Urinretensjon med overfylt urinblære – observasjoner og tiltak i perioperativ fase

Utgitt av:
Universitetssykehuset Nord-Norge

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Alle helsearbeidere som har ansvar for pasienter over 16 år som skal gjennomføre kirurgisk behandling

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter innlagt i sykehus

Hensikt og omfang

Hensikt

 • Øke pasientsikkerheten ved å redusere forekomst av pasienter med overfylt urinblære
 • Bedre ressursutnyttelse ved at prosedyren er samstemt gjennom hele det perioperative pasientforløp

Fremgangsmåte

Ansvarlig sykepleier ved sengepost

 • Tilser at pasienten tømmer urinblæren like før overflytting til operasjonsenhet (1) og dokumenterer tidspunkt på anestesiskjema.

Ansvarlig sykepleier ved operasjonsenhet

 • Kontrollerer dokumentasjon av siste vannlating på anestesiskjema.
 • Utfører blæreskanning og dokumenterer mengde på anestesiskjema av følgende pasienter
  • Ø-hjelpskirurgi (1, 2)
  • Usikker preoperativ blæretømming
  • Benign prostatahyperplasi, tidligere operert i nedre urinveier, nevrologisk sykdom (3, 4)
 • Utfører kateterisering på indikasjon pre- eller peroperativt (5)
  • Urologisk kirurgi eller andre inngrep på organer/vev i tilknytning til urinveiene
  • Operasjoner med forventet lang varighet (dersom tiden fra siste vannlating og til operasjonens slutt overstiger 5 timer)
  • Store væskevolum eller diuretika peroperativt
  • Ved behov for peroperativ måling av diurese
 • Utfører blæreskanning på pasienter uten kateter før overflytting til oppvåkningsenhet/sengepost dersom:
  • Spinal/epidural anestesi (1, 4)
  • Kjent urinretensjon (4)
  • Pasienten vil kunne ha problemer med å samarbeide ved eventuell kateterisering i våken tilstand (personer med demenstilstander, psykisk utviklingshemming etc.)

Ansvarlig sykepleier ved oppvåkningsenhet/sengepost

 • Oppfordrer pasienten til naturlig vannlating
 • Utfører blæreskanning
  • innen 1 time etter ankomst dersom han ikke er i stand til naturlig vannlating
  • etter første naturlige vannlating hos pasienter som har hatt
   • spinal/epidural anestesi (1, 4)
   • tidligere episode med retensjon eller resturin
   • kirurgi i bekkenregion og rygg (4)
 • Utfører kateterisering ved behandlingskrevende urinretensjon eller annen medisinsk indikasjon (5). Ved forbigående og permanente tømningsforstyrrelser er intermitterende kateterisering førstevalg, men kontinuerlig drenasje (KAD) kan også være indisert. KAD seponeres tidligst mulig for å redusere infeksjonsfare. Etter akutt urinretensjon med veldig stort blærevolum kan KAD være indisert for å avlaste urinblæren en periode (5). Kontakt pasientansvarlig lege for individuell vurdering.

Definisjoner

Behandlingskrevende urinretensjon: 

Manglende evne til spontan vannlating ved

 • blærevolum målt med blæreskanner > 500 ml (K), eller
 • smertefull sterk vannlatingstrang ved blærevolum målt med blæreskanner > 200 ml (K)

Referanser

 1. Hansen BS, Soreide E, Warland AM, Nilsen OB. Risk factors of post-operative urinary retention in hospitalised patients. Acta Anaesthesiol Scand. 2011;55(5):545-8.
 2. Joelsson-Alm E, Ulfvarson J, Nyman CR, Divander MB, Svensen C. Preoperative ultrasound monitoring can reduce postoperative bladder distension: a randomized study. Scand J Urol Nephrol. 2012;46(2):84-90.
 3. Barrisford, Steele. Acute urinary retention UpToDate2015 [updated Apr 10, 2015].
 4. Baldini G, Bagry H, Aprikian A, Carli F. Postoperative urinary retention: anesthetic and perioperative considerations. Anesthesiology. 2009;110(5):1139-57.
 5. Fagernes, Sorknes, Lingaas. Veileder om forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner www.fhi.no: Folkehelseinstituttet; 2015 [updated 09.04.15].

K = Konsensus blant urologer ved UNN HF

Utarbeidelse

Utgitt av:
Universitetssykehuset Nord-Norge

Godkjent av:Tore Knutsen.

Forfatter(e):
Hilde Iren Liland, fagutviklingssykepleier Intensiv - Sylvin Thomassen, fagutviklingssykepleier anestesi - Vigdis Moe, fagutviklingssykepleier operasjon - Kirsten Marie Eliassen, fagutviklingssykepleier oppvåkningsseksjonen - Tore Knutsen, avdelingsoverlege urologisk avdeling - Jan Frode Kjensli, bibliotekar UNN HF .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/urinretensjon-med-overfylt-urinbl%C3%A6re)