Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer ble etablert i februar 2009. Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF delte et ønske om å lage gode fagprosedyrer som kunne deles og formidles fritt på Internett. Sykehuset Innlandet ved Øystein Eiring og Oslo universitetssykehus ved Karin Borgen var i en prosjektperiode engasjert for å implementere kunnskapsbasert praksis ved de respektive sykehus.

Oslo universitetssykehus, Ullevål, hadde siden 2002 arbeidet med å lage kunnskapsbaserte fagprosedyrer og fra 2008 var dette blitt en flerfaglig satsingsområde ved sykehuset. Fagdirektøren og forskningsdirektøren opprettet en stilling som kunne koordinere fagprosedyrer og systematisere utvikling av kunnskapsbaserte flerfaglige prosedyrer, basert på de erfaringer sykehuset allerede hadde fått. Bibliotekar Hilde Strømme og forskerne Inger Bredal Schou, Karen Bjøro og Kirsti Tøien hadde lenge vært sentrale medarbeidere for å hjelpe klinikerne til å lage og bruke gode prosedyrer. Mange leger og andre faggrupper kom raskt til for å bidra til den gode utviklingen.

Oslo universitetssykehus, Ullevål, hadde i mange år hatt fulltegnede kurs om «Hvordan lage gode fagprosedyrer?» og det er disse kursene som i dag er videreført over hele landet via prosedyreprosjektet. Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Aker hadde også kurset flere innen kunnskapsbasert praksis med hjelp av Senter for kunnskapsbasert praksis, Høyskolen i Bergen og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Sykehuset Innlandet hadde i samarbeid med Helse Sør-Øst fra 2005 satset bredt på implementering av kunnskapsbasert praksis, med Øystein Eiring og Per Olav Vandvik som sentrale personer. Øystein Eiring tok initiativ til et møte med Karin Borgen i februar 2009 der de bestemte seg for å samarbeide for å forbedre og koordinere fagprosedyrer og danne et nettverk for helsepersonell som arbeider med fagprosedyrer og fortsette kursvirksomheten som hadde foregått på Ullevål. De opplevde stor pågang av interesserte både til samarbeidet og til kursene. Arbeidet ble ledet av Karin Borgen.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Gro Jamtvedt hadde, primært i forbindelse med undervisningsaktivitet og samhandling med klinikere, lenge sett behovet for en samordning av arbeidet med prosedyrer og ble med i nettverket for å fasilitere arbeidet og gi metodestøtte. Karin Borgen ble engasjert i en bistilling i Kunnskapssenteret som prosjektleder. Samtidig startet Helsebiblioteket.no sitt arbeid med å etablere delingsnettsted for nettverket.

Helse Vest RHF, med sine 4 HF, kom også med i nettverkets arbeid våren 2009 ved å øremerke midler til en felles prosjektleder. Stig Harthug og Anne Dalheim var sentrale i denne satsingen.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) startet i 2009 etter hvert med å arbeide for at nettverket skulle bli kjent blant alle helseforetak og på RHF-nivå. I tillegg bidro Kunnskapssenteret også med metodestøtte, undervisning og to halve stillinger til for å håndtere prosjektledelse, og for å opprette og vedlikeholde av nettsiden.

I februar 2011 ble Råd for nasjonalt prosedyrenettverk opprettet og alle helseforetak i Norge ble invitert til å delta aktivt i arbeidet med å produsere, dele fagprosedyrer og utvikle prosedyreprosjektet til beste for helseforetakene. Rådet møttes en gang i året med representanter fra de innmeldte helseforetakene.

I 2013 ble nettverkets sekretariat tildelt 4 millioner av RHF-ene og det ble ansatt flere personer i sekretariatet som støtte for de ulike HF og RHF. Nettsiden ble redesignet i 2015. 

Høsten 2015 valgte RHF-ene å ikke støtte arbeidet videre økonomisk. Samtidig ble Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og dermed sekretariatet lagt under Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1. januar 2016.

På grunn av den manglende økonomiske støtten fra RHF-ene samt en stram økonomi i helseforvaltningen opphørte nettverket fra 01.01.18. 

Fagprosedyrene ble beholdt på Helsebibliotekets nettsider, mens Oslo Universitetssykehus stilte som koordinator av arbeidet. Noen helseforetak fortsatte å melde inn nye arbeider, lage nye prosedyrer og oppdatere eksisterende prosedyrer.

I februar 2021 ble det besluttet i Helsebiblioteket at de fagprosedyrene som var igjen på nettsidene skal avpubliseres.

Om drift av nettsidene

(/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer/historikk)