Denne metodebeskrivelsen skal sikre gode søk etter litteratur som skal danne det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for fagprosedyren. Målgruppen er bibliotekarer som utfører/veileder/kvalitetsvurderer søk til fagprosedyrer, samt andre som gjør litteratursøk i tilknytning til prosedyrer.

Roller og oppgaver

Prosedyremakere skal fylle ut PICO-skjema med spørsmål for å finne kunnskapsgrunnlag for prosedyren. Det er en fordel om bibliotekaren er involvert i denne prosessen. Det er uansett vesentlig at prosedyremakere og bibliotekar diskuterer PICO-skjemaet og blir enige om relevante søkebegreper før søket gjøres. Bibliotekar kan gjøre søket alene eller sammen med prosedyremakere.

Avgrensinger

Bibliotekarene skal primært bistå med å fremskaffe kunnskapsgrunnlag fra forskningen. Gruppen som utarbeider prosedyren skal selv sørge for at erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap og brukermedvirkning tas med. Bibliotekarene kan eventuelt bistå med søk etter pasienterfaringer.

Fremgangsmåte

PICO og forberedelse til søk

PICO-skjemaet har 3 funksjoner:

 1. Formulere spørsmål
 2. Identifisere og organisere søkeord
 3. Inklusjons- eksklusjonskriterier for utvelgelse av litteratur

I første omgang kan spørsmål og PICO-skjema være forholdsvis overordnede og enkle. Dette er tilstrekkelig for å søke i de øverste nivåene av S-pyramiden (retningslinjer og kliniske oppslagsverk). Etter at man har søkt i retningslinjer og kliniske oppslagsverk, kan det være smart å lage utvidede og mer spesifikke PICO-skjema for å forberede søk i kilder for systematiske oversikter og primærstudier.

Fremgangsmåte

 • Prosedyremakere formulerer spørsmål med PICO.
 • PICO-skjemaet/-ene skal dekke problemstillingen(e) for prosedyren og relevante engelske søkeord for de ulike delene av PICO noteres på skjemaet.
 • I denne fasen kan spørsmål og søkeord være overordnede/enkle, men søkeordene må være på engelsk og inkludere alle relevante synonymer. Man kan også lage utvidet PICO-skjema allerede i denne fasen.
 • Det er en fordel om bibliotekaren kan være med på møtet der PICO-skjemaet utarbeides. Det er uansett vesentlig at prosedyremakere og bibliotekar diskuterer PICO-skjemaet og blir enige om relevante søkebegreper før søket gjøres.
 • Søk gjøres i relevante kilder i prioritert rekkefølge etter S-pyramiden. Følg trinnene i denne metodebeskrivelsen.
 • En del kilder for oppsummert kunnskap er obligatoriske. Finner man svar på spørsmålet i disse og informasjonen er av forholdsvis ny dato (ikke mer en tre år gammel), kan man avslutte søket. Dersom man ikke finner oppsummert kunnskap som tilfredsstiller disse kravene, må man søke i kilder for primærstudier.

Tips: Hvordan finne engelske søkeord?

Søk i retningslinjer og kliniske oppslagsverk

Kilder som er merket med "obligatorisk" skal søkes, andre kilder kan søkes dersom svar på spørsmålene ikke finnes i de obligatoriske kildene eller de anses som spesielt relevante for problemstillingen.

Prosedyrer i Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer 

 • Obligatorisk 
 • Informasjon: Hvis det allerede finnes en tilsvarende prosedyre, bør man vurdere å ta denne i bruk i stedet for å lage en ny. Hvis andre er i gang med tilsvarende prosedyre kan man kontakte gruppen som jobber med prosedyren for å høre om progresjonen i arbeidet og eventuelt tilby seg å bidra. Dette er noe som prosedyremakerne bør gjøre før de setter i gang prosjektet, men ressursen er med på listen sikre at den blir sjekket. I tillegg kan det være relaterte prosedyrer som kan være relevante å se på.
 • Søketips: Se gjennom listene over ferdige og påbegynte prosedyrer.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

 • Obligatorisk
 • Informasjon: Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er normerende og det skal dokumenteres dersom man avviker fra dem. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II.
 • Søketips: Se gjennom listen over nasjonale retningslinjer.

