Forgiftninger

Giftinformasjonen

Dissosiative stoffer – behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet mars 2015

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Fensyklidin (PCP, «englestøv») ble utprøvd som anestesimiddel på 1950- og -60-tallet, men bruken opphørte raskt på grunn av postoperative psykoser og dysfori hos en del av pasientene. PCP ble i stedet et misbruksstoff. Ketamin har lavere potens og kortere halveringstid og brukes både terapeutisk og med rushensikt. Flere andre stoffer misbrukes også for sin dissosiative effekt, for eksempel metoksetamin.

Denne behandlingsanbefalingen gjelder i utgangspunktet dissosiative stoffer brukt i russammenheng, ikke terapeutisk bruk (dissosiativ anestesi).

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Disse stoffene kan virke på flere reseptorer, men viktigst for den dissosiative effekten er at de er NMDA-reseptorantagonister. Effekten er at assosiasjonsbanene i hjernen brytes slik at somatosensorisk cortex ikke lenger har normal kontakt med høyere sentra. Dette kan gi feiltolkede sanseinntrykk (alle sanser), hallusinasjoner og psykose-/schizofrenilignende klinikk.

Ved høyere doser kan man få en dissosiativ anestesi: bevisstløshet, amnesi og dyp analgesi med liten påvirkning på muskeltonus og respirasjon.

Toksiske doser

Det er klinikken som bestemmer behandlingen, ikke dosen. Giftinformasjonen kan ha informasjon om vanlige misbruksdoser og eventuelle terapeutiske doser for den enkelte substans.

Symptomer og kliniske tegn

Hovedproblemet ved misbruk er vanligvis knyttet til den psykiske effekten med aggresjon, paranoia, schizofrenilignende symptomer/tegn og hallusinasjoner. I tillegg kan det være betydelig motorisk påvirkning (f.eks. ataksi).

Selv ved relativt lave doser ses CNS-fenomener som hallusinasjoner, hukommelsestap, nedsatt bevegelsesevne, samt kvalme og brekninger. Typisk er også kardiovaskulær stimulering med takykardi og lett hypertensjon. Ved høyere doser kan man få en dissosiativ anestesi.

Forøvrig kan klinikken variere avhengig av kjemisk forbindelse, dose, administrasjonsvei, toleranseutvikling, individuell følsomhet og eventuelle andre stoffer som er tatt samtidig (for eksempel alkohol, kokain osv.).

Symptomer/tegn kommer raskt, i løpet av få minutter etter injeksjon. CNS-påvirkningen vil vanligvis avta i løpet av noen timer. Dette skjer raskere for ketamin enn PCP, fordi ketamin er mindre potent og har kortere halveringstid. Ubehagelige drømmer dager til uker etter eksponering og «flashbacks» kan forekomme. Cystitt og blæredysfunksjon er et problem hos kroniske ketaminmisbrukere. Årsaken er ukjent.

Supplerende undersøkelser

Ingen spesifikke. Laboratorieanalyser rekvireres på bakgrunn av klinikken.

Overvåkning og behandling

Hovedproblemet er vanligvis den psykedeliske/hallusinogene effekten. Pasienten kan komme til skade selv eller skade andre som følge av aggresjon og/eller manglende evne til å vurdere omgivelsene.

Behandlingen er symptomatisk. Rolige omgivelser anbefales, det er viktig å redusere alle sanseinntrykk.
Det kan være nødvendig med kontinuerlig tilsyn inntil pasienten er i stand til å ta vare på seg selv/vurdere omgivelsene på en normal måte.

Sedasjon med benzodiazepiner (diazepam) kan være indisert. Gjentatte høye doser kan være nødvendig. Ved uttalt agitasjon vurderes propofol i tillegg. Giftinformasjonen kan gjerne kontaktes for diskusjon.

Diazepam gis ved kramper.

Sentrale referanser

  1. Nelson LS, Lewin NA, Howland MA, Hoffman RS, Goldfrank LR, Flomenbaum NE, red. Goldfrank's toxicologic emergencies. 9 utg. McGraw-Hill; 2011. Kapittel 85: Phencyclidine and Ketamine.
  2. Kalsi SS, Wood DM, Dargan PI. The epidemiology and patterns of acute and chronic toxicity associated with recreational ketamine use. Emerging Health Threats Journal 2011; 4: 7107.
  3. Fakta om fencyklidin - englestøv. Fra Folkehelseinstituttets nettsider (publisert 04.01.2011, sist oppdatert 04.12.2012).
  4. Høiset G, Hjelmeland K, Bachs L. Fensyklidin - englestøv. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2775-2756.
  5. Intoxication from LSD and other common hallusinogens, i UpToDate database, 24. mai 2013.
  6. Ketamine poisoning i UpToDate database, 27/5-2013.
  7. Wood DM, Davies S, Puchnarewicz M, Johnston A, Dargan PI. Acute toxicity associated with the recreational use of the ketamine derivative methoxetamine. Eur J Clin Pharmacol 2012;68(5):853-856.


Relevante søkeord:
Ketamin, fensyklidin, fencyclidin, fencyklidin, phencyclidine, PCP, englestøv,metoksetamin,metoxetamin,methoxetamine, MXE, tiletamin, dissosiative anestetika, dissosiative misbruksstoffer, dissosiative stoffer, dissosiativa, dissosiativer, hallusinogen, forgiftning, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet mars 2015.