Suprapubisk kateter (SPK) – innleggelse, skifte, stell og seponering

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
3.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter med behov for suprapubisk kateter

Hensikt og omfang

 • Sikre kunnskapsbasert praksis og sykepleie til pasienter som skal ha suprapubisk kateter (SPK) i forbindelse med innleggelse, stell, skifte og seponering.
 • Oppnå god blæretømming og få kontroll over urinproduksjonen.
 • Forebygge komplikasjoner som urinveisinfeksjon, blødning, sårinfeksjon, tett kateter, lekkasje langs kateteret og hindre at kateteret faller ut.
 • Sikre at pasient får skriftlig informasjon om observasjon og stell av SPK etter at det er innlagt og at pasient/pårørende vet hvor de skal henvende seg ved ev. problemer.

Indikasjoner

(bestemmes av lege) (1, 7, 15)

 • Akutt eller kronisk urinretensjon
 • Behov for å få tømt urinblæren men det er vanskelig, umulig eller ikke ønskelig å kateterisere urethralt

Kontraindikasjoner

(1)

 • Nyretransplanterte
 • Kreft i urinblæren
 • Antikoagulasjonsbehandling - INR bør være mindre enn 1,5 (normalverdi 0,8 – 1,2)
 • Infeksjon i bukvegg
 • Tidligere bukkirurgi og ev. fremmedlegemer i suprapubisregionen

Ansvar

 • Fagdirektøren har ansvar for at prosedyrene er oppdatert.
 • Avdelingsleder har ansvar for at prosedyrene er tilgjengelige og kjent i avdelingen, og at personalet har ferdigheter, kunnskaper og utstyr til å gjennomføre den.
 • Sykepleier som assisterer ved innleggelse, som skifter, steller og seponerer SPK har et selvstendig ansvar for å gjennomføre prosedyrene slik de er beskrevet (16).
 • Alt helsepersonell som har ansvar for pasient med SPK og som håndterer SPK har eget ansvar for å holde seg faglig oppdatert (16).
 • Nyansatte og vikarer skal ha opplæring av erfaren sykepleier som kan prosedyren (4, 8).

Fremgangsmåte

Utstyr

Utstyr Innleggelse Skifte Stell Seponering
Sterilt vaskesett med tupfere X      
Sterile kompresser X   X X
Sterilt katetersett   X    
Sterilt skiftesett     X X
SPK-sett /punksjonssett med insisjonskniv (Ch. etter ordinasjon) X      
10 ml sprøyte X X 2   X
Sterilt vann til å fylle i kateterballongen X X    
Silikonkateter (Ch. etter ordinasjon)   X    
Suturkniv       X Ev.
Opptrekkskanyle X      
Subcutan kanyle X      
Intramuskulær kanyle 21 G, lang, 0,80 x 80 mm X      
Sterile hansker X X    
Rene hansker      X  X
Sterilt splittlaken/hull-laken  X  X    
Urinpose og elastiske festebånd  X  X    
Kateterventil/kran  Ev.  Ev.    
Bandasje  X  X  X
Steril splittkompress  X  X  X  
Tape  X  X  X  X
Huddesinfeksjonsvæske (Klorhexidinsprit 5 mg/ml) (spør om ev. allergi før bruk)   X      
Lokalbedøvelse (Lidocain/Xylocain 10 mg/ml) (spør om ev. allergi før bruk)   X      
NaCl 9 mg/ml og 60 ml sprøyte for ev. blæreskylling  X  X    
Ev. steril saks  X  X  X  
Rent arbeidstøy eller plastforkle  X  X  X  X
Pussbekken    X    X
Steril strips        Ev.
Gel (Xylocain 2 %) (spør om ev. allergi før bruk)     X    X
Desilitermål/litermål  X      

