Forgiftninger

Giftinformasjonen

Historikk for endringer i antidottekster eller i anbefalinger for lagerhold av antidoter

Giftinformasjonen publiserer to sentrale anbefalinger om antidoter: En anbefaling om bruk av antidoter, kalt Antidotlisten, og en anbefaling om lagerhold av antidoter ved sykehus. Disse endres løpende ved behov. Tabellene nedenfor er laget for å gi brukerne oversikt over endringene.
 

2022 Endringer i antidotlisten

Måned Virkestoff Endring
Januar Lipidemulsjoner Oppdatert med at Intralipid i volum 500 ml er utgått, samt presisert indikasjon.
April DTPA

Ny antidottekst. Eksponeringer for radioaktive grunnstoffer som er aktinider.

April Jern(III)ferrocyanid Navneendring fra tidligere jern(III)heksacyanoferrat. Presiseringer rundt bruk ved talliumforgiftning. Utvidet indikasjonen til eksponeringer for radioaktivt cesium, rubidium og tallium.
April Kaliumjodid Lagt inn lenke til informasjon fra DSA om dosering til små barn. 

2021 Endringer i antidotlisten

Måned Virkestoff Endring
Januar Deksrazoksan Ny antidottekst. Ekstravasasjon av antracyckliner.
Januar Kaliumjodid Ny antidottekst. Beredskap ved eksponeringer for radioaktivt jod.
Januar Karboksypeptidase Ny antidottekst. Metotreksatoverdoser.
Februar Acetylcystein  Oppdatert indikasjon. Nytt doseringsregime, og spesifisert anbefaling ved store doser paracetamol og ved dialyse.
Februar Fomepizol  Oppdatert indikasjon.
Mars Deferoksamin  Oppdatert dosering med endret fortynningsintervall for voksne.
April  Huggorm antivenin Lagt inn tilgjengelighet for sesongen 2021. 
Juni Fomepizol Korrigert når dose skal økes, til fra og med 5. dose. 
September Folinat Oppdatert doseringsregimet i samsvar med nye behandlingsanbefaling.
Oktober Fentolamin Ny antidottekst.
Oktober Deferoksamin Oppdatert dosering, bivirkninger og bruksområde. 
Oktober Dopamin Presiseringer tatt inn under bruksområde og bivirkninger. 
November DMSA Oppdatert dosering, bivirkninger og andre opplysninger. 
November  Fentolamin Lagt inn informasjon om leveringsvansker. 

2020 Endringer i antidotlisten

Måned Virkestoff Endring
Mai Fomepizol Oppdatert avsnitt om dosering.
Juni Acetylcystein Lagt inn presiseringer i dosering og andre opplysninger om at eventuelle elektrolytter og andre legemidler skal gis separat. 
Juni Diazepam Oppdatert preparater og andre opplysninger. Lagt inn vurdering av propylenglykolmengden i erstatningspreparatet Valium inj.
Juli Huggorm antivenin (equine Fab2-fragmenter) Oppdatert preparater, forsiktighetsregler og andre opplysninger. Tilføyd info om forventet tilgjengelighet i 2020.
Juli Huggorm antivenin (ovine Fab-fragmenter) Oppdatert bruksområde. 
September Isoprenalin  Oppdatert preparater, dosering og andre opplysninger. Lagt inn informasjon om isoprenalinhydroklorid og angitt potensforskjellen mellom saltene. 
Oktober Natriumhydrogenkarbonat Oppdatert preparater. Styrken 167 mmol/l er nå på registreringsfritak.
November Levokarnitin Oppdatert preparater med nytt produkt.

Endringer i anbefaling om lagerhold

Måned Virkestoff Endring
Januar 2021 Kaliumjodid Satt inn i anbefalingen for alle sykehus, med fotnote.
Januar 2021 Karboksypeptidase Satt inn i anbefalingen for minst ett sykehus, i hver region, med fotnote. 
Januar 2021 Deksrazoksan Satt inn i anbefalingen for minst ett sykehus, i hver region, med fotnote. 
September 2021 Fentolamin Satt inn i anbefalingen for store sykehus, 

 

Historikk:
Først publisert januar 2021.