${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Tilgang på huggormantivenin 2021

Publiseringsdato 27.04.2021
Ved behandling av huggormbitt i Norge har ViperaTab vært det mest brukte antiveninproduktet, og det vil være tilgjengelig også i 2021. Det alternative produktet Viperfav er det derimot varslet mangel på. Her er Giftinformasjonens veiledning til riktig bruk av de ulike motgiftene.

Det er varslet at ovine Fab-fragmenter (ViperaTab) kommer til å være tilnærmet eneste tilgjengelige antivenin-behandlingen mot huggormforgiftning i 2021. I Norge har vi har hatt mest erfaring med bruk av ViperaTab, så dette medfører ingen endringer i gjeldende praksis og anbefalinger. Det alternative produktet, equine Fab-2-fragmenter (Viperfav), har tilsvarende klinisk effekt og kan brukes ved samme indikasjoner. Det er varslet mangel på Viperfav, og det er forventet at denne mangelen skal vare ut huggormsesongen 2022.

Doseringen av de to produktene er ulik på enkelte punkter, og anbefalt dosering er angitt nedenfor.

For indikasjoner og ytterligere informasjon, se Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning og/eller aktueltsaken Huggormforgiftninger. Ha lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for mer informasjon eller hjelp til vurdering.

Dosering av ViperaTab (tilgjengelig i 2021)

  • Voksne og barn: Fortynn 2 ampuller (200 mg) i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml.
  • Gi som i.v. infusjon over 30 minutter.
  • Ved manglende effekt, tilbakevendende symptomer/tegn eller hvis lokale reaksjoner fortsetter å bre seg utover, gjenta dosen.

Dosering av Viperfav (lite tilgjengelig i 2021)

  • Voksne og barn: Fortynn 1 hetteglass (4 ml) i natriumklorid 9 mg/ml (100-200 ml).
  • Varm ev. hetteglasset opp til 37°C dersom innholdet er uklart (turbid). Hvis innholdet fortsatt ikke blir klart, kast hetteglasset.
  • Gi infusjonen i.v. over cirka 1 time.
  • Start med langsom infusjon de første 10 minuttene (f.eks. 15-20 dråper pr. minutt). Dersom ingen tegn til allergisk reaksjon kan infusjonshastigheten økes etter 10 minutter.
  • Vurder ny dose dersom lokale reaksjoner tiltar (eks. 5 timer etter første behandling).
  • Start alltid med langsom infusjon. Pasienten kan reagere ulikt på hver dose.
  • I etterkant må eventuell serumsyke fanges opp.