Premedikasjon med deksmedetomidin intranasalt til barn som skal til elektiv kirurgi

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Barneanetesi kan være utfordrende. Ikke bare smertefulle prosedyrer, men også det ukjente miljøet kan gi opphav til uro hos pasienten og pårørende. Midazolam er mye brukt som premedisinering til barn som skal gjennomgå elektiv kirurgi. I dag har flere av landets sykehus tatt i bruk deksmedetomidin som premedikasjon og medikamentet har fått økende fokus i fagmiljøet. Det foreligger ingen nasjonal fagprosedyre på området. Optimal administrasjonsmåte og anslagstid diskuteres. Ikke-invasive metoder som intranasal administrasjon gir lang anslagstid og det kreves nøye planlegging og tverrfaglig samarbeid for å oppnå optimal effekt. En anestesiavdeling har mange ansatte og det kan derfor gå lang tid mellom hver barneanestesi for den enkelte. Vi ser behovet for en nasjonal fagprosedyre som kan systematisere og forenkle bruken, og som sørger for lik tilnærming. Det vil danne grunnlag for valg av riktig medikament og prosedyre til det enkelte barnet i den aktuelle situasjonen. Målet med fagprosedyren er å utarbeide kunnskapsbaserte anbefalinger for premedisinering med deksmedetomidin til barn under 12 år som skal til elektiv kirurgi.

Pasientgruppe

Barn under 12 år som skal til elektiv kirurgi

Målgruppe

Anestesipersonell og ev. annet samarbeidende helsepersonell på sengepost

Høringsinstanser

Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Godkjenner

Siri Tau Ursin, avdelingsoverlege, Stavanger Universitetssykehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Lena Berg, l.berg@stud.uis.no - Mari Søyland Eikeland, ms.eikeland@stud.uis.no

Prosedyregruppens veileder

Arild Eskeland, universitetslektor Universitetet i Stavanger

(/fagprosedyrer/pabegynte/premedikasjon-med-deksmedetomidin-til-barn-som-skal-til-elektiv-kirurgi)