${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger

Publiseringsdato 02.01.2017
Giftinformasjonen bruker emnet Forgiftninger i Helsebiblioteket som sin kanal for distribusjon av skriftlig informasjon til helsepersonell i form av behandlingsanbefalinger om ulike temaer. Her beskrives rutiner for utarbeidelse og oppdatering av behandlingsanbefalingene.

 

Om behandlingsanbefalingene

Hver behandlingsanbefaling fra Giftinformasjonen omtaler en type forgiftninger. Alle inneholder beskrivelse av typiske symptomer/kliniske tegn og råd om overvåkning og behandling. I tillegg vil ofte virkningsmekanisme, toksiske doser og råd om prøvetaking/supplerende undersøkelser ofte være omtalt. Behandlingsanbefalinger lages både for forgiftninger som naturlig grupperes sammen (for eksempel nitrøse gasser) og for enkeltstoffer (for eksempel paracetamol). Anbefalingene beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling. Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Oppdatering og tidspunkt for utarbeidelse

Behandlingsanbefalingene i emnet Forgiftninger endres løpende ved behov. Giftinformasjonen har som mål at hvert tema gjennomgås grundig minst hvert sjette år. I emnet Forgiftninger er dato for siste endring angitt øverst i dokumentet (publikasjonsdato). I tillegg har anbefalingene dato for når det er utarbeidet, revidert eller vurdert, altså dato for siste gjennomgang. Kriterier for de ulike begrepene (utarbeidet, revidert og vurdert) er angitt nedenfor.

Til slutt i hver behandlingsanbefaling står historikk for behandlingsanbefalingen, med informasjon om utarbeidelsestidspunkt og senere gjennomganger. Utarbeidelsestidspunkt har fremfor alt betydning for hvilke kvalitetskriterier som er lagt til grunn ved utarbeidelsen, se nedenfor. 

Kvalitet på behandlingsanbefalinger 

Giftinformasjonen utarbeider dokumentasjon til intern bruk ved telefontjenesten. Fra 2006 har denne dokumentasjonen blitt utarbeidet i henhold til skriftlige kvalitetssikringsrutiner. For temaer som vurderes relevante for publisering på Helsebiblioteket (vurdert etter frekvens av henvendelser om en type forgiftning til Giftinformasjonen, samt kompleksiteten av denne forgiftningen) bearbeides den interne dokumentasjonen videre til behandlingsanbefalinger. For noen få behandlingsanbefalinger er det også laget forkortede versjoner, kalt «Kort oppsummering». Disse har ekstra stort fokus på bruk i situasjoner der en trenger å få et raskt overblikk over problematikk og behandling.

Prinsipper ved utarbeidelse av dokumentasjon og behandlingsanbefalinger:

  • Systematisk litteratursøk (kvalitetssikret internt ved Giftinformasjonen)
  • Utvelgelse og kvalitetsvurdering av litteratur
  • Sammenfatning og utarbeidelse av en intern kunnskapsoppsummering
  • Gjennomlesing og godkjenning av toksikologifaglig personale ved Giftinformasjonen
  • Gjennomlesing og godkjenning av lege med erfaring fra klinisk toksikologi
  • Utarbeidelse av behandlingsanbefalinger til emnet Forgiftninger
  • Gjennomlesning og godkjenning av behandlingsanbefalingen av toksikologifaglig personale og lege med erfaring fra klinisk toksikologi

Begrepene utarbeidet, revidert og vurdert

Utarbeidet år/Første gang utarbeidet år

Viser til tidspunktet behandlingsanbefalingen ble laget, enten første gang, eller ved full omskriving i forbindelse med oppdatering.  Giftinformasjonens gjeldende kvalitetssikringsrutiner (Beskrevet under «Kvalitet på behandlingsanbefalinger utarbeidet fra 2006») er fulgt.

Revidert år

Angir tidspunkt for et grundig oppdateringsarbeid av en eksisterende anbefaling. Begrepet indikerer at innholdet i anbefalingen er gjennomarbeidet, og Giftinformasjonens gjeldende kvalitetssikringsrutiner (Beskrevet under «Kvalitet på behandlingsanbefalinger utarbeidet fra 2006») er fulgt.

Sist vurdert år

Angir at behandlingsanbefalingen er gjennomgått, vurdert, og eventuelt oppdatert, slik at Giftinformasjonen står inne for innholdet, uten at Giftinformasjonens kvalitetssikringsrutiner er fulgt på alle punkter. Det er ikke krav om systematisk litteratursøk. Som hovedregel brukes nye oversiktsartikler, nye utgaver av oppslagsverk, informasjon fra siste faglige kongresser eller tilsvarende. Prosess for godkjenning kan være forenklet (toksikologifaglig personale eller lege med erfaring fra klinisk toksikologi, ikke nødvendigvis begge deler).

Bruk av referanser

I de fleste behandlingsanbefalinger er kun utvalgte sentrale referanser tatt med. Ved behov for fullstendig referanseliste som er brukt i grunnlagsarbeidet kan Giftinformasjonen kontaktes.