Psykoedukasjon til akuttpsykiatriske pasienter

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Alt personell i avdelingen, under ledelse av faglig ansvarlig lege

Pasienter prosedyren gjelder for:
Akuttpsykiatriske pasienter

Hensikt og omfang

Hensikten med retningslinjen er å gi føringer og anbefalinger for psykoedukasjon som tilbys pasienter innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling. Den skal bidra til enhetlig og god praksis på enhetene. Retningslinjen bygger på kunnskapsbasert praksis.

Ansvar

Avdelingsleder har det overordnede ansvaret for retningslinjen. Alle ansatte har et ansvar for å følge retningslinjen.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Hva er psykoedukasjon?

Psykoedukasjon er et tilbud om systematisk, strukturert og didaktisk informasjon om psykiske lidelser og deres behandling (1). Gjennom psykoedukasjon lærer pasienten og pårørende om lidelsen, og hvordan mestre denne bedre (2).

Hensikten med psykoedukasjon

Psykoedukasjon kan gi økt kunnskap om lidelsen, varselsymptomer, mestringsstrategier og hvem pasienten skal kontakte ved forverring. Denne kunnskapen kan hjelpe pasienten til å iverksette nødvendige tiltak og dermed redusere risikoen for tilbakefall og reinnleggelser (2, 3).  

Pasienten har rett til å medvirke i egen behandling, og tjenestene har plikt til å involvere pasienten. Samtidig har pasientinvolvering en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene (4). Pasienter oppgir at de opplever det positivt å motta psykoedukasjon (5). I Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 (St.prp. 63) fremgår det at tjenestetilbudet til mennesker med alvorlig psykisk lidelse skal føre til uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.  

Anbefaling

Alle pasienter innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling bør tilbys grunnleggende psykoedukasjon som beskrives i pasientens overordnede behandlingsplan. Psykoedukasjon bør bestå av følgende elementer (6):

 1. Kunnskap om lidelsen
 2. Varselsymptomer ved forverring
 3. Mestringsstrategier
 4. Hvem pasienten kan kontakte etter utskrivelse

Innholdet fra disse punktene bør føres inn i krise-/mestringsplan som utarbeides sammen med pasienten (7, 8, 9, 10). Det kan være viktig å involvere pårørende i pasientens strategier for å mestre tilværelsen og håndtere kriser etter utskrivelse. Psykoedukasjon tilbys når pasienten er mottakelig for det, og tilpasses den enkeltes lidelse, sykdomsfase, mulighet for mestring og ressurser. Psykoedukasjon kan gis både i gruppe og individuelt. Leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer og øvrig personell som innehar relevant kunnskap kan tilby psykoedukative samtaler.

Les mer på nettside fra TIPS Sør-Øst.

Definisjoner

Psykoedukasjon er et tilbud om systematisk, strukturert og didaktisk informasjon om psykiske lidelser og deres behandling (1). Gjennom psykoedukasjon lærer pasienten og pårørende om lidelsen, og hvordan mestre denne bedre (2).

Referanser

 1. Rummel-Kluge, C., Pitschel-Walz, G., Bäuml, J. & Kissling, W. (2006).  Psychoeducation in Schizophrenia—Results of a Survey of All Psychiatric Institutions in Germany, Austria, and Switzerland. Schizophrenia Bulletin, 32(4), s. 765-775.
 2. Xia, J., Merinder, L.B. & Belgamwar, M.R. (2013). Psychoeducation for schizophrenia. The Cochrane Collaboration, (6), s. 1-29.
 3. Zhao, S., Sampson, S., Xia, J. & Jayaram, M.B. (2015) Psychoeducation (brief) for people with serious mental illness. The Cochrane Collaboration, (4), s. 1-32.
 4. Helsedirektoratet (2017). Brukermedvirkning. Hentet 3. mars 2017.
 5. Chadzynska, M. & Charzynska, K. (2011). The participation of patients with schizophrenia in psychoeducation-The analyses from the patient's perspective. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, (2), s. 67-72.
 6. National Institute for Health and Care Excellence (2016). NICE guideline 27: Transition between inpatient mental health settings and community or care home settings. Hentet 3. mars 2017.
 7. Helsedirektoratet (2009). Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet.
 8. Helsedirektoratet (2012a). Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Oslo: Helsedirektoratet.
 9. Helsedirektoratet (2012b). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser. Oslo: Helsedirektoratet.
 10. Helsedirektoratet (2013). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoslidelser. Oslo: Helsedirektoratet.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Fag- og kvalitetsrådgiver Lars Løvhaug - spesialsykepleier Synne Otilie Bamrud Hansen - ergoterapeut Anja Kristine Kråbøl - sykepleier Torgny Ofrim - sosionom Ingrid Tennås - spesialsykepleier Maja Sandberg.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/psykoedukasjon-til-akuttpsykiatriske-pasienter)