Unaturlig barnedød – i eller utenfor sykehus

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Ulike gruppe helsepersonell og eventuelt andre som ivaretar oppfølgingen av døde barn som kommer til sykehus.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Barn

Hensikt og omfang

Formålet med prosedyren er å klargjøre for de ansatte hvilke undersøkelser, rutiner og omsorg skal ivaretas når barn kommer døde inn til sykehuset, eller dør unaturlig i sykehuset, og hvordan de pårørende skal involveres og informeres (1). Prosedyren skal oppfylle lovverkets krav til håndtering av barnet, og pårørends behov for oppfølging og informasjon i situasjonen. Prosedyren skal også møte de medisinskfaglige utfordringer knyttet til situasjonen.

Prosedyren gjelder for ansatte som skal motta og håndtere oppfølgingen av døde barn som kommer inn til sykehuset, eller som dør plutselig og uventet i sykehus, samt deres pårørende. Prosedyren gjelder også for ansatte i de avdelinger som deltar i kartleggingen av årsaken til at barnet døde (2, 3). Prosedyren inkluderer alle barn som dør plutselig og uventet - i eller utenfor sykehus. Stell av barnet og omsorg til pårørende og søsken er beskrevet i egne prosedyrer. Videre er det en egen prosedyre for ulike religioners syn; døde, stell, obduksjon og organdonasjon.

Med henblikk på barn som dør i sykehus, vil prøver og undersøkelser som skal rekvireres måtte diskuteres i hvert enkelt tilfelle ut fra diagnose/tentativ diagnose og den behandling som er gitt. I sykehusovergripende prosedyre som beskriver håndtering av ev. involvert medisinsk teknisk utstyr, skal meldeplikten til medisinsk teknisk avdeling og «frysing av utstyr» særlig vektlegges (4).

Ansvar

Barne- og ungdomsklinikkens leder har ansvar for at prosedyren til enhver tid er oppdatert.

Avdelingslederne er ansvarlige for at prosedyren er implementert. 

Vakthavende overlege er ansvarlig for gjennomføringen av prosedyren. 

Vakthavende lege og sykepleier har ansvar for at prøver, undersøkelser, omsorg, informasjon og stell bli gjennomført i henhold til prosedyren.

Fremgangsmåte

Forberedelser – når et barn er meldt

Avtal kontaktpersoner/oppfølgingsteam, minimum 1 lege og 1 sykepleier. 

Foreldre og søsken bør ikke være alene når undersøkelsen av barnet gjøres (5). En person bør ha pårørende som sitt hovedansvar. 

Hvis søsken, bør det være en sykepleier ekstra da søsken har egne behov, se egne prosedyrer.

Det er ønskelig at samme team følger opp ved senere kontakt (6, 7, 8). 

Ved dødsfall utenfor sykehus bør pårørende oppfordres til å følge barnet til mottagelse/ barneavdeling. Dersom bare en av foreldrene er tilstede, skal øvrige pårørende varsles/tilkalles. 

Søsken bør være sammen med foreldrene på sykehuset.

Mottak av barn og pårørende

Under pågående resuscitering/prøvetaking av barnet bør pårørende få et eget rom hvor de kan oppholde seg. 

Det bør være undersøkende lege som, etter avsluttende resuscitering, formidler dødsbudskapet til familien (6, 8, 9). 

Barnet innskrives som pasient, og det opptas vanlig journal.

Pårørende gis informasjon og omsorg og de får inngående informasjon og forklaring om hva som vil skje de nærmeste timene (8).

Undersøkelser av barnet

 (9, 10, 11, 12)

 1. Evt ytre tegn på sykdom/skade – dokumenteres ved beskrivelse + foto. Legg ved en linjal med cm-mål når foto tas. Ta oversiktsbilde av barnet med tallmarkeringer på funn slik at eventuelle detaljbilder kan lokaliseres via tallene. Dersom det er rent blod eller blodig skum fra nese/munn skal dette dokumenteres ved beskrivelse eller foto. Det skal ikke vaskes bort unntatt når det er absolutt nødvendig av hensyn til de pårørende. Det er svært vesentlig at eventuelle funn som gjøres ved undersøkelsen av barnet ikke blir meddelt de pårørende før dødsårsaken er endelig klarlagt (etter obduksjon).
 2. Rektaltemperaturen måles ved innkomst.
 3. Beskriv dødsstivhet og dødsflekkenes lokalisasjon. Er det dødsflekker både foran på mage, i ansiktet og på ryggen? 
 4. Klær barnet har på seg ved ankomsten, skal spares og legges i plast (papir) pose. Medfølger barnet til rettsmedisinsk obduksjon (9). 
 5. Vask og stell av barnet skal gjøres ETTER at obduksjonen er foretatt. Se prosedyre for Stell av barn ved uventet dødsfall.

