Preoksygenering ved innledning av generell anestesi

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Gjennom våre kliniske studier har det oppstått en undring rundt ulik praksis relatert til preoksygenering. Det foreligger blant annet variasjon i bruk av FiO2 80 % eller 100 %, minimum prosent ekspiratorisk O2 og hvor lenge det skal preoksygeneres. Vi vet at for høy FiO2 kan gi atlektasedannelse, mens for lav reduserer tidsmarginen vi har under apnetiden. Pasientene vi møter er alle enkeltindivider med ulike anatomiske og fysiologiske forskjeller, men vi finner ingen standard for hvordan preoksygenering skal utføres. Prosedyre på proksygenering skal sikre en kunnskapsbasert praksis.

Pasientgruppe

Elektive operasjonspasienter over 18 år

Målgruppe

Anestesisykepleiere og anestesileger

Godkjenner

Siri Tau Ursin, avdelingsoverlege

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Elin Heldenius, Annelin Breivoll Stenersen og Hilde Bratteng Stensland

Prosedyregruppens veileder

Aina Bjerkeli Lekens

(/fagprosedyrer/pabegynte/preoksygenering-ved-innledning-av-generell-anestesi)