UpToDate

BMJ Best Practice

 • Obligatorisk
 • Informasjon: Kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk. Oppdateres kontinuerlig.
 • Søketips: Se metodebeskrivelse for Søketjenesten.
 • Søk eventuelt også i andre kliniske oppslagsverk, f.eks. DynaMed, Nursing Reference Center eller Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) avhengig av hva biblioteket abonnerer på.

National Guideline Clearinghouse

 • Obligatorisk
 • Informasjon: Inneholder strukturerte sammendrag av engelspråklige retningslinjer, som oftest med lenke til fulltekst av retningslinjen. Har klare inklusjonskriterier for retningslinjene som tas inn.
 • Søketips
  • Innebygget tesaurus utvider søket til også å omfatte relevante varianter/synonymer.
  • Automatisk kombinasjon med AND, OR kan også brukes.
  • Både høyre- og venstretrunkering.
  • Bruk «Advanced» for å begrense på utgivelsesår, aldersgrupper, m.m.
  • Mulig å søke videre i treffliste (Search within).
  • Se full beskrivelse av søkefunksjoner.

NICE Guidance

Informasjon: Kunnskapsbaserte retningslinjer fra National Institute for Health and Care Excellence (UK). Disse finnes også i National Guideline Clearinghouse, men der er det et visst etterslep.

Søketips: Publikasjonene er sortert etter hovedkategoriene «Conditions and diseases», «Public health» og «Treatments, Procedures and Devices». Velger man en av dem, kommer man enten direkte til en liste over publikasjoner eller man får opp nye kategorier og kan klikke seg videre derfra. Det finnes også en søkefunksjon som søker i alle publikasjoner fra NICE. Trefflisten sorteres etter antatt relevans.

Helsebibliotekets retningslinjebase

 • Informasjon: Retningslinjer fra ulike institusjoner og organisasjoner. Bør kvalitetsvurderes med AGREE II.
 • Søketips:
  • Stå på Retningslinjesiden.
  • Velg emne i toppmenyen.
  • Bla gjennom alle retningslinjene under det aktuelle emnet, eller begrens søket ved hjelp av emnemenyen i venstremargen.
  • Velg ev. flere aktuelle emner.

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer

 • Informasjon: Svenske nasjonale retningslinjer. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II.
 • Søketips: Se gjennom listen over Nationella riktlinjer

Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer

 • Informasjon: Danske nasjonale retningslinjer. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II.
 • Søketips: Se gjennom listene under udgivelser, igangværende og kommende.

Center for kliniske retningslinjer

 • Informasjon: Retningslinjer/prosedyrer utarbeidet av dansk helsepersonell. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II.
 • Søketips:
  • Godkendte > Velg tema > Se gjennom listen.
  • Undervejs > Velg tema > Se gjennom listen.
  • I høring > Se gjennom listen.

Spesialistforeninger

Dersom prosedyremakerne selv kjenner til noen aktuelle spesialistforeninger/specialist societies, kan bibliotekaren hjelpe dem med å finne frem til hjemmesider og lete etter retningslinjer. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II.

Søk etter retningslinjer i MEDLINE/PubMed og/eller Embase

 • Informasjon: En del retningslinjer publiseres i tidsskrifter, og det kan derfor være hensiktsmessig å søke etter retningslinjer i disse basene. Retningslinjene bør kvalitetsvurderes med AGREE II. Man kan evt. vente til etter man har søkt etter systematiske oversikter og kommet ned til nivået for primærstudier før man søker etter retningslinjer i disse basene.
 • Søketips:
  • Søk på emne- og tekstord.
  • Kombiner med publikasjonstype/emneord for retningslinjer.
 • PubMed: "practice guideline"[PT] OR "guideline"[PT]
 • Ovid MEDLINE: guideline.pt. OR practice guideline.pt. Vær klar over at når man søker på publikasjonstyper utelukkes de nyeste referansene som ikke er blitt indeksert ennå.
 • Ovid Embase: practice guideline/ Embase har ikke en egen publikasjonstype for retningslinjer. Artikler som er retningslinjer og artikler som handler om retningslinjer kan få emneordet practice guideline.