Supplerende undersøkelser
(9, 10, 11)

 1. Spinalvæske: Celler, glukose, protein. Dyrkning (bakterier). Film array (PCR- multiple vira og bakterier)
 2. Blod: Dyrking (bakterier). PCR-virus (entero, parecho, HHV6, EBV, CMV, Parvo B19)
 3. Nasofarynxaspirat. Dyrking (bakterier). PCR (Entero, RS, Influensa A&B, Adeno, Rhino, Humant metapneumo virus, pertussis, Mycoplasma pneumoniae)
 4. Halsprøve og trakealsekret til bakteriell dyrkning
 5. CRP 
 6. Røntgen totalskjelett –bildene sendes med barnet til obdusenten (9, 10)

Undersøkelser VI-IX gjøres lokalt og resultatene sendes umiddelbart til obdusenten. JOURNALEN følger barnet til obduksjon.

Sykehuset mottar normalt den endelige obduksjonsrapporten innen 3-12 måneder, men en foreløpig konklusjon meddeles telefonisk samme dag som obduksjonen finner sted. Dersom den endelige rapporten ikke er ankommet innen 3 måneder skal den etterlyses av avdelingsleder. Se ev. sjekkliste for dette som bør finnes i lokale systemer.

Melderutiner

 1. Barn som dør av ukjent årsak plutselig og uventet, skal innlegges i barneavdeling. Barnelege skal varsle politiet og politiet skal begjære rettsmedisinsk obduksjon (Helsetilsynets rundskriv IK 22/92) (4). 
 2. Politiet varsles (Melding om unaturlig dødsfall, HPL § 36; Rundskriv Riksadvokaten 1991 R 2420/89). Dødsstedsundersøkelse med informert samtykke (Helsetilsynets rundskriv IK 22/92) (4). Alle skal gis et tilbud om dødsstedsundersøkelse. Samtykkeerklæring må fylles ut. Det er frivillig med dødstedsundersøkelse på barn > 4 år.
 3. Melding om samtykket dødsstedsundersøkelse skal meldes dødsdagen til Rettsmedisiner har døgnberedskapsvakt og bør varsles, tlf 46913734. Koordinator for dødsstedsteamet har telefonnummer 94132957 (til politi som er med på dødsstedsundersøkelse). Telefonnr. gjelder for OUS og Oslo-området.
  Når barn innkommer etter plutselig uventet død utenfor sykehus, varsles leder i barneavdelingen senest påfølgende dag.
 4. Ved uventet dødsfall i sykehus varsles avdelings- og klinikkleder umiddelbart. Videre varsling i linjen til adm dir. og evt til informasjonsavdelingen. Ekstern meldeplikt ivaretas etter gjeldende rutiner (Helsetilsynet og DSB) (4).
 5. Dersom det er mistanke om dødsfall pga vold/overgrep og det finnes mindreårige søsken i familien- varsles barnevernet/barnevernsvakten (for å sikre søsken). 
 6. Saken registreres i avvikssystemet selv om det ikke er holdepunkter for avvik.

Oppfølging

(6 ,7, 8, 9, 11,13)

Det er sykehusets primæransvar å sikre videre oppfølging enten ved sykehuset og/eller i primærhelsetjenesten (Helsedir. Rundskriv nr IK-22/92) (4).  Med videre oppfølging menes aktivt å tilby etterlatte informasjon og oppfølging etter at begravelsen har funnet sted (8). Se Plan for ettersamtale.

Kasuskonferanse avholdes etter avsluttet post mortem vurdering på Rettsmedisinsk Institutt. Ansvarlig lege på barneavdeling innkalles.

Barn som dør uventet/unaturlig i sykehus

(4)

Dokumentasjon av forløpet gjøres umiddelbart etter dødsfallet (lege, spl). Alt medisinsk teknisk utstyr «fryses». Obs: Ikke slå av monitor uten å vite at monitorering av forløpet er lagret.

Med teknisk utstyr skal være ferdig kontrollert av Medisinsk teknisk avdeling før det igjen settes i bruk. 

