Forgiftninger

Giftinformasjonen

Sniffing av propan, butan og isobutan - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2015.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Sniffing er innånding av flyktige stoffer for å oppnå rus. Tidligere ble i hovedsak aromatiske hydrokarboner (løsemidler) misbrukt. Ved eksponering for aromatiske hydrokarboner som toluen eller xylen, se «Petroleumsdestillater, aromatiske - behandlingsanbefaling ved forgiftning».

Sniffing av brenngasser fra for eksepmel beholdere med lightergass sees med jevne mellomrom, særlig hos tenåringer. De utsetter seg for svært høye gasskonsentrasjoner, og får symptomer/rus fordi gassen fortrenger oksygen i lungene (”kvelningsrus”). Rusen opphører kort tid etter avsluttet eksponering. Det er fare for plutselig hjertestans/hjertearytmier ved sniffing av propan/butan/isobutan. 

NB: Ved feil på forbrenning i propananlegg i campingvogner, hytter ol, er det fare for karbonmonoksid (kullos)-forgiftning. Giftinformasjonens erfaring er at henvendelser vedrørende propangassforgiftninger ofte i realiteten er forgiftninger med karbonmonoksid. Det er svært viktig å forhøre seg om det var en ren lekkasje eller om det kan være feil under forbrenning av brenngass hvis pasienten har symptomer. Se eventuelt "Karbonmonoksid - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Toksisitet og virkningsmekanisme

I lavere konsentrasjoner er propan og butan/isobutan lite toksisk. Ved høy konsentrasjon vil gassen fortrenge oksygen i luften som innåndes, og gi symptomer/tegn fra CNS på grunn av lav oksygenmetning. Meget høy konsentrasjon av gassene i innåndingsluften, slik vi ser under sniffing, vil kunne gi hjerteeffekter.

Mekanismen bak hjertetoksisiteten er ikke klarlagt, men myokardsensitivisering for katekolaminer, spasmer i koronararterier og vagusstimulering på grunn av kraftig nedkjøling av svelget ved direkte inhalasjon fra trykkbeholder er foreslått. 

Symptomer og kliniske tegn

 • CNS-depresjon, eufori, hodepine, ataksi. Ved alvorlige tilfeller koma og fare for hypoksi skade.
 • Takykardi, arytmier, koronarspasmer, iskemi og hjertestans. Hjertekomplikasjoner kan debutere innen et minutt etter eksponering. Risikoen for arytmier avtar raskt etter avsluttet eksponering og er trolig over etter 2-4 timer etter eksponering. Gjentatte arytmier er rapportert.
 • Takypne. Hepatitt (etter kronisk eksponering), hypokalemi og rhabdomyolyse er sett som enkeltkasus.

Førstehjelp og behandling

 • Ved symptomer/tegn på hypoksi gis oksygen.
 • Diagnostisk EKG og arytmiovervåkning anbefales.
 • Absolutt hvile. Unngå fysiske anstrengelser/stressende situasjoner. Ro rundt pasienten.
 • Ved hjertestans gis hjertelungeredning. Unngå helst adrenalin og andre katekolaminer, da den rådende oppfatning er at hjerte er sensibilisert for katekolaminer og at dette er årsaken til hjertearytmier.
 • Risiko for arytmier avtar raskt og er trolig over etter 2-4 timer etter eksponering.
 • Symptomatisk behandling.

Sentrale referanser

 1. Goldfrank, Flomenbaum, Lewin, Howland MA, Hoffman, Nelson red. Goldfrank’s toxicologic emergencies, 9th ed. McGraw-Hill 2010.
 2. Ayman et al. A teenager with angiographically normal epicardial coronary arteries and acute infarction after butane inhalation. European journal of emergency medicine. 2005:12;137-41
 3. Aydin et al. Occupational hepatitis due to chronic inhalation of propane and butane gases. International Journal of Clinical Practice. 2003:57(6);546
 4. Frangides et al. Acute massive rhabdomyolysis due to prolonged inhalation of liquid gas. European journal of emergency medicine. 200:10;44-6
 5. Fuke et al. A fatal case considered to be due to cardiac arrhythmia associated with butane inhalation. Legal Medicine. 2002:4;134-8
 6. Truven Health Analytics, Micromedex solution, PoisIndex. Asphyxants. Dato for søk 09.09.2014
 7. El-Menyar et al. A teenager with angiographically normal epicardial coronary arteries and acute myocardial infarction after butane inhalation. European journal of emergency medicine. 2005:12;137-41
 8. Edwards et al. Successful resuscitation from recurrent ventricular fibrillation secondary to butane inhalation. Br J Anaesth. 2000:84;803-805

Relevante søkeord:
Propan, butan, isobutan, lightergass, flytende petroleumsgasser, lpg, liquefied petroleum gases, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.


Historikk:
Utarbeidet 2007.
Revidert 2015.