Postinjeksjonssyndrom kan oppstå etter depotinjeksjon med antipsykotika

Publisert 07.desember.2023 | Sist oppdatert 07.desember.2023

Det finnes ulike depotinjeksjoner med antipsykotika. ZypAdhera er blant de mest vanlige, brukes for vedlikeholdsbehandling med olanzapin og skal injiseres intramuskulært. Symptomer og tegn som ved forgiftning kan oppstå i forbindelse med terapeutisk administrasjon av preparatet, og dette kan skyldes «postinjeksjonssyndrom». Syndromet er beskrevet etter injeksjon med olanzapinpamoatmonohydrat, virkestoffet i ZypAdhera, men fenomenet kan ikke utelukkes ved administrasjon av andre depotinjeksjoner med antipsykotika. 

Postinjeksjonssyndrom forklares med at injeksjonen helt eller delvis har kommet intravasalt, for eksempel ved skade på blodkar under intramuskulær injeksjon. Injisert virkestoff kan derfor gi pasienten en forbigående høy serumkonsentrasjon med påfølgende forgiftningssymptomer. Symptomene kan bli alvorlige. 

Klinikk 

Typiske symptomer er sedasjon (til koma), hypotensjon, sinustakykardi, forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggresjon og kramper er også registrert. EKG-forandringer kan ikke utelukkes.

Varighet 

Postinjeksjonssyndrom opptrer oftest innen en time etter injeksjon. Ved uhell med olanzapin vil serumkonsentrasjonen oftest returnerer raskt til normale nivåer for resten av injeksjonsperioden. Fullstendig restitusjon oppnås vanligvis innen 1-3 døgn. 

Behandling 

  • Observasjon på legevakt eller sykehus om klinikken tilsier det 
  • Det finnes ikke spesifikt antidot 
  • Symptomatisk behandling 
  • Sentrale antikolinerge effekter kan forsøksvis behandles med fysostigmin (sjelden indisert)
  • Klinikken er avgjørende for observasjonstid 

For ytterligere informasjon om klinikk og behandling se «Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning». 

Vær oppmerksom på at pasienter som får depotinjeksjon med ZypAdhera alltid skal observeres i minst 3 timer etter terapeutisk injeksjon på grunn av faren for alvorlige bivirkninger. 

Se mer informasjon fra RELIS og Legemiddelverket: 

Referanser: 

  • Weizberg M, Mazzola JL, Bird SB, Boyer EW. Altered mental status from olanzapine overdose treated with physostigmine. Clin tox 2006; 44: 319-325. 
  • Skomedal T, HAnem S, Dybvik T, Ilner SO. Olanzapin depot kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr nor legeforen. 2013. 133 ( 21): 2238-2239) 
  • Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zypadhera. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
  • McDonnell DP, Detke HC et al. Post-injection delirium/sedation syndrome in patients with schizophrenia treated with olanzapine long-acting injection, II: investigations of mechanism. BMC Psychiatry 2010; 10: 45. (https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-10-43
  • Observasjon etter injeksjon med ZypAdhera: https://relis.no/artikler/28051/