Syntetiske cannabinoider - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2013.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Det finnes over 30 ulike syntetiske cannabinioder (syntetiske kannabinoid reseptor agonister). Kunnskapen om de enkelte stoffene er begrenset, og baserer seg på kasuistikker eller små case-series. Syntetiske cannabinoider er mer potente enn naturlige forekommende cannabinoider. Bruk er derfor assosiert med høyere toksisitet, for eksempel agitasjon, akutte psykoser, takykardi, hypertensjon, hypokalemi, kramper og koma. Behandlingen er symptomatisk.

De vanligst forekommende syntetiske cannabinoidene i Norge er etter det vi kjenner (per august 2013) til JWH-018, JWH-122, 5-FUR-144, AM-2233, UR-144 og AM-2201.

Toksisitet

 • Grunnet den store variasjonen i aktive substanser er toksiske doser vanskelig å definere.
 • Stoffene kjøpes ofte over internett enten blandet i plantemateriale som i seg selv ikke har ruseffekt, eller som rensubstans (ofte poser med 1 g pulver). Brukerdosen er svært lav, rundt 3 mg, så faren for overdosering er stor.
 • Som regel røykes stoffene, men andre eksponeringsveier er beskrevet. 

Symptomer og kliniske tegn

 • CNS-effekter er vanlig (somnolens, forvirring, agitasjon, hallusinasjoner og svimmelhet). Generaliserte kramper forekommer.
 • Hjerte og sirkulasjon: Takykardi, hypertensjon og hjertebank/brystsmerter ses ofte. Hypotensjon og bradykardi forekommer.
 • Kvalme/oppkast er vanlig.
 • Hypokalemi forekommer og kan bli alvorlig.

Symptomer kommer relativt raskt etter røyking, ofte innen 30 minutter. Forgiftningssymptomer varer som oftest i mindre enn 8 timer, men symptomer i over 24 timer er beskrevet.

Supplerende undersøkelser

Analyser kan brukes for å bekrefte/avkrefte inntak, men er ikke relevant for forgiftningsbehandlingen. De fleste stoffene gir ikke utslag på standard THC-tester.

Overvåkning og behandling

 • Ved behandlingstrengende symptomer observeres pasienten til symptomfrihet.
 • Følg blodtrykk, puls, vurder EKG-overvåkning, følg syre-/basestatus og elektrolytter.
 • Ved kramper eller andre tegn til affeksjon av muskulatur måles CK og laktat.

Symptomatisk behandling:

 • Benzodiazepiner mot kramper og angst.
 • Antipsykotika vurderes ved psykoser.
 • Væskebehandling er oftest tilstrekkelig ved hypotensjon og acidose.

Sentrale referanser

 1. Forrester MB, Kleinschmidt K, Schwarz E, Young A. Synthetic cannabinoid exposure reported to Texas poison centres. J Addict Dis 2011;30:351-8.
 2. Lapoint J, James LP, Moran CL, Nelson LS, Hoffman RS, Moran JH Severe toxicity following synthetic cannabinoid ingestion. Clin Tox 2011;49:760-4.
 3. Pant S, Deshmukh A, Dholaria B, Kaur V, Ramavaram S, Ukor M, Teran GA. Spicy seizure. Am J Med Sci 2012; 334(1):67-8.
 4. Seely KA, Lapoint J, Moran JH, Fattore L. Spice drugs are more than harmless herbal blends: A review of the pharmacology and toxicology of synthetic cannabinoids. Prog Neuro-Psychopharmacol Biol Psychiatry (2012),doi:10.1016/j.pnpbp.2012.04.017
 5. Young AC, Schwarz E, Medina G, Obafemi A, Feng S, Kane C, Kleinschmidt K. Cardiotoxicity associated with the synthetic cannabinoid, K9, with laboratory confirmation. Am J Emerg Med; 30 (7) (pp 1320.e5-1320.e7), 2012.
 6. Tuv SS, Strand MC et al. Syntetiske cannabinoider - effekt og forekomst. Tidsskr Nor Legeforen 2012;132:2285-8

Relevante søkeord:
JWH-018, JWH-122, 5-FUR-144, AM-2233, UR-144, AM-2201, cannabinoidreseptoragonister, kannabinoidreseptoragonister, syntetisk cannabis, syntetisk kannabis, syntetisk hasj, syntetiske cannabinoider, syntetiske cannabinoidreseptor agonister, syntetisk thc, spice, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.


Historikk:
Utarbeidet 2013.

(/forgiftninger/rusmidler/syntetiske-cannabinoider-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)