Søk etter systematiske oversikter

Søk i etter systematiske oversikter (Cochrane Reviews, Other Reviews) og metodevurderinger (Technology Assessments) Cochrane er obligatorisk. Vurder om andre kilder på denne listen også er relevante.

Hvis man finner relevante systematiske oversikter og meta‐analyser, må man se på dato for søk i disse. Dersom det er mer enn tre år siden søket, bør man gjøre søk i CENTRAL (Trials i Cochrane), MEDLINE, Embase (+ evt. andre relevante baser avhengig av fagområde) for enkeltstudier publisert etter at søket som danner grunnlag for den systematiske oversikten ble gjort. Sørg for minst ett års overlapping med tanke på etterslep i databasene.

The Cochrane Library

 • Obligatorisk
 • Informasjon: Delbasene Cochrane Reviews (CDSR),  Other reviews (DARE)  og Tehcnology Assessments (HTA) i The Cochrane Library er de viktigste kildene for systematiske oversikter og metodevurderinger. 
 • Søketips: Søk i Cochrane Reviews (CDSR), Other Reviews (DARE) og Technology Assessments (HTA). Referansene i disse delbasene blir indeksert med MeSH, men det er et visst etterslep. For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av MeSH og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle MeSH-er skal eksploderes eller ikke. Både MeSH og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke er indeksert med MeSH. Når man søker på tekstord, er det som oftest mest hensiktsmessig å søke i Title, Abstracts, Keywords, men i noen tilfeller kan det være smart å søke på noen begreper i All text. Søk på alle synonymer!

Epistemonikos

 • Informasjon: Inneholder systematiske oversikter, oversikter over systematiske oversikter, strukturerte sammendrag av systematiske oversikter og primærstudier (de som inngår i de systematiske oversiktene som er med i basen).
 • Søketips: Se metodebeskrivelse for Søketjenesten og innlegg på SMH-bloggen.

Clinical Evidence

 • Informasjon: Clinical Evidence inneholder systematiske oversikter om effekt av behandling og forebygging av en lang rekke tilstander. Danner bl.a. kunnskapsgrunnlag for BMJ Best Practice.
 • Søketips: Bla gjennom tilstander/conditions for å finne systematiske oversikter på ulike tema. Bruk evt. også tekstordsøk. Forsøk ulike varianter av tekstord.

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet

 • Informasjon: Systematiske oversikter, metodevurderinger (HTA) m.m. fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Publikasjonene er tilgjengelige på Kunnskapssenterets nettside og via BIBSYS.
 • Søketips: Se metodebeskrivelse for Søketjenesten.

PEDro – The Physiotherapy Evidence Database

 • Informasjon: Bibliografisk base med systematiske oversikter, retningslinjer og randomiserte kontrollerte studier (RCT) med relevans for fysioterapi.
 • Søketips:
  • Tekstordsøk kombinert med valg fra nedtrekksmenyer.
  • Automatisk høyretrunkering.
  • Venstretrunkering med * - *natal gir treff på antenatal, prenatal, perinatal, postnatal
  • Mulig å krysse av for kombinasjon mellom søkefeltene med enten AND eller OR.
  • Ikke mulig å kombinere to eller flere begreper med OR inne i et søkefelt.
  • Ikke mulig å kombinere søk fra søkehistorie.
  • Gjør gjerne flere søk for å dekke problemstillingen fullstendig.
  • Se også: http://www.pedro.org.au/english/search-help/