Invasivt utstyr (kateter, endotrachealtube etc) skal forbli i pasienten fram til obduksjon. 

Umiddelbar melding til nærmeste leder i avdelingen som igjen melder i linjen til sykehusleder. Melding til det lokale helsetilsyn telefonisk fulgt av skriftlig melding.

Melding til politiet som gjør vedtak om evt obduksjon (barn som dør uventet/unaturlig bør/skal obduseres). 

Melding til DSB (Direktoratet for Samfunssikkerhet og beredskap), ev. gjennom lokal medisinsk teknisk avdeling. 

Omsorg- og oppfølging følger samme rutiner som ved barnedødsfall utenfor sykehus. 

Kvalitetsindikatorer

100% av alle barna skal obduseres innen 48 timer.

Alle foreldre skal ha oppfølging ordnet ved sykehuset eller i primærhelsetjenesten. 

Stell av barnet: Stell av barnet med hensyn til muslimsk kulturelt rituale, informasjon til pårørende, omsorg til pårørende. Se prosedyre for Stell av barn ved uventet dødsfall.

Avvik eller dissens

Dersom det er nødvendig å fravike fra denne prosedyren skal det begrunnes i pasientens journal. Alle unaturlige dødsfall skal registreres i avvikssystemet.

Definisjoner

Barn: 0–18 år

Dødsfall anses unaturlig dersom det kan skyldes:

 • Drap eller annen legemskrenkelse
 • Selvmord eller selvforvoldt skade
 • Ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke o.l.
 • Feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
 • Misbruk av narkotika
 • Ukjent årsak til at døden har inntrådt plutselig og uventet
 • Plutselig uventet barnedød (7, 9, 11)

Referanser

 1. Sudden infant death syndrome (SIDS) By: Engelke Z, Schub T, Pravikoff D, CINAHL Nursing Guide, August 5, 2016.
 2. Mishandling, overgrep eller omsorgssvikt av barn – bekymring, mistanke og melding
 3. Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling
 4. Rundskriv og forskrifter: 
  • I-54/2000 Rundskriv. Meldeplikt til fylkeslegen om betydelig personskader 
  • 1991 R 2420/89 Rundskriv fra Riksadvokaten Riksadvokaten Nr. R.2420/89
  • Helsepersonelloven § 36 Melding om dødsfall 
  • FOR 2000 –12-21 nr 1378 Forskrift om leges melding til politi om unaturlig dødsfall og lignende
  • Dødsstedsundersøkelser
 5. Michael J Corwin, MD Section Editor:Teresa K Duryea, MD Deputy Editor:Alison G Hoppin. Patient education: Sudden infant death syndrome (SIDS) (Beyond the Basics).
 6. Levetown M and the Committee on Bioethics: Communication with Children and Families: From Everyday Interactions to Skill in Conveying Distressing Information. Pediatrics 2008;121; e1441- e1460.
 7. Corwin M J, MD. Patient information: Sudden infant death syndrome (SIDS). UpToDate nov 2017.
 8. National Guideline Clearinghouse Canada: Supporting and strengthening families through expected and unexpected life events. 2014.
 9. Fagrådet i LUB (Landsforeningen uventet barnedød). Krybbedødspermen – rutiner ved mottak og oppfølging av barns død. Revidert 2012.
 10. Cindy Christian, Daniel M Lindberg, Jan E Drutz, Douglas R Nordli, James F Wiley,: Child abuse: Evaluation and diagnosis of abusive head trauma in infants and children. 2017.
 11. Kennedy H.: Sudden unexpected death in infancy. The report of a working group convened by The Royal College of Pathologists and The Royal College of Paediatrics and Child Health. Sept. 2004.
 12. American Academy of Pediatrics 2006 : Distinguishing Sudden Infant Death Syndrome from Child Abuse. Pediatrics 2006 118; 421-427.
 13. Kaunonen M, Tarkka MT, Hautamäki K, Paunonen M. Staff’s experience of death of a child and supporting the family.Int Nurs Rev 2000 Mar: 47(1): 46-52.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Ween Helén Blegen, kvalitetsrådgiver - Grøgaard Jens, overlege - Hjorth-Johansen Elin, fagsykepleier - Janicke Hagen, seksjonssykepleier - Kirsti Egge Haugstad, driftssykepleier.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/unaturlig-barnedod-i-eller-utenfor-sykehus)