Ammoniakk – Fra uhell med vaskemiddel til alvorlige ulykker med potensielt dødelig utgang

Ammoniakk er et mye brukt kjemikalie som kan forårsake alvorlige forgiftninger. Det er viktig at rednings- og helsepersonell er klar over farene med ammoniakk, og hvordan de best kan behandle eksponerte pasienter uten å sette seg selv i fare.

Ammoniakk  – Fra uhell med vaskemiddel til alvorlige ulykker med potensielt dødelig utgang
Publisert 31.oktober.2019 | Sist oppdatert 31.oktober.2019

Giftinformasjonen har jevnlig spørsmål om ammoniakkuhell der flere personer har vært involvert. Ammoniakk er et mye anvendt kjemikalie i alt fra vanlige husholdningsartikler som salmiakk, til bruk i industri hvor de finnes i store kvanta og høye konsentrasjoner. Ammoniakkgass er en av gassene som hyppig transporteres på norske veier, og som finnes ved en rekke ulike store og små anlegg i Norge.

I forgiftningssammenheng ser vi uhell med milde symptomer, men også ulykker med alvorlig forløp eller dødelig utgang.

Ammoniakk (NH3) er ved normalt trykk og temperatur en fargeløs gass med stikkende, kraftig lukt. Ammoniakkgass komprimeres under trykk til væske, for eksempel under transport (tankbiler). Når ammoniakk går fra høyt trykk til vanlig «atmosfærisk» trykk, går væsken raskt tilbake i gassform med påfølgende nedkjøling. Uhell med ammoniakk under trykk kan derfor gi eksponering både for flytende ammoniakk og ammoniakkgass, samt gi kuldeskade.

Eksponering for ammoniakkgass:

Inhalasjon av ammoniakkgass i høye konsentrasjoner kan gi raskt innsettende alvorlige symptomer og dødsfall. Dette kan skyldes laryngospasme, larynxødem og reflektorisk respirasjons- og sirkulasjonskollaps. Faren er størst ved ulykker innendørs, eller i situasjoner der man er tett på kilden.

Ved lavere konsentrasjoner vil ammoniakkgass kunne gi både lett og kraftig irritasjon av luftveier og øyne avhengig av eksponeringstid, nærhet til kilde etc. Akutt respirasjonsbesvær forekommer. Det er risiko for utvikling av toksisk lungeødem (latens på inntil 3 døgn) og ARDS (Acute respiratory distress syndrome) i alvorlige tilfeller.

Gassen kan løses i fuktighet på hud og slimhinner og gi etseskader av ulik alvorlighetsgrad.

Håndtering ved eksponering for ammoniakkgass:

  • Fjern pasienten fra eksponeringskilden. NB! Verneutstyr kan være påkrevd før redningspersonell går inn i områder med høye konsentrasjoner av ammoniakk.
  • Førstehjelp vil være å sikre respirasjonen, skylle øyne nøye og skylle/vaske eksponert hud.
  • Når pasienten er fraktet ut av ulykkesområdet etter rene gasseksponeringer er det liten fare for sekundær kontaminering av helsepersonell som følge av avdamping fra pasienter. Det kan likevel være lurt å ta av klær som lukter for å unngå engstelse knyttet til dette.

 For videre behandling av pasientene følger man Giftinformasjonen behandlingsanbefaling «Irriterende gasser» og «Etseskader etter eksponering for alkalier». Ta kontakt med Giftinformasjonen ved behov.

Eksponering for ammoniakk i løsning eller væskeform: 

Ammoniakk løst i vann finnes i husholdningsprodukter som blant annet brukes til fjerning av fett. Slike produkter kan være irriterende eller etsende avhengig av konsentrasjon på løsningen, eksponeringsmåte og kontakttid. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering ved eksponeringer og råd om behandling.

Ammoniakkgass gjort flytende ved økt trykk (heretter kalt flytende ammoniakk) er sterkt etsende. Når gassen strømmer ut av en trykktank kan det i tillegg gi kuldeskade.

Ved eksponering for flytende ammoniakk/ammoniakk i løsning:

  • Ta av og putt eventuelle tilsølte klær i en tett beholder/pose.
  • Dekontaminering av pasienten før eventuell transport er viktig som førstehjelp for pasienten, men kan også være viktig med tanke på sekundær kontaminering eller bekymringer knyttet til dette.
  • Skyll eksponerte kroppsdeler så raskt som mulig, og skyll lenge for å redusere faren for skade.
  • Ta høyde for mulig gasseksponering, se over.

Videre behandlingsråd med tanke på etseskade finner du i Giftinformasjonens behandlingsanbefaling «Etseskader etter eksponering for alkalier». Ta kontakt med Giftinformasjonen ved behov.