Pasient- og pårørendeopplæring i gruppe

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/pasient-og-parorendeopplaering-i-gruppe)