Paracetamol – viktige endringer i behandlingsanbefalingene ved forgiftning

Doseringsregimet for acetylcysteinbehandling ved paracetamolforgiftning er forenklet. I tillegg er Giftinformasjonens behandlingsanbefaling oppdatert med konkrete forslag til intensivert behandling ved store paracetamolinntak.

Paracetamol – viktige endringer i behandlingsanbefalingene ved forgiftning
Publisert 08. mars 2021 | Sist oppdatert 13. september 2021

Se oppdaterte versjoner av behandlingsanbefalingene her: Paracetamol – behandlingsanbefaling ved forgiftning. Utfyllende versjon og Paracetamol – behandlingsanbefaling ved forgiftning. Kort oversikt.  

Den største endringen i behandlingsanbefalingene er en forenkling av doseringsregimet for acetylcysteinbehandling. Nå anbefales kun to infusjoner, der man tidligere ga tre. Total dose acetylcystein er som før, men samlet behandlingstid er 20 timer, mot 21 timer tidligere. Det nye regimet er utprøvd i flere andre land, og det er godt dokumentert at beskyttelsen er like god som ved det tidligere regimet. Gevinsten er enklere dosering, og dermed mindre risiko for feil. Tidligere regime regnes for likeverdig når det gjelder effekt, og kan fortsatt benyttes.  

Behandlingsanbefalingen er også oppdatert på flere andre punkter: 

  • Behandlingsregime for acetylcystein til barn er tatt inn, med fortynninger. 
  • Råd om å vurdere ventrikkelskylling og kull ved nylige inntak over en viss størrelse er konkretisert.  
  • Råd om økte doser acetylcystein ved store paracetamolinntak. Giftinformasjonen anbefaler dobling av acetylcysteindosen i infusjon nr. 2 ved inntak fra ca. 500 mg/kg, og tilsvarende tredobling ved inntak på 50-100 g. Også tidligere var økt dosering ved massive inntak anbefalt, men først ved inntak på 80-100 g paracetamol.  
  • Dialyse er omtalt, da det kan ha noe verdi ved enkelte spesielt alvorlige tilfeller.  

Paracetamolforgiftninger er en utfordring over hele verden, og det pågår forskning på eksperimentell behandling. Giftinformasjonen følger resultatene som publiseres, og vil oppdatere våre anbefalinger dersom noen av alternativene gir overbevisende resultater. Ved den nåværende revisjonen er fomepizol tatt inn som et mulig tidlig supplement til acetylcystein i behandling av tilfeller som forventes å bli svært alvorlige, etter diskusjon med Giftinformasjonen.  

Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen ved spørsmål eller innspill til de nye anbefalingene.