Forhåndssamtaler med alvorlig syke geriatriske pasienter og deres pårørende på sykehus

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

På bakgrunn av demografiske data ses en økende antall eldre i befolkningen. Mange, spesielt geriatriske pasienter, har sammensatte komplekse helseproblemer (i flere organsystemer). Sykdomsforløpet gjennom flere år er preget av betydelig lidelse, et brått skiftende funksjonsnivå og et varierende behov for helsetjenester. En dominerende dødsårsak kan ofte ikke defineres.

Pasientgruppe

Eldre med geriatriske problemstillinger

Målgruppe

Tverrfaglig målgruppe. For så vidt relevant for all helsepersonell innen eldreomsorg

Godkjenner

fagdirektør Hilde Myhren

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Marc V. Ahmed

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/forh%C3%A5ndssamtaler-med-alvorlig-syke-geriatriske-pasienter-og-deres-p%C3%A5r%C3%B8rende-p%C3%A5-sykehus)