Innleggelse

 • Informer pasienten om prosedyren og fremgangsmåten (16, 17
 • Finn frem utstyret, vask hendene, ha rent arbeidsantrekk og plastforkle (2, 3, 14)
 • Vask bordet/underlaget med desinfeksjonssprit og dekk opp utstyret
 • Pasienten bør ligge i flatt ryggleie på rent underlag
 • Pasienten må ha full blære, minimum 300 ml. Ev. kontroller med blæreskanner eller ultralyd (1)
 • Ev. hårklipp hvis mye behåring ved innstikkstedet
 • Ta på sterile hansker
 • Spør om pasienten er allergisk før huddesinfeksjon med klorhexidin benyttes (10, 11) (Se Råd og anbefalinger) (lenke til Oslo Universitetssykehus)
 • Huddesinfeksjon over symfysen/på magen (2)
 • Legg sterilt splittlaken/hull‐laken over innstikkstedet
 • Spør også om pasienten er allergisk for lokalbedøvelse lidokain før det skal brukes
 • Lege setter lokalanestesi, lidokain (Xylocain «AstraZeneca» 10 mg/ml) og legger inn kateteret etter anvisning fra leverandør (1)
 • Bruk helst ballongkateter for å unngå å måtte sy kateteret fast til huden (1)
 • Ikke legg kateteret i en hudfold (Obs! adipositas). Det øker faren for sårinfeksjon og irritasjon rundt innstikkstedet (1)
 • Koble kateteret til urinpose eller kateterventil/kran (12) (Se Råd og anbefalinger)
 • Hvis kateteret er koblet til urinpose skal posen alltid være plassert under blærens nivå (2, 3, 4, 5, 13, 14) (se Råd og anbefalinger) (lenke til Oslo Universitetssykehus)
 • Fest steril splittkompress rundt innstikkstedet
 • Mål urinmengden og dokumenter både volumet og urinens utseende
 • Fikser kateteret for å unngå drag i kateter/drenasjesystem (3, 4, 5, 6, 8, 13, 14)
 • Dokumenter dato, indikasjon for kateterisering, katetertype, kateterstørrelse og antall ml væske (sterilt vann eller sterilt vann med glycerin) fylt i kateterballongen (13, 14)
 • Gi pasienten skriftlig informasjon om kateterstell og observasjon av SPK (lenke til Oslo Universitetssykehus) (1, 2, 13, 14)

Stell og observasjoner etter innleggelse

 • Håndhygiene før og etter stell. Ha rent arbeidsantrekk, plastforkle og bruk rene hansker (2, 3)
 • Sørg for at det er fri drenasje (pose under blærenivå, ikke knekk på slangen, tøm posen regelmessig, tett kateter?) (2, 3, 4, 5, 8, 14)
 • Hold drenasjesystemet lukket (2, 3, 4, 5, 6, 8, 14)
 • Blødning? (ved innstikkstedet, i urinen, fra urethra) (1)
 • Smerte? (mer enn forventet smerte, forverring, spesielt med tanke på skade av indre organer, blæreperforasjon, tarm) (1)
 • Infeksjon? (puss, slim,vaske fra åpningen og utover med sterilt saltvann) (2)
 • Bandasjen skiftes hvis den er fuktig og /eller blodig med aseptisk teknikk (2)
 • Sjekk at kateteret er fiksert eller festet for å unngå drag i kateter/drenasjesystem (3, 8, 13, 14)
 • Dokumenter daglig behovet for fortsatt å ha inneliggende kateter og vurder om det kan fjernes (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14)
 • Bruk kontrollskjema daglig for å unngå komplikasjoner pga kateterbruk (18). Bruk skjema Kontrollskjema når pasienten har suprapubisk urinkateter (word, 159 KB).

