Uønskede hendelser - Håndtering av pasient og/eller pårørende etter alvorlige uønskede hendelser

Status: påbegynt

Eier:Helse Møre og Romsdal

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Helseforetaket ønsker å sikre god oppfølging og ivaretakelse av pasienter og pårørende etter en alvorlig uønsket hendelse. Tidligere hendelser har avdekket behov for mer strukturert tilnærming for å sikre at helsepersonell overholder informasjonsplikten, og at pasient/pårørende får kunnskap om hva som har skjedd.

Pasientgruppe

Alle pasienter/brukere/pårørende som er involvert i en alvorlig uønsket hendelse.

Målgruppe

Helsepersonell og ledere som er involvert i, og har en rolle i, håndtering og oppfølging etter en alvorlig uønsket hendelse i helseforetaket.

Høringsinstanser

Klinikksjefer ved HMR-HF - Brukerutvalget HMR-HF - Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Fylkeslegen i Møre og Romsdal

Godkjenner

Odd Jarle Veddeng, fagdirektør HMR-HF

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Mariann H. Gammelsæther, medisinsk fagsjef HMR-HF

Prosedyregruppens veileder

Turid R. Aarønes, kvalitetsrådgiver HMR-HF

Innmelding i samråd med

Marit Kjersem, leder fagprosedyreutvalget HMR-HF

(/fagprosedyrer/pabegynte/uonskede-hendelser-handtering-av-pasient-og-eller-parorende-etter-alvorlige-uonskede-hendelser)