Epikriser til Giftinformasjonen

Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen. Vi minner om at sensitive opplysninger ikke skal sendes via e-post, men må sendes via ordinær post.

Publisert 15.november.2019 | Sist oppdatert 15.november.2019

Adresse for epikrisene:

Giftinformasjonen
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo  

Bruk av forgiftningsepikriser

Epikrisene bidrar til å gi Giftinformasjonen et bredere erfaringsgrunnlag om ulike typer forgiftninger og er en nyttig kilde for Giftinformasjonen ved utarbeiding av behandlingsanbefalinger. Vi håper at dette igjen vil komme sykehusmiljøene og helsepersonell til gode i form av en forbedret telefonrådgivning.

Vi ønsker motta så mange forgiftningsepikriser som mulig. Selv om flere epikriser omhandler samme agens, vil de samlet kunne gi oss viktig informasjon. Beskrivelser av fredelige forløp kan være like viktige som de mer dramatiske. Det er primært pasienter med ICD-kodene T4n – T65, T96-T97 og F10.0 – F19.0 som hoved- eller bidiagnoser som er av interesse.  Informasjonen vi ønsker er først og fremst følgende:

  • Kjønn og alder (for eksempel Mann, 32 år)
  • Forgiftningsagens, mengde og eksponeringsmåte
  • Forløp og behandling

Hjemmelsgrunnlag for innsendelse av epikriser

Etter vurdering fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 er Giftinformasjonen en virksomhet som regnes som en helsetjeneste, og som i en rekke tilfeller yter helsehjelp i henhold til helsepersonelloven. Slik helsehjelp er å anse som spesialisthelsetjeneste etter spesialisthelsetjenesteloven.

Når vi konsulteres av sykehus i forbindelse med behandling av forgiftningspasienter er vi samarbeidende helsepersonell. Sykehusene har da hjemmel i helsepersonelloven § 29 c til å sende oss epikriser i disse sakene på forespørsel. Det følger av bestemmelsen at, med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til annet helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp, for kvalitetssikring av helsehjelpen eller egen læring. Giftinformasjonen kan bare gis de opplysninger som er nødvendige og relevante for formålet. I pasientens journal skal det dokumenteres at opplysninger er blitt utlevert til Giftinformasjonen og hvilke opplysninger som har blitt utlevert, jf. helsepersonelloven § 40.

Epikriser som omhandler pasienter hvor Giftinformasjonen ikke har vært konsultert kan vi kun motta i anonymisert form, jf. helsepersonelloven §23, 3. ledd. Det er sykehusets ansvar å sørge for at alle individualiserende kjennetegn er utelatt i epikrisene før innsendelse.

Vi setter stor pris på å motta epikriser for forgiftningspasienter også i tilfeller hvor vi ikke har vært direkte involvert i forløpet.

Kontakt

Dersom dere har spørsmål knyttet til oversendelse av informasjon om forgiftningspasienter kan dere kontakte Christina Olsen, seniorrådgiver ved Giftinformasjonen på e-post christina.olsen(krøllalfa)fhi.no eller telefon 22 59 13 00.