Studentpraksis – tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Seksjonsledere, fag‐ og kvalitetsrådgivere, enhetsledere, studentansvarlige på enhetene, praksisveiledere i enhetene, studenter i tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid

Hensikt og omfang

Hensikten med retningslinjen er å gi føringer og anbefalinger for praksisperiodens organisering og innhold. Den skal bidra til god kvalitet, kontinuitet og engasjement i praksisperioden for studenter og praksisveiledere. Retningslinjen baserer seg på gjeldende lover, regler og med bakgrunn i kunnskapsbasert praksis ( 1–3 ).

Ansvar

Seksjonsleder har det overordnede ansvaret for studentpraksis, og for oppdatering og revidering av retningslinjen.

Fag‐ og kvalitetsrådgiver har ansvaret for å organisere praksisperioden.

Enhetsleder er ansvarlig for:

 • At retningslinjen blir fulgt
 • Å utnevne studentansvarlig ved enheten
 • Å tilrettelegge praksis for videreutdanningsstudenter
 • Kompetanseutvikling av praksisveiledere og tilrettelegge for faglig veiledning
 • Nødvendig kompetanse oppnås ved å gjennomføre veiledningskurs for praksisveiledere i psykisk helsearbeid

Praksisveileder er ansvarlig for:

 • Å gjøre seg kjent med gjeldende retningslinje
 • Å gjøre seg kjent med forskrift for rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid ( 1 )
 • Å gjøre seg kjent med gjeldende programplan og forventet læringsutbytte ved Høgskolen i Oslo og Akershus eller eventuelt andre høgskoler
 • Å ha gjennomført veiledningskurs for praksisveiledere ved videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus , eller eventuelt fra andre høgskoler
 • Å holde seg faglig oppdatert i henhold til retningslinjen slik at oppfølgingen og veiledningen av videreutdanningsstudenten bidrar til at studenten når sine læringsutbytter
 • Å følge opp studenten i henhold til retningslinjen
 • Å veilede, observere og vurdere studentens fagutøvelse

Studenten er ansvarlig for:

 • Å ikke overskride sin fagkompetanse i utførelsen av praksis
 • Å gjøre seg kjent med praksisstedets retningslinjer og rutiner

Fremgangsmåte

Forberedelser til praksisperioden

Studentansvarlig på enhetene utpeker to veiledere, og fordeler studentene.

Det skal holdes et forberedende møte før praksisperiodens oppstart. Hensikten med møtet er å tilrettelegge for samarbeid mellom praksissted, student og utdanningsinstitusjonen, samt forberede studenten til praksisperioden ( 4–8).

Deltakere

Studentansvarlig og/eller praksisveiledere fra seksjonen, studenter og veileder fra Høgskolen i Oslo og Akershus, eventuelt andre Høgskoler.

Innhold

Studentansvarlig og/eller praksisveiledere fra seksjonen informerer om praksisstedet. Representanter fra Høgskolen i Oslo og Akershus eller andre høgskoler gjennomgår fagplanen som er knyttet til praksisperioden. Det skal tydeliggjøres roller og forventninger til praksisveileder, studenter og veileder fra høgskolen. Fag‐ og kvalitetsrådgiver på seksjonen organiserer møtet ( 5–7 ).

Studentansvarlig på enhetene sørger for at det bestilles nødvendig skrivetilgang før studentene kommer i praksis.

Innhold i praksisperioden

Studentansvarlig og praksisveileder tar imot studentene på enheten og gjennomgår opplæringsplanen for studenter i tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Studenten utarbeider plan for praksisperioden, med utgangspunkt i læringsmål. Planen skal inneholde læringsmål, fokusområder for ukene i praksis og aktuelle læringssituasjoner. Planen skal også angi tidspunkt for veiledninger sammen med praksisveileder og ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( 5–7 ). I tillegg skal den inneholde tidspunkter for midt‐ og sluttevalueringer, studentens turnus, som er jamfør praksisveileders turnus.

Gjennomføre e‐læringskurs «Introduksjonskurs for alle helsefagstudenter», påmelding i læringsportalen.

Veiledning

 • Det skal settes av 45 minutter veiledning mellom praksisveileder og student ukentlig i tillegg til før‐, under‐ og etterveiledning knyttet til konkrete situasjoner ( 6, 9 ).
 • Praksisveilederne og studentene fra alle enhetene møtes 5 ganger i løpet av praksisperioden, der det blir casebasert veiledning (tverrfaglig veiledningsgruppe).
 • Praksisveiledere bør delta på veiledning tilrettelagt fra utdanningsinstitusjonen, både for å bedre og øke studentens fremtidige samarbeidskompetanse og for å bedre samarbeidet mellom praksissted og utdanningsinstitusjon ( 4, 6 ).

Undervisning

Praksisperiodens varighet er 10 uker. Studentene skal ha undervisning 5 ganger (annenhver uke) i løpet av
praksisperioden. Undervisningen gis av fagpersoner fra seksjonens tverrfaglige gruppe, med temaer innenfor tvang,
skjerming, håndtering av aggressive og voldelige pasienter ( 7, 8 ).

Forslag til undervisningstemaer

 • Konflikthåndtering: Teori og praksis uke 2
 • Tvang
 • Syn på psykisk lidelse i akuttpsykiatrisk perspektiv
 • Å etablere relasjoner med pasienter i akuttpsykiatrisk avdeling; relasjonsbygging i kortere perspektiv
 • Ergoterapi og sosionom i akuttpsykiatrisk seksjon
 • Metoder for hvordan samtale med pasienter i krise
 • Psykoseproblematikk
 • Rus & Psykiatri i akuttpsykiatrisk seksjon
 • Brukermedvirkning

Referanser

 1. Kunnskapsdepartementet. Forskrift til rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid. 1.12.2005. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1384
 2. Helse‐ og omsorgsdepartementet. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). 01.07.2001. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
 3. Helse‐ og omsorgsdepartementet. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). 01.01.2001. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
 4. Mann, E. Supervision and Mentoring within Health Teams. The Joanna Briggs Institute 2013
 5. Caspersen J, Kårstein A. Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. NIFU rapport 14, 2013. Oslo: NIFU. Tilgjengelig fra: http://www.nifu.no/publications/1024031/
 6. Vatne M, Sjølie H, Allworthy G. Prosjektsamarbeid mellom høgskole og praksis. En kilde til gjensidig engasjement og læring. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning 2008; 10 (2); 29‐43
 7. Granerud A. Videreutdanning i psykisk helsearbeid, tverrfaglig styrke eller faglig usikkerhet? Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Norske høgskoler. Vård i Norden 2003; 23 (69): 48‐51.
 8. Allen C. Peers and partners: a stakeholder evaluation of preceptorship in mental health nursing. Nurse Res 2002; 9 (3); 68‐84.
 9. Saarikoski M. Mentor relationship as a tool of professional development of student nurses in clinical practice. The International Journal of Psychiatric Nursing Research 2003; 9 (1); 1014‐24.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Thorbjørn Harald Sundin.

Forfatter(e):
Mirjam Wold, Hanne M. Ekroll, Elisabeth Hoddevik, Sølvi Johansen og Lars Løvhaug.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/studentpraksis-tverrfaglig-videreutdanning-i-psykisk-helsearbeid)