Skift

 • Sykepleier som skal skifte SPK må ha spesialkunnskap om prosedyren (1, 4, 8)
 • Informer pasienten om prosedyren og fremgangsmåten (16, 17)
 • Finn frem utstyret, vask hendene, ha rent arbeidsantrekk og plastforkle (2, 3)
 • Vask bordet/underlaget med desinfeksjonssprit, dekk opp utstyret og gjør alt klart før du fjerner kateteret
 • Pasienten bør ligge i flatt ryggleie på rent underlag
 • Ta på rene hansker
 • Ev. fyll blæren med 100–200 ml sterilt saltvann før kateteret fjernes (det kan bli lekkasje, dekk med håndkle, papir, plastunderlag)
 • Tøm kateterballongen med 10 ml sprøyte. Kontroller at volumet stemmer med det som ble satt inn (13, 14)
 • Vask med sterilt saltvann rundt kateteret og fyll evt. litt Xylocain gel 2 «AstraZeneca» % inn i kanalen langs kateteret før det fjernes
 • Be pasienten trekke pusten inn, så puste ut og på utpust trekkes kateteret ut
 • Ta på sterile hansker og vask rundt innstikkstedet med sterilt saltvann (vasketeknikk, fra åpning og utover)
 • Dekk til rundt innstikkstedet med sterilt splittlaken
 • Fyll ca 5 ml Xylocain gel «AstraZeneca» 2% i kanalen der kateteret skal legges inn (husk: spør pasienten om evt. allergi før bruk av Xylocain gel)
 • Dekk katetertuppen med litt Xylocain gel «AstraZeneca» 2 %
 • Før kateteret forsiktig inn i urinblæren og se at urin kommer ut av kateteret
 • Fyll kateterballongen med antall ml sterilt vann som er anbefalt på kateteremballasjen
 • Koble drenasjesystemet til kateteret, enten urinpose eller kateterventil/kran, ved langtidsbruk kan kateterventil være å foretrekke (1, 12) (Se Råd og anbefalinger)
 • Fest steril kompress rundt innstikkstedet og fikser kateteret for å unngå drag i kateter/drenasjesystem (3, 13, 14)
 • Dokumenter dato, indikasjon for kateterisering, katetertype, kateterstørrelse og antall ml væske (sterilt vann eller sterilt vann med glycerin) fylt i kateterballongen (14)
 • Gi pasienten skriftlig informasjon om kateterstell og observasjon av SPK (lenke til Oslo Universitetssykehus) (1, 2, 14, 17)

Seponering

 • Informer pasienten om prosedyren og fremgangsmåten (16, 17)
 • Informer pasienten om at det kan sive litt urin ut på magen/i bandasjen etter kateterfjerning
 • Vask bordet/underlaget med desinfeksjonssprit og dekk opp utstyret
 • Pasienten bør ligge i ryggleie på rent underlag
 • Finn frem utstyret, vask hendene, ha rent arbeidsantrekk og plastforkle (2, 3)
 • Ta på rene hansker
 • Ha med suturkniv og pinsett hvis kateteret er suturert fast
 • Vask rundt kateteret med sterilt saltvann og fyll evt. noen ml Xylocain gel 2% «AstraZeneca» inn i kanalen langs kateteret før fjerning
 • Tøm kateterballongen med 10 ml sprøyte. Kontroller at antall ml stemmer med det som ble satt inn (13, 14)
 • Be pasienten trekke pusten inn, så puste ut og på utpust trekkes kateteret ut. Legg det i pussbekkenet.
 • Komprimer over innstikkstedet med steril kompress
 • Fest ev. steril strips og en steril bandasje over innstikkstedet
 • Gi skriftlig informasjon til pasienten om hva som skal observeres etter kateterfjerning (lenke til Oslo Universitetssykehus) (14, 16, 17)

Avvik eller dissens

Prosedyren kan avvikes ved nødsituasjoner/akuttsituasjoner.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Fellesprosedyre utarbeidet av de tidligere foretakene Aker Universitetssykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet 2011.

Revidert i august og september 2015. Oppdateringene har fulgt kravene for utarbeidelse av fagprosedyrer etter AGREE-metoden.

Revidert i juni 2017. Tillegg revidert kontrollskjema februar 2017.

