Rapid sequence induction (RSI) – anestesiinnledning av pasienter med høy risiko for pulmonal aspirasjon

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Rapid sequence induction (RSI) er en anerkjent metode som brukes til å intubere pasienter med høy risiko for pulmonal aspirasjon. Klinisk praksis viser stor variasjon i måten RSI blir utført på. Det er variasjon i leiring av pasienten, medikamentvalg, ventrikkeltømming og bruk av krikoidtrykk. Gjennomgang av litteratur rundt emnet viser til forskjellige anbefalinger om teknikker og måter å utføre prosedyren på. Praksis avspeiler også variasjon mellom det som burde gjøres og det som faktisk gjøres. Det finnes gode rutiner i anestesiavdelingen for når man skal intubere ikke-fastende pasienter, men det foreligger ingen standardisert prosedyre om RSI. Målet med denne fagprosedyren er å utarbeide kunnskapsbaserte anbefalinger for RSI ved anestesiinnledning av pasienter med høy risiko for pulmonal aspirasjon.

Pasientgruppe

Pasienter på sykehus over 18 år som skal ha generell anestesi der pasienten defineres som ikke-fastende

Målgruppe

Anestesisykepleiere og anestesileger

Høringsinstanser

Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Haukeland Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, Stavanger Universitetssykehus og Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF

Godkjenner

Siri Tau Ursin, avdelingsoverlege anestesiavdelingen Stavanger

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Ken Mølmann, Thorsten Bjerre Sørensen og Joachim Alexander Tyssøy

Prosedyregruppens veileder

Aina Bjerkeli Lekens, Universitetslektor Universitetet i Stavanger

(/fagprosedyrer/pabegynte/rapid-sequence-induction-rsi-anestesiinnledning-av-pasienter-med-hoy-risiko-for-pulmonal-aspirasjon)