Multisyke, eldre pasienter - kvalitessikring av samhandling og tilpassede kommunale tjenester

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Prosedyren skal sikre bedre kvalitet i overganger mellom spesialisthelsetjenesten og primæhelsetjenesten for pasienten, sikre samvalg og bedre kvalitet på pasientens tid hjemme. Den skal sikre et system for implementering av regjeringens satsing «Leve hele livet» og sentral forskning på denne pasientgruppen.

Pasientgruppe

Multisyke (mer enn 3 sykdommer som er i aktiv behandling) pasienter over 67 år.

Målgruppe

Brukes mest av leger og sykepleiere, men også andre ansatte innen helsefag

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Sigrun Skåland Brun

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/multisyke-eldre-pasienter-kvalitessikring-av-samhandling-og-tilpassede-kommunale-tjenester)