utskrivning og sikre oppfølging av intensivpasienter før de overføres til rehabilitering eller sengepost («step-down units»). Den viktigste forskjellen i forhold til en intensivenhet er at en intermediærenhet ikke tilbyr endotrakeal intubasjon og respiratorbehandling, men f.eks. kan tilby NIV (1).

Spedbarn er her brukt om barn fra 0-3 mnd, men prosedyren kan også gjelde barn opp til 12 mnd.

Med foreldre menes: Foresatte/pårørende eller andre med foreldreansvar.

Referanser

 1. Butt ML , McGrath JM , Samra HA and Gupta R. An integrative review of parent satisfaction with care provided in the neonatal intensive care unit. (Provisional abstract) Centre for Reviews and Dissemination. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 2013, 42(1), s.105-120.
 2. Gavey, J. (2007). Parental perceptions of neonatal care.Journal of Neonatal Nursing, 13(5), 199–206.
 3. Zhang X, Kurtz M. Early intervention for preterm infants and their mothers: A systematic review. The journal of perinatal & neonatal nursing. November 2014.
 4. Anderzen-Carlsson A , Lamy ZC and Eriksson M. Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant - part 1: a qualitative systematic review (Provisional abstract) Centre for Reviews and Dissemination. October, 2014.
 5. Rebecca R Pillai Riddell , Nicole M Racine , Hannah G Gennis , Kara Turcotte , Lindsay S Uman , Rachel E Horton , Sara Ahola Kohut , Jessica Hillgrove Stuart , Bonnie Stevens and Diana M Lisi. Non-pharmacological management of infant and young child procedural pain. Online Publication: December 2015.
 6. Raiskala S, Lethonen L, Silnes-Tandberg B et. al. Parent and nurse perceptions on the quality of family-centred care in 11 European NICUs. Elsevier- Australien Critical Care, september 2016.
 7. Brandtzæg I., Smith L., Torsteinson S. Mikroseparasjoner, Fagbokforlaget, heftet 2011.
 8. Tandberg B S og Steinnes S. Nyfødtsykepleie 1, syke nyfødte og premature barn. 2009. Kap 13. s.244-258
 9. Foster MJ, Whitehead L, Maybee P and Cullens V. The Parents`, hospitalized child`s, and health care providers`perception and experiences of family centered care within a pediatric critical care setting: a metasynthesis of qualitative research.  Centre for Reviews and Dissemintation.  Journal of Family Nursing 2013, 19, s.431-468.
 10. Butler A, Copnell B and Willetts G. Family-centred care in the paediatric intensive care unit: an integrative review of the literature. Centre for Reviews and Dissemination. Journal of Clinical Nursing, 2014, 23, s.2086-2100.
 11. Bryanton J, Beck C T, Montelpare W. Postnatal parental education for optimizing infant general health and parent-infant relationships. 2009, Cochrane library.
 12. Jane Stewart et. al. Discharge planning for high-risk newborns. Hentet fra: https://www.uptodate.com/contents/4974. September 2015.
 13. Norske faglige retningslinjer for intensivbehandling 2014. Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere
 14. Trygt sovemiljø for spedbarnet. Utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB) i samarbeid med nasjonalt kompetansesenter for amming og helsedirektoratet.
 15. Horne R S C, Hauck F R, Moon R Y. Sudden infant death syndrome and advice for safe sleeping. Clinical Review. April 2015.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Eirik Gulseth, sykepleier - Gudrun Valland Lund, psykiatrisk sykepleier - Janicke Bergersen, sykepleier - Anne Karine Aaserud Fossum, sykepleier - Silje Helen Krabbe, fag og forskningssykepleier - Line Skaara Olsen, fag og forskningssykepleier.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/overflytting-av-spedbarn-fra-intermediaerenhet-til-pasientrom)