Lungerekruttering under generell anestesi - anbefalinger for trygg bruk

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Atelektaser oppstår hos nesten alle pasienter som mottar generell anestesi. Dette fører til tap av lungevolum på grunn av sammenfall av lungevev. Lungerekruttering er en manøver som har som hensikt å gjenopprette atelektatiske områder i lungene, og forhindre at nye atelektaser oppstår. En gjennomgang av litteraturen viser et stort omfang av kliniske studier på effekt av lungerekruttering de siste tiår. Lungerekruttering kan bidra til bedre oksygenering og forbedret lungecompliance. En antar også at forebygging av atelektaser bidrar til å redusere postoperative lungekomplikasjoner. Likevel mangler klinikere gode retningslinjer i praksis for når og hvordan en skal utføre lungerekruttering hos voksne pasienter som får generell anestesi. Målet for denne prosedyren er å utarbeide kunnskapsbaserte anbefalinger som tydelig beskriver indikasjoner og kontraindikasjoner for å utføre lungerekruttering, samt framgangsmåte for å utøve lungerekruttering hos pasienter i generell anestesi.

Pasientgruppe

Voksne pasienter over 18 år som får generell anestesi

Målgruppe

Anestesisykepleiere og anestesileger

Høringsinstanser

Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset i Østfold og Nettverk for fagsykepleiere ANSF

Godkjenner

Ole Georg Vinorum, avdelingssjef anestesiavdelingen, SUS

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Susanne Jeanett Edvardsen og Tove Gjesdal Helland

Prosedyregruppens veileder

Aina Bjerkeli Lekens, universitetslektor, UiS

(/fagprosedyrer/pabegynte/lungerekruttering-under-generell-anestesi-anbefalinger-for-trygg-bruk)