Otseeker – Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence

 • Informasjon: Bibliografisk base med systematiske oversikter, retningslinjer og randomiserte kontrollerte studier (RCT) med relevans for ergoterapi.
 • Søketips:
  • Tekstordsøk kombinert med valg fra nedtrekksmenyer.
  • Frasesøking med anførselstegn.
  • Operatorer AND (automatisk), OR og NOT må skrives med store bokstaver.
  • Mulig å søke med parenteser, eks.: pain AND (arm OR leg)
  • Høyretrunkering med *
  • NEAR søker på ord i nærheten av hverandre (antall ord i mellom oppgis ikke)
  • Ikke mulig å kombinere søk fra søkehistorie.
  • Gjør gjerne flere søk for å dekke problemstillingen fullstendig.
  • Se også: http://www.otseeker.com/Info/AdvancedSearchHelp.aspx

The Campbell Library

 • Informasjon: Systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging.
 • Søketips: Søk på tekstord. Trunkering med * Mulig å begrense til ulike felt. I Advanced search kan man også kombinere flere felt samt søke med operatorer og parenteser. Se også: http://www.campbellcollaboration.org/lib/?go=user_guide

Clinical Queries i PubMed

 • Informasjon: Clinical Queries i PubMed er søkefiltre der man bl.a. kan begrense søket sitt til systematiske oversikter. 
 • Søketips 1: Gå til Clinical Queries. Skriv inn søkeord, trykk på Search – se på treffene under Systematic Reviews. Klikk på See all nederst på siden for å se alle treff. Da får du også opp Search Details som viser hvordan PubMed har søkt.
 • Søketips 2: Gjør et avansert søk med kombinasjon av MeSH og tekstord. Noter nummeret på siste linje (eks. #17). Gå til Clinical Queries, skriv inn nummeret på siste linje fra det avanserte søket og trykk på Search. Klikk på See all nederst på siden for å se alle treff. Da får du også opp Search Details som viser hvordan PubMed har søkt.

Søk etter kvalitetsvurderte enkeltstudier

McMaster PLUS – Pyramidesøk
 • Informasjon: McMasters pyramidesøk er federert søk i flere kilder: UpToDate, BMJ Best Practice, McMaster PLUS-basen, DARE, PubMed Clinical Queries, PubMed.
 • På dette nivået (kvalitetsvurderte enkeltstudier) er vi interessert i å finne innholdet i McMaster PLUS-basen. I den finner vi kvalitetsvurderinger av enkeltstudier (og systematiske oversikter) fra 120 utvalgte tidsskrifter.
 • OBS: Selv om man kan søke i UpToDate, BMJ Best Practice, DARE, PubMed Clinical Queries, PubMed via pyramidesøket, anbefales det å i stedet søke direkte i disse kildene når man gjør søk til kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Søkefunksjonaliteten i pyramidesøket er meget begrenset og man bør heller utnytte de funksjoner som finnes i de enkelte kildene for å gjøre best mulige søk.
 • Søketips: Velg «Lege» fra menyen rett under søkefeltet, det gir et søk uten begrensninger. Gjør forholdsvis enkle tekstordsøk, systemet skal også fange opp synonymer.

Sekundærtidsskrifter

Informasjon: Tidsskrifter som inneholder oppsummeringer og kvalitetsvurderinger av systematiske oversikter og enkeltstudier. Eksempler på tidsskrifter:

Søketips:

 • ACP Journal Club
  • Trunkering med *
  • Mulig å søke med parenteser, f. eks. (dement* or alzheimer*) and hospital*
  • Også søkbar via McMaster PLUS pyramidesøk
 • Evidence-Based-serien fra BMJ Journals
  • Trunkering med *
  • I Advanced Search kan man søke ulike felt som f. eks. title and abstract
  • Mulig å søke med parenteser, f. eks. (dement* or alzheimer*) and hospital*

Sekundærtidsskriftene indekseres også i bibliografiske baser som PubMed/MEDLINE, Embase og CINAHL.

