Transport av respiratorpasienter – intrahospitalt

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og sykepleiere som deltar i intern transport av respiratorpasient.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter som behandles med respirator

Hensikt og omfang

Transport av respiratorpasienter kan medføre forverring av pasientens tilstand (1,2). Systematisk planlegging og gjennomføring reduserer risikoen for uønskede hendelser (1,3, 4). Bruk av tilpasset sjekkliste er anbefalt (1,3).

Prosedyrens formål er å forebygge/redusere uønskede hendelser under transport relatert til menneskelig svikt eller utstyrssvikt, og iverksette tiltak for å ivareta pasientsikkerheten.

Indikasjoner for intern transport er:

 • Utredning
 • Behandling
 • Kontroll
 • Intern overflytting

Prosedyren gjelder for transport av voksne respiratorpasienter i sykehus, og omfatter ikke pasienter på hjemmerespirator. Prosedyre og sjekkliste kan også brukes ved transport av ikke‐intuberte pasienter.

Gjelder ikke for transport mellom sykehus.

Ansvar

Fagdirektøren har ansvar for at klinisk styrende dokumentasjon er oppdatert.
Avdelingsleder har ansvar for at klinisk styrende dokumentasjon er tilgjengelig og kjent i avdelingen.

Leger og sykepleiere som deltar i intern transport av respiratorpasient.

Fremgangsmåte

Identifisere risikofaktorer

 • PEEP over 5 (5)
 • FiO 2 over 0,5 (4)
 • Inotropi/ustabil hemodynamikk (1,4,6,7)
 • Høyt intrakranielt trykk (ICP) (1,6)
 • Komplekst sykdomsbilde/komplekse skader (SAPS) (1)
 • Ved forverring av pasientens tilstand skal det verifiseres med ansvarlig lege om indikasjonene for transport fortsatt er tilstede (1).

Før transport

 • Avklar med mottaksavdeling at de er forberedt på å ta imot pasienten
 • Det er anbefalt at lege følger pasienter som er intuberte og/eller ustabile sirkulatorisk, sammen med minst en sykepleier (8). Ansvarlig lege skal beslutte om lege skal være med på transporten.
 • Bruk sjekkliste for transport av respiratorpasienter (PDF, 56 KB) (1, 3).

Pasient

 • Sikre endotrakealtube/trakealkanyle (7)
 • Vurder behov for fjerning av slim i tube, og behov for å ta med transportsug (7)
 • Sikre sentrale og perifere innganger (3)
 • Stabiliser pasienten respiratorisk og sirkulatorisk i størst mulig grad før transport (1, 3, 7)
 • Test om pasienten tåler å legges i flatt leie (9)
 • Sikre eventuelle sonder og dren (7)
 • Vurder om pasienten er optimalt smertelindret og sedert (3)

Medisinsk teknisk utstyr og medikamenter

 • Kontroll av ventilasjonsbag, PEEP‐ventil og O2 kolbe (3)
 • Transportrespirator/stasjonær respirator, manuell ventilering anbefales ikke (7).
 • Vurder bruk av kapnograf (7, 10).
 • Overvåkning: koble fra overvåkingsutstyr som ikke er påkrevet under transport, minimum BT, puls og saturasjon (7)
 • Begrens antall infusjonspumper, plasseres praktisk og vurder om infusjoner kan stoppes før transporten (3)
 • Ekstra medikamenter til pågående infusjoner (7)
 • Vurder behov for ekstra intravenøse væsker eller blodprodukter (3)
 • Hvis aktuelt: stoppe ernæring og insulininfusjon
 • Komplett akuttsekk/transportbag (7)

Under transport

 • Kontroller posisjon av endotrakealtube/trakealkanyle, monitoreringsutstyr og eventuelle dren før og etter forflytning (3)
 • Vitale data (blodtrykk, puls og saturasjon), analgesibehov og sedasjonsnivå overvåkes kontinuerlig (3)
 • Ryggleie med elevert hodeende 30 grader dersom dette ikke er kontraindisert (11), vurder om pasienten bør legges på «traumemadrass/traumebrett»
 • Ansvarlig lege/sykepleier har hovedansvaret for pasienten under transport og ved alle forflytninger.
 • Dokumentasjon: observasjonskurve hvis aktuelt
 • Dekke til pasienten under transporten

