Ammestart – rett fra starten

Status: påbegynt

Eier:Sørlandet sykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Best praksis for å sikre god ammestart er også best praksis for alle barn, selv om de ikke skal ammes. God ammestart styrker optimal fortsettelse. Spesifikk prosedyre for å ta hånd om den første amming savnes. Massiv mengde forskning som dokumenterer betydning for både amming og foreldre-barnforholdet av å holde mor og barn sammen de to første timene etter fødsel og videre. Nyere forskning belyser viktigheten av enkelttiltak anvendt under denne perioden. Hudskade på mors bryst de første dagene er utbredt i Norge, hindrer fullamming, øker mastittrisiko, kan spolere den første tiden sammen med barnet og i verste fall føre til uønsket tidlig ammeslutt. Mye av slik hudskade kan unngås ved å gi amming en fysiologisk, mor-og-barnstyrt start. Barna får i seg mer melk fra første stund, morens produksjon stimuleres i samsvar med barnets behov, flere barn blir ernært i samsvar med nasjonale retningslinjer, med positive helseeffekter, både somatisk og psykisk, for mor og barn. Sparer personaltid på barsel hvis mor og barn er selvhjulpne fra starten, muliggjør tidlig hjemreise for flere familier. Forenklet oppfølging etter hjemreise når amming fungerer bra ved utksriving.

Pasientgruppe

Alle fødende kvinner og deres nyfødte barn

Målgruppe

Barnepleiere, jordmødre, gynekologer, barneleger, nyfødtsykepleiere, personale på operasjons- og postoperative avdelinger: alt personale som tar hånd om mor og barn de første timene etter fødsel

Høringsinstanser

Nasjonal kompetansetjeneste for amming v/jordmor og IBCLC Tine Greve NKA v/nyfødtintensivsykepleier Anna-Pia Häggkvist, evt jordmor Mette Ness Hansen Brukerorganisasjonen Ammehjelpen

Godkjenner

Fagdirektør Per Engstrand

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Rachel Myr Ammespesialistjordmor, Sørlandet sykehus (rachel.myr@sshf.no / rachel.k.myr@gmail.com)

Prosedyregruppens veileder

Arnstein Lona

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/ammestart-rett-fra-starten)