Søk etter primærstudier

Trials i The Chochrane Library

 • Informasjon: Delbasen Trials, egentlig Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), er verdens største register over kontrollerte studier.
 • Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av MeSH og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle MeSH-er skal eksploderes eller ikke. Både MeSH og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke er indeksert med MeSH. Når man søker på tekstord, er det som oftest mest hensiktsmessig å søke i Title, Abstracts, Keywords, men i noen tilfeller kan det være smart å søke på noen begreper i All text. Søk på alle synonymer!
 • Søkestrategien som brukes for å søke etter systematiske oversikter og metodevurderinger i The Cochrane Library brukes også i Trials. Det er derfor hensiktsmessig å søke i alle delbaser samtidig.

Ovid MEDLINE eller PubMed

 • Informasjon
  • MEDLINE er verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til ca. 20 millioner artikler fra rundt 5 000 tidsskrifter internasjonalt fra 1946 og fremover. Bruk segmentet «Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily, Ovid MEDLINE(R) and Ovid OLDMEDLINE(R) 1946 to Present» for også å få tilgang til referanser som ennå ikke er indeksert for MEDLINE.
  • PubMed inneholder i tillegg til MEDLINE referanser som ennå ikke er indeksert, samt referanser til artikler som faller utenfor MEDLINEs rammer.
  • Hva er forskjellen på MEDLINE og PubMed? (Informasjon fra National Library of Medicine)
 • Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av MeSH og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle MeSH-er skal eksploderes eller ikke. Både MeSH og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke er indeksert med MeSH. Søk på alle synonymer!

CINAHL

 • Informasjon: Inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.
 • Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av emne- og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle emneord skal eksploderes eller ikke. Både emneord og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke er indeksert med emneord. Søk på alle synonymer! Tips til dokumentasjon av søk: Klikk på Search ID# over linjenumrene for å snu søkehistorikken slik at S1 kommer øverst.

PsycINFO

 • Informasjon: Referansedatabase for litteratur innen psykologi.
 • Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av emne- og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle emneord skal eksploderes eller ikke. Både emneord og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke har mangelfull indeksering. Søk på alle synonymer!

AMED

Informasjon: AMED (Allied and Complementary Medicine) dekker alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering m.m.

Søketips: For ikke å gå glipp av relevante treff bør man søke med en kombinasjon av emne- og tekstord. Man bør alltid vurdere om aktuelle emneord skal eksploderes eller ikke. Både emneord og evt. underliggende termer bør i tillegg søkes som tekstord for å fange opp referanser som ikke har mangelfull indeksering. Søk på alle synonymer!

Søk etter pasienterfaringer

Dokumentasjon av søk

Alle søk skal dokumenteres, helst av bibliotekaren. Dokumentasjonen skal senere legges som vedlegg til den ferdige prosedyren. Trefflister og lenker til treff skal ikke legges i dette skjemaet, men kan legges i eget resultatskjema eller direkte i e-post til prosedyremaker.

Dokumentasjon av treff

Det er hensiktsmessig å ha et eget dokument med trefflister og lenker til treff fra de enkelte søkene. Dette dokumentet kan i det videre arbeid betraktes som et arbeidsdokument for helsepersonell. Helsepersonell kan her legge inn egne kommentarer ved gjennomgang av dokumentene. Dette er en arbeidsfil som ikke skal legges ved den endelige fagprosedyren. Hvilken litteratur som er brukt i utvikling av fagprosedyren fremgår fagprosedyrens litteraturliste.

Søk ved oppdatering av prosedyrer

Det skal være en plan for oppdatering som angis helt konkret i metoderapporten. Det dokumenterte søket som følger prosedyren vurderes. Skal man bruke samme søkestrategi? Er det nye momenter som er kommet til? Kan søkestrategien forbedres? Er obligatoriske kilder for søk til fagprosedyrer endret? Dersom man kommer frem til at søkestrategien skal gjenbrukes som den var, kan man begrense på år. Pass på at det blir minst ett års overlapping med forrige søk på grunn av etterslep i databasene.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/lage-og-oppdatere-fagprosedyrer/litteratursok)