Etter transport

 • Kontroll av tubeleie og respiratorinnstillinger (3)
 • Kontroll av posisjon av sentrale innganger (3)
 • Koble til ev. frakoblede infusjoner
 • Kontroll av alarmgrenser på overvåkingsutstyr
 • Gjør en klinisk vurdering av pasienten (respirasjon, sirkulasjon, bevissthet)
 • Blodgass 20 minutter etter ankomst seksjonen (12)
 • Etterfyll og klargjør akuttsekk/transportbag etter prosedyre

Avvik eller dissens

Ved akutte situasjoner kan det bli nødvendig å avvike fra prosedyren.

Definisjoner

SAPS : Simplified Acute Physiology Score

Referanser

 1. Fanara F, Manzon C, Barbot O, Desmettre T, Capellier G. Recommendations for the intra‐hospital transport of critically ill patients. Critical Care 2010; 14: R87.
 2. Zuchelo LT, Chiavone PA. Intrahospital transport of patients on invasive ventilation, cardiorespiratory repercussions and adverse events.Journ Bras Pneumol 2009; 35 (4): 293‐294.
 3. Brunsveld‐Reinders, A et al. A comprehensive method to develop a checklist to increase safety of intra‐hospital transport of critically ill patients. Critical Care 2015 19:214. DOI 10.1186/s13054‐015‐0938‐1.
 4. Lahner D, Nikolic A, Marhofer P, Koinig H, Germann P, Weinstabl C, Krenn CG. Incidence of complications in intrahospital transport of critically ill patients ‐ experience in an Austrian university hospital. Wien Klin Wochenschr. 2007; 119 (13‐14): 412‐6.
 5. Kue R et al. Adverse clinical events during intrahospital transport by a specialized team: a preliminary report. Am J Crit Care 2011 Mar; 20 (2): 153‐162.
 6. Papson JP, Russel KL, Taylor DM). Unexpected events during intrahospital transport of critically ill patients. Acad Emerg Med. 2007; 14 (6): 574‐7
 7. Quenot J. Intrahospital transport of critically ill patients (excluding newborns) recommandations of the Societe de Reanimation de Langue Francaise. Annals of Intensive Care 2012 2:1.
 8. Meneguin S et al. Characterization of the intrahospital transport of critically ill patients. Acta Paul Enferm. 2014;27 (2):115‐9.
 9. Berube M et al. Impact of a preventive programme on the occurence of incidents during the transports of critically ill patients. Intensive and critcal care nursing 2013 29,9‐19.
 10. Walsh BK et al. Capnography/Capnometry during mechanical ventilation: 2011. Repiratory Care April 2011, vol 56 nr 4.
 11. Schwebel C et al. Safety of intrahospital transport in ventilated critically ill patients: a multicenter cohort study. Critical Care Medicine 2013; 41:1919‐1928.
 12. Mazza BF, Amaral JL, Rosseti H, Carvalho RB, Senna AP, Guimaraes HP, Machado FR (2008). Safety in intrahospital transportation: evaluation of respiratory and hemodynamic parameters. A prospective cohort study. Sao Paulo Medical Journal; 126 (6): 319‐22.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Cecilie Bræin Nilsen, ledende spesialsykepleier fag, leder av gruppen, Generell intensiv 2 RH, Postoperativ og int.avd., Akuttklinikken, OUS - Anita Kristin Gabrielsen, fagutviklingssykepleier, veileder, Postoperativ og intensivavd., Akuttklinikken, OUS - Britt Loe, intensivsykepleier, Postoperativ seksjon US, Postoperativ og intensivavd., Akuttklinikken, OUS - Kjell Olafsen, intensivlege, Avd. for Anestesiologi US, Akuttklinikken OUS..

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/transport-av-respiratorpasienter-intrahospitalt)