Brukersentrerte tjenester for eldre pasienter med multisykdommer

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus HF

Forventet ferdig:

Formål

All forskning tilsier at sammensatte tiltak i sykehus og i kommunene for eldre pasienter reduserer reinnleggelser og reduserer dødelighet. Metoden er derfor metodevurdert og i etterkant skal dette bli en prosedyre med pasient/pårørendeopplæring.

Pasientgruppe

Eldre pasienter med multisykdom i sykehus og som skal utskrives til primærhelsetjenesten

Målgruppe

Alle som arbeider med disse pasientgruppene både i sykehus og i primærhelsetjenesten

Høringsinstanser

Relevante avdelinger ved OUS, Oslo kommune, samhandlingsaktører

Godkjenner

Litt usikkert foreløpig. Men både Oslo kommune og Oslo universitetssykehus på direktørnivå må godkjenne

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Sigrun Skåland Brun

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/brukersentrerte-tjenester-for-eldre-pasienter-med-multisykdommer)