Forgiftninger

Giftinformasjonen

Historikk for endringer i antidottekster eller i anbefalinger for lagerhold av antidoter

Giftinformasjonen publiserer to sentrale anbefalinger om antidoter: En anbefaling om bruk av antidoter, kalt Antidotlisten, og en anbefaling om lagerhold av antidoter ved sykehus. Disse endres løpende ved behov. Tabellene nedenfor er laget for å gi brukerne oversikt over endringene.
 

2023 Endringer i antidotlisten

MånedVirkestoffEndring
Januar 2023PenicillaminLagt inn mangel på Metalcaptase og Cupripen som erstatningsprodukt. Mulig behov for dosejustering grunnet annen tablettstyrke.
Februar 2023Glukagon1 mg x 10 er avregistrert. Informasjon om bruk av erstatningsprodukt Glucagon HypoKit er lagt inn.
Mars 2023NatriumhydrogenkarbonatMangel på isoton løsning. Lagt til informasjon om alternativ utblanding.
Mai 2023BrekkmiddelBrekkmiddel til barn NAF "Apotek" er utgått. Per mai 2023 er det ikke funnet et erstatningsprodukt.
Mai 2023Kalsium-EDTANytt utenlandsk produkt (fortsatt mangel på Edtat NAF)
September 2023SilibininMindre endringer i doserings-tekst (klargjørende retting)

2022 Endringer i antidotlisten

MånedVirkestoffEndring
JanuarLipidemulsjonerOppdatert med at Intralipid i volum 500 ml er utgått, samt presisert indikasjon.
AprilDTPA

Ny antidottekst. Eksponeringer for radioaktive grunnstoffer som er aktinider.

AprilJern(III)ferrocyanidNavneendring fra tidligere jern(III)heksacyanoferrat. Presiseringer rundt bruk ved talliumforgiftning. Utvidet indikasjonen til eksponeringer for radioaktivt cesium, rubidium og tallium.
AprilKaliumjodidLagt inn lenke til informasjon fra DSA om dosering til små barn. 
SeptemberFentolaminInformert om at det fortsatt er leveringsvansker. 
SeptemberDeferoksaminLagt inn presiseringer i avsnitt om dosering. 
SeptemberFomepizolEndret informasjon om oppbevaring. 
SeptemberFysostigminTilføyd presiseringer om gjentatt dosering. 
NovemberNatriumsulfatDoseringene presisert. Forsiktighetsregler lagt til. 
DesemberDeferoksaminLagt til setning om at en behandling kan kreve mange hetteglass.
DesemberMetylenblåttTeksten endret på flere punkter, inkludert dosering og forsiktighetsregler.

2021 Endringer i antidotlisten

MånedVirkestoffEndring
JanuarDeksrazoksanNy antidottekst. Ekstravasasjon av antracyckliner.
JanuarKaliumjodidNy antidottekst. Beredskap ved eksponeringer for radioaktivt jod.
JanuarKarboksypeptidaseNy antidottekst. Metotreksatoverdoser.
FebruarAcetylcystein Oppdatert indikasjon. Nytt doseringsregime, og spesifisert anbefaling ved store doser paracetamol og ved dialyse.
FebruarFomepizol Oppdatert indikasjon.
MarsDeferoksamin Oppdatert dosering med endret fortynningsintervall for voksne.
April Huggorm antiveninLagt inn tilgjengelighet for sesongen 2021. 
JuniFomepizolKorrigert når dose skal økes, til fra og med 5. dose. 
SeptemberFolinatOppdatert doseringsregimet i samsvar med nye behandlingsanbefaling.
OktoberFentolaminNy antidottekst.
OktoberDeferoksaminOppdatert dosering, bivirkninger og bruksområde. 
OktoberDopaminPresiseringer tatt inn under bruksområde og bivirkninger. 
NovemberDMSAOppdatert dosering, bivirkninger og andre opplysninger. 
November FentolaminLagt inn informasjon om leveringsvansker. 

2020 Endringer i antidotlisten 

MånedVirkestoffEndring
MaiFomepizolOppdatert avsnitt om dosering.
JuniAcetylcysteinLagt inn presiseringer i dosering og andre opplysninger om at eventuelle elektrolytter og andre legemidler skal gis separat. 
JuniDiazepamOppdatert preparater og andre opplysninger. Lagt inn vurdering av propylenglykolmengden i erstatningspreparatet Valium inj.
JuliHuggorm antivenin (equine Fab2-fragmenter)Oppdatert preparater, forsiktighetsregler og andre opplysninger. Tilføyd info om forventet tilgjengelighet i 2020.
JuliHuggorm antivenin (ovine Fab-fragmenter)Oppdatert bruksområde. 
SeptemberIsoprenalin Oppdatert preparater, dosering og andre opplysninger. Lagt inn informasjon om isoprenalinhydroklorid og angitt potensforskjellen mellom saltene. 
OktoberNatriumhydrogenkarbonatOppdatert preparater. Styrken 167 mmol/l er nå på registreringsfritak.
NovemberLevokarnitinOppdatert preparater med nytt produkt.

Endringer i anbefaling om lagerhold

MånedVirkestoffEndring
Januar 2021KaliumjodidSatt inn i anbefalingen for alle sykehus, med fotnote.
Januar 2021KarboksypeptidaseSatt inn i anbefalingen for minst ett sykehus, i hver region, med fotnote. 
Januar 2021DeksrazoksanSatt inn i anbefalingen for minst ett sykehus, i hver region, med fotnote. 
September 2021FentolaminSatt inn i anbefalingen for store sykehus, 
September 2022Folinat/levofolinatSatt inn tabletter i anbefalingen for store sykehus.
Desember 2022MetylenblåttNå anbefalt å ha i alle sykehus (tidligere anbefalt i større sykehus). 

 

Historikk:
Først publisert januar 2021.