Ventilatorassosiert pneumoni (VAP) - forebygging - voksne

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og sykepleiere med ansvar for pasienter med behov for invasiv mekanisk ventilasjon

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne intensivpasienter

Hensikt og omfang

Sikre en kunnskapsbasert klinisk praksis som reduserer forekomsten av Ventilatorassossiert Pneumoni (VAP).

En slik praksis vil også gi redusert liggetid på respirator, redusert liggetid i intensivavdelingen, redusert dødelighet relatert til VAP og reduserte kostnader.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Basale tiltak for å forebygge VAP

 • Unngå intubasjon hvis mulig (1, 2)
  • NIV (1)

 • Minimer sedasjon (1-3)
  • Unngå sederende legemidler; spesielt benzodiazepin (1). Daglig vurdering av behovet for legemidler relatert til smerte, agitasjon og delirium (1, 4)
  • Vurder mulighet for ekstubering daglig (Spontane pusteforsøk –SBT) (1, 3)
  • Samkjør SBT med sedasjons-stopp/lette (1)

 • Oppretthold fysisk funksjon (1, 2)
  • Tidlig mobilisering (1, 2)

 • Minimer oppsamling av sekret ovenfor cuffen (1-3)
  • Tube med subglottis sug til pasienter med forventet behov for respiratorbehandling lengre enn 48-72 timer (i praksis er det beskrevet som pasienter med behov for akutt intubering i tillegg til operasjonspasienter som forventes å ha behov for forlenget respiratorbehandling) (1).

 • Elever hode-enden (1-3)
  • 30-45° (1)

 • Vedlikehold av ventilatorkrets (1-3)
  • Skift ved synlig kontaminasjon eller feil. Rutinemessig skift kun mellom pasientene (1). Daglig sjekk av respiratorkretsen for kontaminasjon og feil.

Spesielle tiltak

Regelmessig munnstell med klorhexidin kan redusere forekomsten av VAP, men det er ikke vist at det påvirker respiratortid, liggetid og mortalitet (1, 3).

Lukket sugesystem påvirker ikke forekomsten av VAP eller pasientutkomme og har usikker virkning på kostnader, men anbefales for å minske smittespredning i rommet (1, 3).

Tiltak som ikke har vist å redusere forekomsten av VAP

 1. Magesårprofylakse (1-3) - magesårprofylakse kan øke forekomsten av VAP.
 2. Tidlig tracheostomering (1)
 3. Monitorering av gastrointestinal retensjon (GRV) (1)
 4. Tidlig parenteral ernæring (1)

Definisjoner

Ventilatorassosiert pneumoni-VAP
En pneumoni som oppstår mer enn 48 timer etter oppstart av invasiv mekanisk ventilasjon, og respiratoren var til stede ved diagnosetidspunktet eller dagen før (2, 5, 6).

Pneumoni
Pneumoni diagnostiseres med en kombinasjon av

 •  Røntgenfunn, som nytilkommet infiltrat
 •  Feber og/eller hvite blodceller over 12 eller under 4 (x10E9/L)
 •  Kliniske tegn som; purulent sekret, økende oksygeneringsbehov, «fremmedlyder» ved auskultasjon, hoste/dyspnè
 •  og ev. mikrobiologi svar (5).

Diagnosekriterier
Det anvendes ulike definisjoner på VAP. Ulike kriterier er brukt i studier.

Referanser

 1. Klompas M, Branson R, Eichenwald EC, Greene LR, Howell MD, Lee G, et al. Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35 Suppl 2:S133-54.
 2. Risk factors and prevention of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia in adults [Internet]. 2016 [cited 17.10.2016.]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/risk-factors-and-prevention-of-hospital-acquired-and-ventilator-associated-pneumonia-in-adults?source=search_result&search=vap&selectedTitle=4~92.
 3. National Guideline C. Prevention of ventilator-associated pneumonia. Health care protocol. 2011.
 4. Barr J, Pandharipande PP. The pain, agitation, and delirium care bundle: synergistic benefits of implementing the 2013 Pain, Agitation, and Delirium Guidelines in an integrated and interdisciplinary fashion. Crit Care Med. 2013;41(9 Suppl 1):S99-115.
 5. European Centre for Disease Prevention and Control. European surveillance of healthcare-associated infections in intensive care units - HAI-Net ICU protocol. Protocol version 1.02. In: European Centre for Disease Prevention and Control, editor. Stockholm: ECDC; 20152015.
 6. Clinical presentation and diagnosis of ventilator-associated pneumonia [Internet]. UpToDate. 2016 [cited 17.10.2016.]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-and-diagnosis-of-ventilator-associated-pneumonia?source=search_result&search=vap&selectedTitle=3~92.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Antonija Petosic, intensivsykepleier - Mona Austenå, intensivsykepleier - Merete Irene Schjelderup, intensivsykepleier.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/ventilatorassosiert-pneumoni-vap-forebygging)