Definisjoner

Suprapubisk kateter (SPK) – urinkateter lagt inn i blæren via et lite snitt i bukveggen like over symfysen

Aseptisk teknikk – Bruk av sterilt utstyr med «non‐touch» teknikk, dvs. ha en arbeidsmetode som hindrer tilføring av mikrober (2)

Fiksere – Feste

Seponere – Fjerne

Referanser

 1. Harrison SCW. Lawrence TL. Morley R. Pearce I. Taylor J. British association of urological surgeons` suprapubic catheter practice guidelines. BJU Int. 2011;107(1):77‐85.
 2. Loveday HP. Wilson JA. Pratt RJ. Golsorkhi M. Tingle A. Bak A. Browne J. Prieto J. Wilcox M. epic3: National evidencebased guidelines for preventing healthcare associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect 2014; 86 Suppl1:1‐70.
 3. Gould CV. Umscheid C.A. Agarwal R.K. Kuntz G. Pegues D.A. HICPAC Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for prevention for catheter ‐ associated urinary tract infections 2009; http://www.cdc.gov/hicpac/cauti/001_cauti.html (08.09.2015).
 4. Hooton T.M. Bradley S.F. Cardenas D.D. Colgan R. Geerlings S.E. Rice J.C. Saint S. Schaeffer A.J. Tambayh P.A. Tenke P. Nicolle L.E. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter‐associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2010; 50 (5): 625‐663.
 5. Lo E, Nicoll LE, Coffin SE, Gould C, Maragakis LL, Meddings J et al. Strategies to Prevent Catheter‐Associated Urinary Tract Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infection Control and Hospital Epidemiol 2014;35(5):464‐479. Strategies to prevent catheter‐associated urinary tract infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008 Oct; 29 Suppl 1: S 41-50. 
 6. Helse Sør‐Øst nettside for smittevern. Infeksjon/Nosokomiale urinveisinfeksjoner (08.09.15.
 7. Schaeffer AJ. Richie JP. Collins KA. Placement and management of urinary bladder catheters. I: UpToDate (version 17.0.). Hentet sept 2015 fra http://www.uptodate.com/contents/placement‐and‐management‐of‐urinary‐bladder‐catheters .
 8. Schaeffer AJ. Richie JP. Collins KA. Complications of urinary bladder catheters and preventive strategies. I: UpToDate (version 9.0). Hentet sept 2015 fra http://www.uptodate.com/contents/complications‐of‐urinary‐bladder‐catheters‐and‐preventivestrategies.
 9. Fekete T. Catheter‐ associated urinary tract infection in adults. I: UpToDate (version 14.0). Hentet sept 2015 fra http://www.uptodate.com/contents/urinary‐tract‐infection‐associated‐with‐urethral‐catheters.
 10. Guttormsen AB. Harboe T. Pater G. Florvaag E. Anaphylaxis during anaesthesia. Tidsskr Nor Laegeforen. 2010;130 (5): 503‐506.
 11. Stålenheim G. Blömstrom P. Venemalm L. Chlorhexidine caused anaphylactic reaction. Not only drugs should be considered in the investigation of allergy, according to a case report. Läkartidningen 2010; 13‐19;107(1‐2):37‐38.
 12. van den Eijkel E. Griffiths P. Catheter valves for indwelling urinary catheters: a systematic review. Br J Community Nurs. 2006;11(3):111‐2, 114.
 13. Geng V. Cobussen‐Boekhorst H. Farrell J. Gea‐Sánchez M. Pearce I. Schwennesen T. Vahr S. Vandewinkel C. European Association of Urology Nurses (EAUN) 2009; Catheterisation. Indwelling catheters in adults Urethral and Suprapubic. Hentet april 2012 .(08.09.15).
 14. Folkehelseinstituttet 2013. Smittevern 21: Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner: Nasjonal veileder.
 15. Healy EF, Walsh CA, Walsh SR. Suprapubic versus transurethral bladder catheterization following pelvic surgery. CurrOpin Obstet Gynecol 2013;25(5):410‐413.
 16. Helsepersonelloven §4 og §10 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven (08.09.15)
 17. Pasientrettighetsloven § 3‐2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=pasientrettighetsloven (08.09.15)
 18. A. Fredriksen. Kateterisering av de nedre urinveiene. Oslo: Akribe Forlag 2002.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Arnhild Fredriksen, Susann Bakke, Martine Bengtsson, Lars Magne Eri, Nina Jørgensen.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/suprapubisk-kateter-spk-voksne-innleggelse-skifte-stell-og-seponering)