Synkope – undersøkelse og tiltak prehospitalt

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Personell som jobber pasientrelatert i divisjon for prehospitale tjenester som ambulansepersonell og AMK-personell. Prosedyren kan være veiledende for annet prehospitalt personell og mottagende helsepersonell i spesialist- og/eller primærhelsetjenesten.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Prosedyren gjelder barn og voksne.

Hensikt og omfang

Hensikten med prosedyren er å sikre at personer som synkoperer prehospitalt får en systematisk undersøkelse og triagering, for å sikre at pasienten kommer til riktig behandlingsnivå. 

Anbefaling

Pasienten skal informeres om tiltak og videre oppfølging, der det er mulig. Pårørende informeres når det er aktuelt (1).

Symptomer og tegn

Synkope kan være tegn på alvorlige sirkulatoriske, respiratoriske, nevrologiske og metabolske tilstander( 2,3,4 ).

Primærundersøkelse

Utfør primærundersøkelse for å avdekke eventuell livstruende tilstand (4):

 • Vurder luftveier
 • pust
 • sirkulasjon
 • bevissthet/nevrologi 

Sekundær underøkelse

Kartlegg følgende (2, 3):

Før synkope:

• Omgivelser som vær og temperatur
• Svetting eller varmefølelse
• Ubehag og/eller uro
• Svimmelhet
• Kvalme og oppkast
• Hjertebank/uregelmessig puls

Under synkope:

 • Øyer åpne/lukket
 • Bevegelser av ekstremiteter
 • Tungebitt
 • Skader ved eventuelt fall
 • Varighet
 • Hudfarge
 • Kvalme og oppkast
 • Hjertebank/uregelmessig puls

Etter synkope:

 • Forvirring
 • Nedsatt kraft i ekstremiteter
 • Hodepine
 • Kvalme og oppkast
 • Hukommelsestap
 • Hjertebank/uregelmessig puls

Bruk Synkope – Kartlegging ved bruk av SAMPLER og OPQRST. Dette er en strukturert måte å undersøke pasienten på (3, 5).

Inndeling etter årsak

Årsaker (2, 3)

 • Vasovagalt:
  • Smerter, kvalme/ubehag
  • Angst, psykisk påkjenning 
  • Ortostatisk Blodtrykksfall
 • Karidologisk:
  • Arytmi
  • Akutt coronar syndrom
 • Nevrologisk 
  • Hjerneslag
  • Hodeskade
  • Epilepsi

Inndeling etter alvorlighetsgrad – anbefalt oppfølging

Flytskjema synkope

 

Definisjoner

Synkope: Er den medisinske benevnelsen for “black out”/besvimelse. Synkope defineres som spontan tap av bevissthet med komplett oppvåking uten noe form for nevrologisk utfall eller andre symptomer (2).

Triage: Er en metode for å sortere og prioritere pasient(er) til rett behandling. Det er flere systemer for triage. I Sykehuset Innlandet har man valgt å bruke RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatement System). RETTS fungerer ved at man ved første undersøkelse måler og vurderer flere vitalparametre og innhenter en standardisert og strukturert anamnese på bakgrunn av kontaktårsak og aktuelle symptomer (2).

FAST (7)
F: Fjes
A: Armer
S: Språk
T: Tale/(Tid)

SAMPLER og OPQRST (5):
Huskeregler for å kartlegge hva man skal spørre pasienten om.

Glasgow Coma Scale (GCS) (8):
Scoringsverktøy for vurdering av bevissthetsnivået til en pasient. En dypt bevistløs pasient vil ha en score på 3. En fullstendig våken pasient vil ha en score på 15.

Referanser

 1. Helse- og omsorgsdepartementet. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). 2001.
 2. Widgren BR, Jourak M, Martinius A. New accurate triage method. METTS-A yields basis for priority level decisions. Lakartidningen. 2008;105(4):201-4.
 3. National Institute for Health and Care Excellence. Transient loss of consciousness ('blackouts') management in adults and young people. NICE guidelines. 2014.
 4. Erfaringsbasert kunnskap fra Prehospital divisjon, Sykehuset Innlandet. 2015.
 5. National Assosiation of Emergency Medical Technicians. Hentet 2015.30.10. Tilgjengelig fra: http://www.ems1.com/partners/National-Association-of-Emergency-Medical-Technicians-(NAEMT)
 6. Advanced medical life support: an assessment-based approach. St. Louis, Mo.: Mosby; 2011. XXIII, 545 s. : ill p.
 7. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 2010.
 8. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1974,2:81-84. Oversatt til norsk av Scandinavian neurotrauma committee. Hentet 2015.04.11. Tilgjengelig fra: http://www.glasgowcomascale.org

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Pål Anders Mæhlum, avdelingssjef kompetanse. Jan Erik Hagen, opplæringsleder, Prehospitale tjenester, SIHF. Mari Hveem Rostad, LIS-lege medisin, SIHF, Hamar. Bjørn Mickael Norderhus, nevrolog, SIHF, Lillehammer.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/prehospital-undersokelse-og-tiltak-ved-synkope)