Forgiftninger

Giftinformasjonen

Cyanid - førstehjelp ved arbeidsuhell

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2011.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

I høy nok konsentrasjon kan cyanid føre til blant annet koma i løpet av svært kort tid. Uten umiddelbar behandling kan slike forgiftninger ende med døden. Det er derfor viktig med rask og riktig behandling.

Dette dokumentet er utarbeidet av Giftinformasjonen som hjelp til bedriftshelsetjenester når de skal bistå virksomheter i vurdering av beredskap og behandlingstiltak for bedrifter der det kan skje eksponering for cyanidgass og/eller lettløselige cyanider som natrium- og kaliumcyanid.
Dette er ingen fasit, det må gjøres en individuell vurdering for hver virksomhet, men vi håper at det kan være til hjelp.

Forskrift om cyanider ble opphevet 01.01.2006, og det finnes ikke lenger noe regelverk som spesifiserer hva bedriften skal ha av motgift. I stedet har vi kjemikalieforskriften §6 som sier at det skal gjøres en risikovurdering, og §7 som starter slik: ”Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen i §6”. Videre kreves det (kjemikalieforskriften §7 nr. 2, siste ledd) at virksomheten utarbeider skriftlig instruks for dette arbeidet.

Giftinformasjonen har også utarbeidet en veiledning til helsepersonell om behandling av cyanidforgiftninger, se ved behov Cyanid, behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Førstehjelp ved cyaniduhell

Ved betydelig eksponering og/eller alvorlige symptomer på cyanidforgiftning: Ring 113! Dette må imidlertid skje uten å forsinke den øvrige behandlingen. Om mulig bør det være med lege og motgift (antidot) i ambulansen, hvis ikke virksomheten har lager av motgift, slik at motgiftbehandling kan startes på stedet. Rask transport til sykehus.

 1. Avbryt eksponeringen
  • Det vil si å få alle utsatte personer vekk fra cyanidkilden, i praksis ut i frisk luft eller godt ventilert rom. Se også dekontaminering, punkt 3. 
  • NB! Dette må gjøres uten at flere personer settes i fare! Det må vurderes for hver enkelt virksomhet om man skal angi noe spesifikt om dette, for eksempel at man ikke må gå inn i tanker og lignende.
 2. Oksygen gis til personer med symptomer på cyanidforgiftning. Giftinformasjonen kan eventuelt kontaktes for diskusjon (telefon 22 59 13 00).
 3. Dekontaminering
  • Inhalasjon
   • Ved en ren gasseksponering er det vanligvis tilstrekkelig å få pasienten ut i frisk luft/godt ventilert rom.
  • Hud
   • Tilsølte klær fjernes og legges i tett beholder.
   • Dette må gjøres uten at flere eksponeres; eventuelle hjelpere bør som minimum bruke hansker. Ved store eksponeringer og/eller små rom bør det eventuelt også tas hensyn til faren for inhalasjon av cyanidgass (HCN).
   • Eksponert hud skylles med vann, gjerne også grundig såpevask.
  • Øyne
   • Fast eller flytende cyanid: Skyll umiddelbart i minst 15-30 minutter. 
  • Svelging
   • Manuell brekningsfremkalling (hvis farlig mengde).
 4. Førstehjelp etter behov
 5. Hydroksokobalamin (Cyanokit®) intravenøst ved alvorlig forgiftning
  • Behandlingen er intravenøs, og må derfor utføres av helsepersonell. Giftinformasjonen ser det som en fordel om virksomheten selv har hydroksokobalamin, slik at lege (eller ambulansepersonalet) kan starte behandling før transport til sykehus.
  • I tvilstilfeller kan Giftinformasjonen konsulteres: 22 59 13 00 (døgnåpen telefon).

Om valg av motgift

Motgift (antidot) gis ved etablert alvorlig cyanidforgiftning eller ved økende symptomer etter svelget cyanid.

Hydroksokobalamin (Cyanokit®)

Hydroksokobalamin (Cyanokit®) er førstevalg som motgift på grunn av god og rask virkning og gunstig bivirkningsprofil.

Natriumtiosulfat

Natriumtiosulfat gis også intravenøst, men er på grunn av langsomt innsettende effekt trolig et dårligere alternativ enn hydroksokobalamin ved alvorlig forgiftning.

Kontakt Giftinformasjonen

Giftinformasjonens døgnåpne vakttelefon (ved akutte forgiftninger): 22 59 13 00

Spørsmål eller kommentarer til dokumentet kan rettes til Mette Ekeland, tlf. 22 59 13 33, e-post mette.ekeland@fhi.no 

Brannrøyk

Behandlingsanbefaling for røykforgiftning (branngasser) finnes også her i Emnebibliotek forgiftninger.

Sentrale referanser

 1. Vick J.A., Froehlich H.L. Studies of cyanide poisoning. Arch Int Pharmacodyn 1985;273:314-22

Relevante søkeord:
Cyanid, CN, hydrogencyanid, HCN, natriumcyanid, NaCN, kaliumcyanid, KCN, beredskap, cyanidgass, cyanidantidot, antidot, motgift, arbeidsplass, arbeidsuhell, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2011.
Sist endret 2019.