Forgiftninger

Giftinformasjonen

Selsnepe (Cicuta virosa) - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2019.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Selsnepe (Cicuta virosa) inneholder giften cicutoksin som gir kramper. Selsnepe er en av de giftigste plantene i norsk flora. Alle inntak ansees som potensielt toksiske og skal straks følges opp på sykehus.

Hestekjørvel (Oenanthe aquatica) er en uvanlig plante i Norge. Den er svært lite omtalt i litteratur, men har trolig samme forgiftningspotensiale som selsnepe, og eksponeringer følges derfor opp på samme vis.

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Cicutoksin hemmer trolig effektene på GABA-reseptorene i CNS. Dette medfører ukontrollert depolarisering av nevroner – og dette medfører kramper. Effekten er doseavhengig. Det er uklart om de kardiovaskulære effektene er sekundære til alvorlige kramper, eller om de skyldes primær kardiotoksisitet.

Toksiske doser

Alle inntak er potensielt toksiske og skal følges opp så raskt som mulig på sykehus.

Selv bare en smak av plantene kan gi alvorlige symptomer med alvorlige gjentagende kramper. Det er særlig i tilfeller der rot eller deler av denne er inntatt at alvorlige symptomer opptrer, men stilk, blader, blomster og stengel er også giftige. Dødsfall er rapportert.

Symptomer og kliniske tegn

Typisk forgiftningsbilde ved cicutoksinforgiftninger er plutselige, voldsomme kramper. Krampene kan komme som første kliniske tegn. Ved vedvarende kramper ses cyanose og acidose, hjerte- og respirasjonsstans. Mage- og tarmsymptomer som kvalme, brekninger, magesmerter, diaré og oppkast kan også oppstå, både før og etter eventuelle kramper. Kombinasjonen av uttalte brekninger og kramper øker aspirasjonsfaren. 

Symptomene kommer raskt, fra 15 minutter etter inntak, oftest innen 30-45 minutter. Symptomer kan også komme senere, så lenge som 10 timer etter inntak. Jo mer som er spist, jo raskere kommer symptomene, og mer alvorlig forgiftning forventes. 

I alvorlige tilfeller vil det kunne oppstå alvorlige og langvarige krampeanfall, ev. med respirasjonsstans. 

I de fleste rapporterte tilfeller har symptomene opphørt etter 24-48 timer, men symptomvarighet opp til 96 timer er rapportert. Eventuell død inntreffer oftest mellom 1-8 timer etter inntak under et bilde av kramper, sirkulatorisk – og respiratorisk kollaps.

Supplerende undersøkelser

Laboratorieanalyser

 • Elektrolytter
 • Blodgass
 • Syre-base status
 • CK, myoglobin og S-kreatinin

Overvåkning og behandling

Symptomer kan komme allerede 15 minutter etter inntak og rask behandling er viktig.

 • Tidlig manuell brekningsfremkalling kan være aktuelt ved sikre inntak. Brekkmiddel er kontraindisert pga faren for raskt innsettende kramper. 
 • Ventrikkelskylling og kull kan vurderes, men pga faren for raskt innsettende kramper, anbefales intubering/beskyttelse av luftveier før eventuell ventrikkelskylling eller administrasjon av medisinsk kull. Nedlagt tube bør beholdes inntil krampene har opphørt (pga. aspirasjonsfare).
 • Høy beredskap i forhold til kramper og respirasjonsbesvær/-stans. 
 • Intravenøs behandling med krampestillende middel, først diazepam, ev. i gjentatte doser. Propofol eller annen medikasjon hvis diazepam ikke er tilstrekkelig. 
 • For øvrig symptomatisk behandling.
 • Ta kontakt med Giftinformasjonen ved behov.

Observasjonstid

 • 12 timer dersom det ikke oppstår symptomer. 
 • Ved symptomer er observasjonstiden avhengig av klinikken, men minimum 48 timer anbefales.

Ta kontakt med Giftinformasjonen ved behov for diskusjon.

Sentrale referanser

 • Danielsen A. Selsnepen (Cicuta Virosa L.), vår farligste giftplante. Tidskrift for Den norske lægeforening 1951; 5(18):573-6. (7)
 • Brent J, Wallace KL, Burkhart KK, Phillips SD, Donovan JW, editors. Cetaruk EW. Water hemlock. Critical care toxixology. Elsevier Mosby inc. 2005. kap. 123 s 1311-7 (XM)
 • Kåss A, Pedersen H. Forgiftning med Selsnepe (Cicutoxinforgiftning). Norsk legemiddeltidsskrift 1951 15, 71 (18) 579-80
 • Schep et al. Poisoning due to water hemlock. Review. Clinical toxicology 2009;47:270-8
 • Carlton B, Tufts E, Girard DE. Water hemlock poisoning complicated by rhabdomyolysis and renal failure. Clinical toxicology 1979;14(1):87-92
 • Heath BK. A fatal case of apparent water hemlock poisoning. Vet Hum Toxicol 2001;43(1): 35-6.(Cicuta maculata)
 • Landers D, Seppi K, Blauer W. Seizures and death on a white river float trip - report of water hemlock poisoning. West J Medicine 1985;142: 637-40 (Cicuta douglasii)
 • King LA, Lewis MJ, Parry D, Twitchett PJ, Kilner EA. Identification of oenanthotoxin and related compounds in Hemlock Water Dropwort poisoning. Human Toxicol 1985;4:355-64 (Oenanthe crocata)
 • Withers LM, Cole FR, Nelson RB. Water hemlock poisoning. J of New England Med 1969;4.sept.:466 (Cicuta douglasii)
 • Vogt E. Forgiftning med Selsnepe (Cicuta virosa). Norsk legemiddeltidsskrift 1951 15, 71 (18):577-8
 • Nordeng H.,Spigset O. Legemidler og bruken av dem. Gyldendal 2008
 • Rizzi D, Basile C, Di Maggio A, Sebastio A, Introna Jr. F, Rizzi R, Scatizzi A, De Marco S, Smialek E. Clinical spectrum of accidental hemlock poisoning: neurotoxic manifestation, rhabdomyolysis and acute tubular necrosis (NB artikkelen omhandler Conium maculatum, men har en diskursjon med cicuta)
 • Sweeney K. Water hemlock poisoning - Maine, 1992. MMWR 1994;43:229-31.
 •  Starreveld E, Hope CE. Cicutoxin poisoning(water hemlock). Neurology 1975; 25: 730-4
 •  Robson P. Water hemlock poisoning. Lancet 1965;18.des.:1274-5 (Oenanthe crocata)
 • Larsson S.; Westberg U.; Hussain J.; Goransson U. Poisoning with Cicuta virosa in Sweden. Clinical Toxicology. Conference: 35th International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, EAPCCT 2015. St Julian's Malta. Conference Publication: (var.pagings). 53 (4) (pp 345), 2015.

Relevante søkeord:
Selsnepe, cicuta virosa, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon, oenanthe aquatica, hestekjørvel, cicuta douglasii, giftig, forgiftning

Historikk:
Utarbeidet 2011
vurdert 2019