Pasientmedvirkning på individnivå

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Dette er en oppdatering av en tidligere prosedyre med samme navn. Prosedyren tar utgangspunkt i pasienters rett til medvirkning som er forankret i pasientrettighetsloven. Målet er at den skal si noen om hvordan helsepersonell og pasienter kan gå frem for å styrke pasientmedvirkning i sykehus.

Pasientgruppe

Alle pasienter over 18 år med samtykkekompetanse

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med voksne pasienter.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Stine Arntzen Selfors

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/pasientmedvirkning-pa-individniva)